Od 2023 r. na egza­mi­nie matu­ral­nym obo­wią­zu­ją nowe zasa­dy. Naj­waż­niej­szą zmia­ną jest poja­wie­nie się testu histo­rycz­no­li­te­rac­kie­go, spraw­dza­ją­ce­go m.in. zna­jo­mość epok lite­rac­kich i wybra­nych lek­tur obo­wiąz­ko­wych, a tak­że teo­rii lite­ra­tu­ry oma­wia­nych pod­czas lek­cji. Co jesz­cze ule­ga zmia­nie? Moż­na powie­dzieć śmia­ło, że wszystko.

Dwa testy zamiast jednego

W nowej for­mu­le matu­ry zda­ją­cy muszą zmie­rzyć się z dwo­ma arku­sza­mi testo­wy­mi. Pierw­szy, zwa­ny „język pol­ski w uży­ciu”, spraw­dzi m.in. wie­dzę z gra­ma­ty­ki oraz teo­rii języ­ka, a tak­że umie­jęt­ność czy­ta­nia ze zro­zu­mie­niem, nato­miast dru­gi (test histo­rycz­no­li­trac­ki) poświę­co­ny jest zagad­nie­niom zwią­za­nym jedy­nie z literaturą. 

W arku­szach znaj­du­ją się zarów­no zada­nia zamknię­te, jak i otwar­te, a wynik z tej czę­ści odpo­wia­da za 50% wyni­ku z matury.

Trzy Dwa tematy wypracowania do wyboru

Kolej­ną zmia­ną jest wypra­co­wa­nie. Cho­ciaż for­mu­ła nie zmie­nia się w spo­sób rady­kal­ny, to jed­nak cze­ka nas spo­ro nowo­ści – m.in. koniecz­ność umiesz­cze­nia min. 2 kon­tek­stów, a tak­że odwo­ła­nia do dwóch lek­tur (w tym min. jed­nej lek­tu­ry obo­wiąz­ko­wej). Ponad­to wypra­co­wa­nie jest dłuż­sze – trze­ba napi­sać co naj­mniej 300 słów. (jest to zmia­na wpro­wa­dzo­na w lutym 2022 r. – na matu­rze w 2023 i 2024 wypra­co­wa­nia mogą być krót­sze, od 2025 r. będzie wyma­ga­ne min. 400 słów).

Szcze­gó­ły doty­czą­ce nowej for­mu­ły wypra­co­wań na matu­rze z pol­skie­go znaj­dziesz tutaj

Całkowicie odmieniona matura ustna

Od 2023 r. na matu­rze ust­nej z pol­skie­go będzie nie jed­no, lecz dwa pyta­nia. Pierw­sze pocho­dzić będzie z puli pytań jaw­nych (pyta­nia są opu­bli­ko­wa­ne na stro­nie CKE, jest ich 280), nato­miast dru­gie pyta­nie będzie bar­dzo zbli­żo­ne do tego, co obo­wią­zy­wa­ło w sta­rej for­mu­le matury.

Tutaj znaj­dziesz pyta­nia z puli jaw­nej na matu­rę ust­ną 2023 wraz z pro­po­zy­cja­mi odpowiedzi.

Zda­ją­cy będą mie­li 15 minut na przy­go­to­wa­nie się do wypo­wie­dzi i 10 minut na mono­log, w któ­rym trze­ba będzie odpo­wie­dzieć na oba pyta­nia. Następ­nie odbę­dzie się 5‑minutowa roz­mo­wa z komi­sją. Za egza­min będzie moż­na dostać 30 punk­tów, mini­mum na zali­cze­nie jest 9 punktów.

Szcze­gó­ło­we infor­ma­cje na temat matu­ry ust­nej z języ­ka pol­skie­go znaj­dziesz tutaj

Zmia­ny na matu­rze od 2023 – infor­ma­cje w pigułce

 • Czas trwa­nia: 240 minut (zamiast 170 minut)
 • Zakres mery­to­rycz­ny testu: język pol­ski w uży­ciu (np. gra­ma­ty­ka, czy­ta­nie ze zro­zu­mie­niem) i dodat­ko­wo test historycznoliteracki
 • Licz­ba zadań na teście: od 11 do 20 (zamiast od 10 do 13)
 • Mini­mal­na obję­tość wypra­co­wa­nia: 300 słów (zamiast 250 słów)
 • For­mu­ła wypra­co­wa­nia: tekst o cha­rak­te­rze argu­men­ta­cyj­nym bez okre­śle­nia for­my (zamiast roz­praw­ki pro­ble­mo­wej lub inter­pre­ta­cji wier­sza) i bez wska­za­nia lek­tu­ry obowiązkowej
 • Frag­ment tek­stu do ana­li­zy: brak (za wyjąt­kiem wiersza)
 • Licz­ba argu­men­tów, któ­re muszą się zna­leźć w pra­cy: min. 3
 • Tek­sty, do któ­rych moż­na się odwo­łać: lek­tu­ry obo­wiąz­ko­we i uzu­peł­nia­ją­ce oraz inne tek­sty lite­rac­kie + kon­tek­sty (zamiast tek­stów kultury)
 • Licz­ba pytań na egza­mi­nie ust­nym: 2, w tym jed­no pocho­dzą­ce z puli jaw­nej, opu­bli­ko­wa­ne na 2 lata przed egza­mi­nem (zamiast jed­ne­go niejawnego)
 • UWAGA! ZMIANY OD MARCA 2022:

  OMÓWIENIE ARKUSZY POKAZOWYCH: