Jeśli to czy­tasz — daj mi znać 🧡 na swo­im ulu­bio­nym kanale:

Stanisław Wyspiański Wesele streszczenie opracowanie
Sta­ni­sław Wyspiań­ski Wese­le stresz­cze­nie opracowanie 

Peł­ne opra­co­wa­nie i stresz­cze­nie „Wese­la” Sta­ni­sła­wa Wyspiań­skie­go (gene­za, czas akcji, język, moty­wy, kon­tek­sty, sym­bo­le) znaj­dziesz też w moim skle­pie jedy­nie za 5 zł! To wie­le mojej pra­cy i oczy­wi­ście umiesz­czam jego zawar­tość też za dar­mo, ale było­by mi miło, gdy­byś chciał_ zapła­cić za moją pra­cę. Dla­cze­go? Lep­sze­go nie znaj­dzie­cie, jest tu wszyst­ko, a każ­da postać zosta­ła spraw­dzo­na. Tra­fi­łam na wie­le błę­dów w opra­co­wa­niach zna­nych wydaw­nictw edu­ka­cyj­nych, więc sama musia­łam zmie­rzyć się też z ich weryfikacją. 

Jeśli to czy­tasz — daj mi znać 🧡 na swo­im ulu­bio­nym kanale:

Chcesz zapisać się na korepetycje?

Wstęp (wprowadzenie):

Komen­to­wa­nie rze­czy­wi­sto­ści jest jed­nym z naj­waż­niej­szych zadań sztu­ki. Arty­ści pró­bu­ją nie­rzad­ko spoj­rzeć z dystan­su na aktu­al­ne wyda­rze­nia, poru­sza­ją pro­ble­my naro­du, a w szcze­gól­nie trud­nych momen­tach histo­rycz­nych pro­wa­dzą roz­wa­ża­nia na temat pol­sko­ści lub wręcz przy­war naro­do­wych. Ze wzglę­du na czas powsta­wa­nia dzieł i odmien­ne poglą­dy auto­rów obraz ojczy­zny i roda­ków w tek­stach kul­tu­ry jest skraj­nie róż­ny – zazwy­czaj jed­nak twór­cy sku­pia­ją się na tym, aby sygna­li­zo­wać zauwa­żo­ne pro­ble­my, co ma sta­no­wić kry­ty­kę lojal­ną, bo dzię­ki ich uka­za­niu moż­na wal­czyć z tym, co złe.

Rozwinięcie („Wesele”):

W „Wese­lu” Sta­ni­sław Wyspiań­ski przed­sta­wia spo­łe­czeń­stwo pol­skie jako podzie­lo­ne i nie­zdol­ne do wza­jem­ne­go poro­zu­mie­nia. Cho­ciaż two­rzy ono jeden naród w nie­do­li zabo­rów, w jego obrę­bie nie wystę­pu­je soli­dar­ność: przed­sta­wi­cie­le inte­li­gen­cji postrze­ga­ją chło­pów jako niż­szą kla­sę spo­łecz­ną. Nie trak­tu­ją ich jako rów­nych sobie; chło­pi nie są dla inte­li­gen­tów part­ne­ra­mi, któ­rzy mogli­by pomóc w wal­ce o zjed­no­cze­nie ojczy­zny. Pod­czas gdy goście z mia­sta są uka­za­ni jako zapa­trze­ni w sie­bie, a jed­no­cze­śnie bier­ni i nie­zdol­ni do dzia­ła­nia, chło­pi cechu­ją się siłą i werwą, lecz jed­no­cze­śnie bra­ku­je im wia­ry w słusz­ność dzia­łań oraz kogoś, kto ich popro­wa­dzi. Wyka­zu­ją się też nie­od­po­wie­dzial­no­ścią (z tego wzglę­du m.in. Gospo­darz prze­ka­zu­je Jaś­ko­wi zło­ty róg, choć nie był on goto­wy na takie wyzwa­nie). „Wese­le” jest więc reflek­sją nad podzia­ła­mi, któ­re pano­wa­ły w pol­skim spo­łe­czeń­stwie na począt­ku XX w. – gdy­by nie wza­jem­ne nie­zro­zu­mie­nie, Pol­ska mogła­by dużo wcze­śniej odzy­skać wyma­rzo­ną niepodległość.

Rozwinięcie (kontekst):

Reflek­sja nad naro­dem pol­skim poja­wia się tak­że w cz. III „Dzia­dów” Ada­ma Mic­kie­wi­cza. Pod koniec sce­ny siód­mej „Salon war­szaw­ski” Wysoc­ki wypo­wia­da sło­wa, któ­re nale­ży uznać za traf­ną dia­gno­zę pol­skie­go spo­łe­czeń­stwa: Nasz naród jak lawa/ Z wierz­chu zim­na i twar­da, sucha i plugawa/ Lecz wewnętrz­ne­go ognia sto lat nie wyziębi/ Plwaj­my na tę sko­ru­pę i zstąp­my do głę­bi – co dobit­nie uka­zu­je brak zjed­no­cze­nia spo­łecz­ne­go. Pod­czas gdy nie­któ­rzy pró­bu­ją przy­sto­so­wać się do aktu­al­nych warun­ków i wcho­dzą w ukła­dy z wła­dzą (bio­rą udział w balu u Sena­to­ra; jako dodat­ko­wy kon­tekst moż­na tutaj podać oso­by współ­pra­cu­ją­ce z SB w okre­sie PRL), inni potra­fią odzna­czyć się boha­ter­ską wal­ką pomi­mo wszel­kich repre­sji (by wspo­mnieć choć­by o Cichow­skim, któ­ry nie ugiął się przed apa­ra­tem wła­dzy i poświę­cił wła­sne zdro­wie dla wal­ki o Pol­skę; uzu­peł­nie­niem może być dzia­łal­ność „Soli­dar­no­ści” w latach 80. – szcze­gól­nie w okre­sie sta­nu wojen­ne­go). Waż­ną reflek­sją na temat naro­du zawar­tą w sło­wach Wysoc­kie­go jest tak­że fakt, że mło­dzi patrio­ci cechu­ją się nie­zwy­kłą wytrwa­ło­ścią – nie ma takiej siły, któ­ra zga­si wewnętrz­ny ogień, czy­li ich zapał do wal­ki o wolność.

Zakończenie (podsumowanie):

Zarów­no Wyspiań­ski, jak i Mic­kie­wicz nie budu­ją w swo­ich dzie­łach obra­zu Pola­ków jako ludzi bez wad. Wręcz prze­ciw­nie – zwra­ca­ją uwa­gę na przy­wa­ry naro­do­we, aby zmu­sić odbior­ców do zmia­ny swo­je­go zacho­wa­nia, jest to kry­ty­ka lojal­na, któ­rej celem jest skło­nie­nie do zasta­no­wie­nia się nad wła­sny­mi posta­wa­mi. Ich reflek­sje na temat naro­du są gorz­kie, lecz tyl­ko w ten spo­sób arty­ści są w sta­nie wstrzą­snąć odbior­ca­mi – a taki jest wła­śnie cel sztuki.

Zbiór opra­co­wań zagad­nień z puli pytań jaw­nych na matu­rę ust­ną 2024 z języ­ka pol­skie­go pozwo­li Ci jesz­cze lepiej przy­go­to­wać się do egza­mi­nu! W ebo­oku oma­wiam wszyst­kie zagad­nie­nia z „Wese­la” Sta­ni­sła­wa Wyspiań­skie­go oraz poda­ję kon­tek­sty z innych lek­tur obo­wiąz­ko­wych. Znaj­dziesz tu mię­dzy inny­mi omó­wie­nie tema­tu „Reflek­sja nad naro­dem jako temat utwo­ru lite­rac­kie­go” na pod­sta­wie „Wese­la”.

  • Opracowanie pytań na maturę ustną 2024 – pełen zestaw 40 lektur

    150,00 VAT
    Dodaj do koszyka
  • Opracowanie pytań na maturę ustną 2024 – „Wesele”

    14,00 VAT
    Dodaj do koszyka

Jeśli to czy­tasz — daj mi znać 🧡 na swo­im ulu­bio­nym kanale: