Legen­da o świę­tym Alek­sym” jest jed­nym z naj­waż­niej­szych śre­dnio­wiecz­nych utwo­rów, któ­re nale­ży znać, aby zdać matu­rę z języ­ka pol­skie­go. Hagio­gra­fia, czy­li żywot świę­te­go, jest tema­tem trzech pytań z puli pytań jaw­nych. Dla tych z Was, któ­rzy nie wie­dzą, jak się zabrać za przy­go­to­wa­nie kon­spek­tu wypo­wie­dzi, przy­go­to­wa­łam małą pod­po­wiedź. Oczy­wi­ście nie musisz two­rzyć aż tak roz­bu­do­wa­ne­go kon­tek­stu – CKE ofi­cjal­nie poin­for­mo­wa­ło, że kon­tekst może liczyć nawet jed­no zda­nie, jeśli tyl­ko będzie wyko­rzy­sta­ny funk­cjo­nal­nie! Możesz więc np. odwo­łać się do filo­zo­fii chrze­ści­jań­skiej, cza­sów współ­cze­snych albo innych tek­stów kultury.

Matura ustna 2023 – pytania dotyczące „Legendy o świętym Aleksym”:

  1. Motyw pięk­ne­go umie­ra­nia i jego rola w śre­dnio­wiecz­nej lite­ra­tu­rze. Omów zagad­nie­nie na pod­sta­wie zna­nych Ci frag­men­tów Legen­dy o świę­tym Alek­sym. W swo­jej odpo­wie­dzi uwzględ­nij rów­nież wybra­ny kontekst.
  2. Czło­wiek śre­dnio­wiecz­ny wobec spraw osta­tecz­nych. Omów zagad­nie­nie na pod­sta­wie zna­nych Ci frag­men­tów Legen­dy o świę­tym Alek­sym. W swo­jej odpo­wie­dzi uwzględ­nij rów­nież wybra­ny kontekst.
  3. Asce­za jako war­tość. Omów zagad­nie­nie na pod­sta­wie zna­nych Ci frag­men­tów Legen­dy o świę­tym Alek­sym. W swo­jej odpo­wie­dzi uwzględ­nij rów­nież wybra­ny kontekst.