Zgod­nie z wyma­ga­nia­mi matu­ral­ny­mi na rok 2024 nie­zbęd­na jest zna­jo­mość wybra­nych bajek Igna­ce­go Kra­sic­kie­go. Jest ich jed­nak tak wie­le, że może być trud­no ogra­ni­czyć się do wybra­nych utwo­rów. Któ­re baj­ki nale­ży obo­wiąz­ko­wo znać, aby móc odpo­wie­dzieć na wszyst­kie pyta­nia jaw­ne? Zapo­znaj się z kon­spek­ta­mi odpo­wie­dzi, któ­re pozwo­lą Ci unik­nąć kło­po­tów na egzaminie!

Matura ustna 2024 – pytania dotyczące bajek Ignacego Krasickiego:

  1. Uni­wer­sa­lizm praw­dy o natu­rze ludz­kiej w baj­kach. Omów zagad­nie­nie na pod­sta­wie zna­nych Ci bajek Igna­ce­go Kra­sic­kie­go. W swo­jej odpo­wie­dzi uwzględ­nij rów­nież wybra­ny kontekst.
  2. Ale­go­rycz­ność i jej zna­cze­nie w lite­ra­tu­rze. Omów zagad­nie­nie na pod­sta­wie zna­nych Ci bajek Igna­ce­go Kra­sic­kie­go. W swo­jej odpo­wie­dzi uwzględ­nij rów­nież wybra­ny kontekst.
  3. Baj­ki jako opo­wie­ści o pra­wach rzą­dzą­cych świa­tem. Omów zagad­nie­nie na pod­sta­wie zna­nych Ci bajek Igna­ce­go Kra­sic­kie­go. W swo­jej odpo­wie­dzi uwzględ­nij rów­nież wybra­ny kontekst.