Chcesz się przy­go­to­wać do pytań jaw­nych o sztu­kę “Ską­piec” Molie­ra? Poni­żej znaj­dziesz naj­lep­sze pro­po­zy­cje odpo­wie­dzi na egza­min matu­ral­ny w 2024 roku. Koniecz­nie prze­czy­taj moje opra­co­wa­nia – dzię­ki nim unik­niesz pro­ble­mów ze zda­niem matu­ry ustnej!