W puli pytań jaw­nych 2024 znaj­du­je się 6 pytań o “Inny świat” Gusta­wa Her­lin­ga-Gru­dziń­skie­go, dla­te­go nale­ży przy­siąść do opra­co­wy­wa­nia zagad­nień z tej lek­tu­ry. Nie masz pomy­słu, jak się za to zabrać? Pomo­gą Ci w tym opra­co­wa­nia, któ­re znaj­dziesz poni­żej! Znaj­dziesz tu peł­ną listę pytań o “Inny świat. Zapi­ski sowiec­kie” zgod­ną z wymo­ga­mi na matu­rę ust­ną w 2024 roku.

Matura ustna 2024 – pytania dotyczące “Innego świata”:

  1. Jakie zna­cze­nie ma tytuł dla odczy­ta­nia sen­su utwo­ru? Omów zagad­nie­nie na pod­sta­wie Inne­go świa­ta Gusta­wa Her­lin­ga-Gru­dziń­skie­go. W swo­jej odpo­wie­dzi uwzględ­nij rów­nież wybra­ny kontekst.
  2. Lite­ra­tu­ra jako świa­dec­two pamię­ci. Omów zagad­nie­nie na pod­sta­wie Inne­go świa­ta Gusta­wa Her­lin­ga-Gru­dziń­skie­go. W swo­jej odpo­wie­dzi uwzględ­nij rów­nież wybra­ny kontekst.
  3. Reflek­sje na temat war­to­ści ludz­kie­go życia. Omów zagad­nie­nie na pod­sta­wie Inne­go świa­ta Gusta­wa Her­lin­ga-Gru­dziń­skie­go. W swo­jej odpo­wie­dzi uwzględ­nij rów­nież wybra­ny kontekst.
  4. Czło­wiek wobec zła. Omów zagad­nie­nie na pod­sta­wie Inne­go świa­ta Gusta­wa Her­lin­ga-Gru­dziń­skie­go. W swo­jej odpo­wie­dzi uwzględ­nij rów­nież wybra­ny kontekst.
  5. Jak zacho­wać czło­wie­czeń­stwo w sytu­acji eks­tre­mal­nej? Omów zagad­nie­nie na pod­sta­wie Inne­go świa­ta Gusta­wa Her­lin­ga-Gru­dziń­skie­go. W swo­jej odpo­wie­dzi uwzględ­nij rów­nież wybra­ny kontekst.
  6. Moral­ność obo­zo­wa jako wynik znie­wo­le­nia czło­wie­ka. Omów zagad­nie­nie na pod­sta­wie Inne­go świa­ta Gusta­wa Her­lin­ga-Gru­dziń­skie­go. W swo­jej odpo­wie­dzi uwzględ­nij rów­nież wybra­ny kontekst.