Chcesz się przy­go­to­wać do pytań jaw­nych o sztu­kę “Ską­piec” Molie­ra? Poni­żej znaj­dziesz naj­lep­sze pro­po­zy­cje odpo­wie­dzi na egza­min matu­ral­ny w 2024 roku. Koniecz­nie prze­czy­taj moje opra­co­wa­nia – dzię­ki nim unik­niesz pro­ble­mów ze zda­niem matu­ry ustnej!.

Matura ustna 2024 – pytania dotyczące “Skąpca”:

  1. Czy dobra mate­rial­ne czy­nią czło­wie­ka szczę­śli­wym? Omów zagad­nie­nie na pod­sta­wie Skąp­ca Molie­ra. W swo­jej odpo­wie­dzi uwzględ­nij rów­nież wybra­ny kontekst.
  2. Rela­cje rodzin­ne w krzy­wym zwier­cia­dle. Omów zagad­nie­nie na pod­sta­wie Skąp­ca Molie­ra. W swo­jej odpo­wie­dzi uwzględ­nij rów­nież wybra­ny kontekst.