Czy wiesz, że nie musisz znać na wylot całych “Pamięt­ni­ków” Jana Chry­zo­sto­ma Paska? Na matu­rze ust­nej 2024 obo­wią­zu­je zna­jo­mość frag­men­tów utwo­ru – a poni­żej przed­sta­wiam kon­spek­ty odpo­wie­dzi, któ­re zagwa­ran­tu­ją Ci 100% na maturze!

Matura ustna 2024 – pytania dotyczące “Pamiętników”:

  1. Sar­mac­ki por­tret pol­skie­go szlach­ci­ca. Omów zagad­nie­nie na pod­sta­wie zna­nych Ci frag­men­tów Pamięt­ni­ków Jana Chry­zo­sto­ma Paska. W swo­jej odpo­wie­dzi uwzględ­nij rów­nież wybra­ny kontekst.
  2. Ide­ał życia zie­miań­skie­go i rodzin­ne­go ładu. Omów zagad­nie­nie na pod­sta­wie zna­nych Ci frag­men­tów Pamięt­ni­ków Jana Chry­zo­sto­ma Paska. W swo­jej odpo­wie­dzi uwzględ­nij rów­nież wybra­ny kontekst.