Dziś odbył się Romantykon.
Oko­ło stu osób mia­ło oka­zję wysłu­chać pre­lek­cji i poznać oso­bi­ście innych pasjo­na­tów, a to wszyst­ko w duchu Mic­kie­wi­cza, Sło­wac­kie­go i Chopina.
Od lewej – Ilo­na Mysz­kow­ska (cha​to​lan​dia​.pl Cha­ta Wuja Fre­da), Boże­na Pysie­wicz (Muzeum Naro­do­we w War­sza­wie), Miko­łaj Kołysz­ko (autor gry para­gra­fo­wej “Dzia­dy część V. Dzia­dy, któ­re nie spie­prza­ją”), Doro­ta Poniń­ska, Toby Tobin (ucie­le­śnie­nie Mic­kie­wi­cza), Agniesz­ka Zie­liń­ska (Moje podró­że lite­rac­kie), Mile­na Chi­liń­ska (Słowacki.eu), ja – Ane­ta Kory­ciń­ska (Baba od pol­skie­go), nie­obec­ny Marek Łusz­czyk (Naro­do­wy Insty­tut Fry­de­ry­ka Cho­pi­na) oraz orga­ni­za­tor całe­go zamie­sza­nia: Robert Kowal­ski Pary­skie salo­ny roman­ty­ków.
A! jesz­cze ja – jako Emi­lia Plater 😉
Jeste­ście wielcy!
A kolej­na edy­cja – już w przy­szłym roku
pro­gram Roman­ty­ko­nu – kon­wen­tu romantycznego!
10:00 „Two boys one wieszcz” – jak popkul­tu­ra poma­ga w naucza­niu o roman­ty­zmie? – Ane­ta Kory­ciń­ska, Baba od polskiego
11:00 „Rodzi­na Cho­pi­na” – Marek Łusz­czyk, Naro­do­wy Insty­tut Fry­de­ry­ka Chopina
12:00 “Pogra­ni­cza lite­ra­tu­ry i sztu­ki. Wyobraź­nia roman­tycz­na w malar­stwie Mło­dej Pol­ski” – Mile­na Chi­liń­ska, Juliusz Sło­wac­ki
13:00 „“Dzia­dy” na pla­ka­cie, czy­li kanon lite­ra­tu­ry roman­tycz­nej w pro­jek­tach Pol­skiej Szko­ły Pla­ka­tu” – Boże­na Pysie­wicz, Muzeum Naro­do­we w Warszawie
14:00 „Dzia­dy, któ­re nie spie­prza­ją” – pre­zen­ta­cja gry para­gra­fo­wej stwo­rzo­nej przez Miko­ła­ja Kołysz­kę i cha​to​lan​dia​.pl Cha­ta Wuja Freda
14:30 “Nawet nie wiesz, jakim Mic­kie­wicz był krej­zo­lem” – pre­lek­cja Miko­ła­ja Kołyszki
16:00 „Śla­da­mi Mic­kie­wi­cza po Euro­pie” – Agniesz­ka Zie­liń­ska, Moje podró­że literackie
17:00 „Roman­tycz­ni w Pary­żu” – spo­tka­nie autor­skie z Doro­ta Ponińska
18:00 Roz­strzy­gnię­cie kon­kur­su cosplay
Poja­wi się rów­nież wyjąt­ko­wa dio­ra­ma poka­zu­ją­ca Sopli­co­wo, stwo­rzo­na przez panią Agniesz­kę Ter­pi­łow­ską, histo­rycz­kę i znaw­czy­nię epo­ki. Będzie moż­na zoba­czyć rekon­struk­cje odzie­ży, przed­mio­ty codzien­ne­go użyt­ku i poroz­ma­wiać o sty­lu życia ludzi, któ­rych kole­je losu opi­sał Mickiewicz.