Wstęp (wprowadzenie):

W okre­sie roman­ty­zmu arty­ści byli wiesz­cza­mi pro­wa­dzą­cy­mi naród do celu, któ­ry tyl­ko oni byli w sta­nie dostrzec. W kolej­nej epo­ce, pozy­ty­wi­zmie, sta­li się rze­mieśl­ni­ka­mi, a ich zada­niem było dzia­ła­nie na rzecz spo­łe­czeń­stwa za spra­wą pra­cy u pod­staw. Z kolei w okre­sie Mło­dej Pol­ski arty­ści cał­ko­wi­cie odcię­li się od funk­cjo­nal­ne­go cha­rak­te­ru swo­jej dzia­łal­no­ści, gar­dzi­li fili­ster­ski­mi war­to­ścia­mi, two­rzy­li w duchu „sztu­ki dla sztu­ki”. Obraz arty­sty poja­wiał się oczy­wi­ście w tek­stach lite­rac­kich wszyst­kich epok, jed­nak naj­czę­ściej oni sami chcie­li udzie­lić odpo­wie­dzi na pyta­nie o ich rolę w świecie.

Zbiór opra­co­wań zagad­nień z puli pytań jaw­nych na matu­rę ust­ną 2023 z języ­ka pol­skie­go pozwo­li Ci jesz­cze lepiej przy­go­to­wać się do egza­mi­nu! W ebo­oku oma­wiam wszyst­kich 15 zagad­nień z “Wese­la” Sta­ni­sła­wa Wyspiań­skie­go oraz poda­ję kon­tek­sty z innych lek­tur obo­wiąz­ko­wych. Znaj­dziesz tu mię­dzy inny­mi omó­wie­nie tema­tu “Arty­sta jako boha­ter lite­rac­ki” na pod­sta­wie “Wese­la”.