autor­ka: Bar­ba­ra Kosmowska

tytuł: ”Pozła­ca­na rybka”

rodzaj: epi­ka

gatu­nek: powieść

czas akcji: współ­cze­śnie, zaczy­na się w sierpniu

miej­sce akcji: Kru­szyn oraz bli­żej nie­zna­ne miasto


boha­te­ro­wie:

 • Ali­cja — ma 14 lat, gdy mia­ła 8 lat — jej rodzi­ce się roz­wie­dli, miesz­ka z mamą, któ­ra cią­gle pra­cu­je. Jej pasją jest foto­gra­fia, zaszcze­pił ją w niej dzia­dek, któ­ry poda­ro­wał jej swo­je­go niko­na — dziew­czy­na wygry­wa nawet wyróż­nie­nie w kon­kur­sie foto­gra­ficz­nym dzię­ki zdję­ciu kor­mo­ra­na. Jej przy­ja­ciół­ką jest Sara; zako­chu­je się w Rober­cie, któ­re­go zna od dziec­ka, da mu w pre­zen­cie bio­gra­fię Vival­die­go. Jej tata ma nową rodzi­nę, któ­rej ona nie akcep­tu­je, jed­nak z cza­sem zży­je się z nowym bra­tem Fry­de­ry­kiem. Nie­ste­ty oka­że się, że chło­piec cier­pi na nowo­twór. Ali­cja będzie go odwie­dzać, jest nawet goto­wa być dla nie­go daw­czy­nią, Fry­de­ryk umrze, boha­ter­ka pogo­dzi się z maco­chą — Klau­dią i nakrę­ci wraz z nią film o hospicjach.

 • Fry­de­ryk — ma 4 lata, jest synem ojca Ali­cji i Klau­dii. Przez Ali­cję jest nazy­wa­ny „Jasz­czur­ką”, bo gdy dowie­dzia­ła się ona o jego naro­dzi­nach, to otrzy­ma­ła od ojca naszyj­nik z tym zwie­rzę­ciem; jest weso­ły, ma dużą wyobraź­nię, z cza­sem — gdy zacznie cho­ro­wać — zain­te­re­su­ją go tema­ty śmier­ci; jest opie­ku­nem ryb­ki — welo­na, o któ­rą bar­dzo dba. Kocha Ali­cję i zwie­rza jej się ze wszyst­kich myśli. 

 • Sara — przy­ja­ciół­ka Ali­cji, jest odważ­na, cie­ka­wa świa­ta, zako­chu­je się w Bory­sie i z tego powo­du odda­la się od Ali­cji. Zazdro­ści Ali­cji tego, że jej rodzi­ce się roz­wie­dli, ponie­waż w jej domu są nie­ustan­ne awan­tu­ry. W domu panu­je bie­da, więc dziew­czy­na musi dora­biać w waka­cje przy sprze­da­ży warzyw na bazarze.

 • Robert Pucha­ła — bied­ny, spo­koj­ny i mądry chło­pak, Ali­cja się w nim zako­chu­je, bo jako jedy­ny potra­fi roz­ma­wiać z nią o uczu­ciach. Jest wyso­ki, ma zie­lo­ne oczy, śnia­dą cerę i dłu­gie wło­sy. Pocho­dzi on z Kru­szy­ny, jego mama umar­ła, a tata, któ­ry był świet­nym wete­ry­na­rzem, popadł z roz­pa­czy w alko­ho­lizm. Chło­pak musi być odpo­wie­dzial­ny i szyb­ko doro­snąć, poma­ga dziad­kom Ali­cji w pra­cach gospo­dar­czych; w waka­cje wyjeż­dża zara­biać w Niem­czech na plan­ta­cji ogór­ków, bo nie ma pie­nię­dzy na dal­szą naukę. Świet­nie gra na skrzyp­cach, zwy­cię­ża w kon­kur­sie muzycz­nym, dosta­je sty­pen­dium, dzię­ki któ­re­mu może kon­ty­nu­ować naukę w Niem­czech. Zna się z Ali­cją od dziec­ka, da jej w pre­zen­cie bran­so­let­kę z kameleonem,

 • Milec­cy — dziad­ko­wie Ali­cji, rodzi­ce jej mamy, miesz­ka­ją w Kru­szy­nie, gdzie Ali­cja wyjeż­dża w każ­de waka­cje i ferie. Dzia­dek był pasjo­na­tem foto­gra­fii, poda­ro­wał wnucz­ce swój apa­rat. Dzia­dek był kie­dyś adwo­ka­tem; bab­cia czę­sto roz­ma­wia z wnucz­ką. Ali­cja może u nich liczyć na wspar­cie i dużo miłości.

 • mama Ali­cji — zaj­mu­je się lite­ra­tu­rą szwedz­ką, a zwłasz­cza Astrid Lind­gren, zatem czę­sto odby­wa podró­że służ­bo­we do Szwe­cji, ponie­waż pisze bio­gra­fię autor­ki zaty­tu­ło­wa­ną „Jak zakwi­tła Lipo­wa Gałąź”; pra­ca jest dla niej odskocz­nią od domo­wych pro­ble­mów, ona wycho­dzi z ini­cja­ty­wą roz­wo­du, jed­nak gdy to nastę­pu­je, nadal nie jest szczę­śli­wa. Jej cór­ka zaczy­na przy­jaź­nić się z nową part­ner­ką ojca, co wpły­wa na nią bar­dzo źle, jest zazdro­sna, ale uda­je obo­jęt­ność. Osta­tecz­nie, gdy odwa­ży się mówić o swo­ich uczu­ciach — nawią­że więź z cór­ką, skoń­czy pisać książ­kę i zako­cha się z wza­jem­no­ścią w kole­dze z redakcji. 

 • ojciec Ali­cji — szef wydaw­nic­twa, też zaj­mu­je się szwedz­ką lite­ra­tu­rą, ale sku­pia się na książ­kach dla doro­słych czy­tel­ni­ków, po roz­wo­dzie wypro­wa­dzi się z domu, ale będzie utrzy­my­wał kon­takt z Ali­cją, dobrze doga­du­je się z byłą żoną, nawet wte­dy, gdy ponow­nie się oże­ni z Klau­dią. Z dru­gie­go związ­ku uro­dzi się mu syn Fry­de­ryk, któ­ry nie­ste­ty szyb­ko zacho­ru­je na nowo­twór, co prze­ro­śnie ojca. Będzie ucie­kał od rodzi­ny, zamy­kał się w sobie, sam nazy­wa się ”tchó­rzem”. 

 • Klau­dia — nowa żona taty Ali­cji, mama Fry­de­ry­ka, zaj­mu­je się pro­duk­cją fil­mów doku­men­tal­nych, począt­ko­wo Ali­cja jej nie lubi, ale z cza­sem zaczną się przy­jaź­nić, bo Klau­dia — jak mało kto — potra­fi słu­chać. Popa­da w sta­ny depre­syj­ne, gdy jej syn zaczy­na cho­ro­wać na nowo­twór, ale jego śmierć jej nie zała­mie, posta­no­wi nakrę­cić film o hospi­cjach dzie­cię­cych ”Raj­ska jabłoń”, za któ­ry dosta­nie głów­ną nagro­dę i to w rocz­ni­cę śmier­ci syna.

 • Borys — chło­pak Sary (krót­ko), kum­pel Ali­cji, zor­ga­ni­zu­je nie­le­gal­ną impre­zę, na któ­rej mło­dzi ludzie będą zaży­wać nar­ko­ty­ki i pić alkohol. 

 • Doro­ta — kole­żan­ka Ali­cji, bar­dzo dum­na, wynio­sła, zacho­ru­je na ano­rek­sję, będzie wdzięcz­na Ali­cji, że podej­mie w kla­sie temat zabu­rzeń odżywiania. 

 • Zuza — wolon­ta­riusz­ka w hospi­cjum, sama stra­ci­ła bra­ta Józe­fa  z powo­du nowo­two­ru, wspie­ra Ali­cję i nama­wia ją do roz­mów z Fry­de­ry­kiem o śmier­ci; czę­sto bawi się z Fryderykiem. 

 • Sym­bio­za — tak nazy­wa­ją nauczy­ciel­kę bio­lo­gii, wraż­li­wa, by pomóc Doro­cie — ini­cju­je w kla­sie roz­mo­wy o ano­rek­sji, wspie­ra Ali­cję, przyj­dzie na pogrzeb Fryderyka. 

 • Pan­na Fry­zu­nia — kro­wa dziad­ków Ali­cji, ma 8 lat, Ali­cja pod­czas waka­cji cho­dzi z nią na spa­ce­ry; w rodzi­nie jest trak­to­wa­na jak domo­we zwierzę. 


stresz­cze­nie:

Powieść opo­wia­da o dziew­czyn­ce Ali­cji, któ­ra jest roz­piesz­czo­ną jedy­nacz­ką. Jej rodzi­ce się roz­wie­dli, gdy mia­ła 8 lat, co na nią źle wpły­nę­ło, była na nich zła. Oka­zu­je się, że tata szyb­ko zna­lazł dru­gą żonę, z któ­rą ma nowe dziec­ko. Ali­cja ma zatem przy­rod­nie­go bra­ta Fry­de­ry­ka, któ­re­go poko­cha­ła dopie­ro po dłuż­szym cza­sie, na począt­ku była zła na tatę, bo nie akcep­to­wa­ła jego nowej rodzi­ny. Nie­ste­ty dziew­czy­na musi zmie­rzyć się nagle z wie­lo­ma pro­ble­ma­mi, gdy ma 14 lat, jej brat zosta­je hospi­ta­li­zo­wa­ny; dziew­czy­na dowia­du­je się o tym nagle tuż po powro­cie z waka­cji u dziad­ków. Od tego momen­tu star­sza sio­stra opie­ku­je się nim, odwie­dza go, przy­no­si mu róż­ne zabaw­ki, spę­dza z nim wie­le cza­su i go słu­cha, on może opo­wie­dzieć jej o swo­ich pro­ble­mach. W mię­dzy­cza­sie Ali­cja kłó­ci się z przy­ja­ciół­ką Sarą, odkry­wa też, że jej inna kole­żan­ka z kla­sy jest ano­rek­tycz­ką, więc sta­ra się jej pomóc. Godzi się z Klau­dią, żoną taty i od tego momen­tu razem odwie­dza­ją Fry­de­ry­ka w szpi­ta­lu, a gdy jej brat umie­ra, głów­na boha­ter­ka poma­ga Klau­dii nakrę­cić film o hospicjach.