Jeśli to czy­tasz — daj mi znać 🧡 na swo­im ulu­bio­nym kanale:

Stanisław Wyspiański Wesele streszczenie opracowanie
Sta­ni­sław Wyspiań­ski Wese­le stresz­cze­nie opracowanie 

Peł­ne opra­co­wa­nie i stresz­cze­nie „Wese­la” Sta­ni­sła­wa Wyspiań­skie­go (gene­za, czas akcji, język, moty­wy, kon­tek­sty, sym­bo­le) znaj­dziesz też w moim skle­pie jedy­nie za 5 zł! To wie­le mojej pra­cy i oczy­wi­ście umiesz­czam jego zawar­tość też za dar­mo, ale było­by mi miło, gdy­byś chciał_ zapła­cić za moją pra­cę. Dla­cze­go? Lep­sze­go nie znaj­dzie­cie, jest tu wszyst­ko, a każ­da postać zosta­ła spraw­dzo­na. Tra­fi­łam na wie­le błę­dów w opra­co­wa­niach zna­nych wydaw­nictw edu­ka­cyj­nych, więc sama musia­łam zmie­rzyć się też z ich weryfikacją. 

Jeśli to czy­tasz — daj mi znać 🧡 na swo­im ulu­bio­nym kanale:

Chcesz zapisać się na korepetycje?

Z tego opra­co­wa­nia dowiesz się:

 • jak rozu­mieć zagad­nie­nie „Arty­sta jako boha­ter lite­rac­ki” na pod­sta­wie „Wese­la” Sta­ni­sła­wa Wyspiańskiego
 • jakie trzy 3 mode­le arty­stów przed­sta­wio­no w „Wese­lu”
 • czym róż­ni się rola arty­sty w „Wese­lu” od roli arty­sty w „Panu Tadeuszu”
 • jak udzie­lić pra­wi­dło­wej i zwię­złej odpo­wie­dzi na matu­rze ust­nej z języ­ka pol­skie­go 2024

Wstęp (wprowadzenie):

W okre­sie roman­ty­zmu arty­ści byli wiesz­cza­mi pro­wa­dzą­cy­mi naród do celu, któ­ry tyl­ko oni byli w sta­nie dostrzec. W kolej­nej epo­ce, pozy­ty­wi­zmie, sta­li się rze­mieśl­ni­ka­mi, a ich zada­niem było dzia­ła­nie na rzecz spo­łe­czeń­stwa za spra­wą pra­cy u pod­staw. Z kolei w okre­sie Mło­dej Pol­ski arty­ści cał­ko­wi­cie odcię­li się od funk­cjo­nal­ne­go cha­rak­te­ru swo­jej dzia­łal­no­ści, gar­dzi­li fili­ster­ski­mi war­to­ścia­mi, two­rzy­li w duchu „sztu­ki dla sztu­ki”. Obraz arty­sty poja­wiał się oczy­wi­ście w tek­stach lite­rac­kich wszyst­kich epok, jed­nak naj­czę­ściej oni sami chcie­li udzie­lić odpo­wie­dzi na pyta­nie o ich rolę w świecie.

Zbiór opra­co­wań zagad­nień z puli pytań jaw­nych na matu­rę ust­ną 2024 z języ­ka pol­skie­go pozwo­li Ci jesz­cze lepiej przy­go­to­wać się do egza­mi­nu! W ebo­oku oma­wiam wszyst­kie zagad­nie­nia z “Wese­la” Sta­ni­sła­wa Wyspiań­skie­go (tak­że te skre­ślo­ne z listy!) oraz poda­ję kon­tek­sty z innych lek­tur obo­wiąz­ko­wych. Znaj­dziesz tu mię­dzy inny­mi omó­wie­nie tema­tu “Arty­sta jako boha­ter lite­rac­ki” na pod­sta­wie “Wese­la”.

 • Opracowanie pytań na maturę ustną 2024 – pełen zestaw 40 lektur

  150,00 VAT
  Dodaj do koszyka
 • Opracowanie pytań na maturę ustną 2024 – „Wesele”

  14,00 VAT
  Dodaj do koszyka

Jeśli to czy­tasz — daj mi znać 🧡 na swo­im ulu­bio­nym kanale:

Sum­ma­ry
Artysta jako bohater literacki. Omów zagadnienie na podstawie Wesela Stanisława Wyspiańskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
Artic­le Name
Arty­sta jako boha­ter lite­rac­ki. Omów zagad­nie­nie na pod­sta­wie Wese­la Sta­ni­sła­wa Wyspiań­skie­go. W swo­jej odpo­wie­dzi uwzględ­nij rów­nież wybra­ny kontekst.
Descrip­tion
Arty­sta jako boha­ter lite­rac­ki. Opra­co­wa­nie pyta­nia jaw­ne­go – „Wese­le” – matu­ra ust­na 2024.
Author