W 2023 r. do wylo­so­wa­nia będą trzy pyta­nia doty­czą­ce nowe­li “Glo­ria vic­tis” autor­stwa Eli­zy Orzesz­ko­wej. Szan­sa na tra­fie­nie tego utwo­ru jest nie­wiel­ka (wyno­si nie­co nad 1%), ale nie war­to lek­ce­wa­żyć tej nowe­li – tym bar­dziej że jest to jeden z przy­jem­niej­szych tema­tów. Po klik­nię­ciu tema­tu przej­dziesz do szcze­gó­ło­we­go omó­wie­nia pytań z puli na matu­rę ust­ną 2023.

Matura 2023 – pytania dotyczące “Gloria victis”:

  1. Motyw boha­te­rów zapo­mnia­nych przez naród. Omów zagad­nie­nie na pod­sta­wie utwo­ru Glo­ria vic­tis Eli­zy Orzesz­ko­wej. W swo­jej odpo­wie­dzi uwzględ­nij rów­nież wybra­ny kontekst.
  2. Histo­rycz­na pamięć o powsta­niu stycz­nio­wym. Omów zagad­nie­nie na pod­sta­wie utwo­ru Glo­ria vic­tis Eli­zy Orzesz­ko­wej. W swo­jej odpo­wie­dzi uwzględ­nij rów­nież wybra­ny kontekst.
  3. Przy­ro­da jako świa­dek histo­rii. Omów zagad­nie­nie na pod­sta­wie utwo­ru Glo­ria vic­tis Eli­zy Orzesz­ko­wej. W swo­jej odpo­wie­dzi uwzględ­nij rów­nież wybra­ny kontekst.