Kategoria: Egzamin ustny - zagadnienia na 2023

W 2023 r. na egza­mi­nie ust­nym poja­wi się aż 227 pytań. Pod­czas egza­mi­nu każ­dy zda­ją­cy wylo­su­je jed­no pyta­nie z puli jaw­nej i jed­no z puli nie­jaw­nej. Aby uła­twić przy­go­to­wa­nie do matu­ry ust­nej 2023, przy­go­to­wa­łam pyta­nia na egza­min wraz z opra­co­wa­niem. Co praw­da każ­dy zda­ją­cy musi opra­co­wać pyta­nia na matu­rę ust­ną z pol­skie­go samo­dziel­nie (tyl­ko w ten spo­sób będziesz mieć pew­ność, że nic cię nie zasko­czy), nie­mniej jed­nak moja pomoc może być dla cie­bie wska­zów­ką. Jeże­li nie wiesz, jak zabrać się za kon­kret­ne pyta­nie, odwiedź moją stro­nę i sprawdź, co możesz zawrzeć w swo­jej wypowiedzi.

Matu­ra ust­na 2023 – pyta­nia z opra­co­wa­niem wszyst­kich lektur

Czy wiesz, że na egza­mi­nie ust­nym pyta­nia będą doty­czyć aż 40 lek­tur obo­wiąz­ko­wych? Wśród nich znaj­du­ją się oczy­wi­ste tek­sty, takie jak „Lal­ka”, „Wese­le”, „Pan Tade­usz” czy „Dzia­dy cz. III”, ale nie zabrak­nie tak­że mniej zna­nych tek­stów kul­tu­ry („Pro­fe­sor Andrews w War­sza­wie” Olgi Tokar­czuk albo wybra­ne opo­wia­da­nie z tomu „Raport o sta­nie wojen­nym”). Ponad­to pyta­nia doty­czyć będą tak­że kla­sy­ki oma­wia­nej w szko­le pod­sta­wo­wej („Bal­la­dy­na”, „Dzia­dy cz. II”) oraz wie­lu tek­stów antycz­nych, takich jak „Ilia­da” albo „Anty­go­na”.

Wiem, w jaki spo­sób przy­go­to­wać się do egza­mi­nu. Pra­cu­ję w liceum i pro­wa­dzę kore­pe­ty­cje z języ­ka pol­skie­go, dla­te­go pyta­nia na matu­rę ust­ną 2023 nie sta­no­wią dla mnie prze­szko­dy. Nie­za­leż­nie od tego, czy szu­kasz zagad­nień zwią­za­nych z Biblią, mito­lo­gią czy „Rokiem 1984”, odwiedź moją stro­nę i zobacz moje pro­po­zy­cje odpowiedzi.

Matura ustna 2023 i 2024

OPRACOWANIA pytań na matu­rę ustną

Matura ustna 2023 – zagadnienia z Biblii z omówieniem

Omó­wie­nie wszyst­kich 11 pytań z puli pytań jaw­nych na matu­rze ust­nej 2023 z języ­ka polskiego.

Matura ustna 2023 – zagadnienia ze “Zbrodni i kary” z omówieniem

W puli pytań jaw­nych doty­czą­cych “Zbrod­ni i kary” znaj­du­je się 7 pytań. Z tego wzglę­du powieść Fio­do­ra Dosto­jew­skie­go jest lek­tu­rą, któ­rą na pew­no nale­ży znać. Na egza­mi­nie ust­nym z pol­skie­go w 2023 r. możesz bowiem tra­fić na pytania...

Matura ustna 2023 – zagadnienia z “Legendy o świętym Aleksym” z omówieniem

Omó­wie­nie wszyst­kich pytań z „Legen­dy o świę­tym Alek­sym” znaj­dziesz w ebo­oku „Legen­da o świę­tym Alek­sym” jest jed­nym z naj­waż­niej­szych śre­dnio­wiecz­nych utwo­rów, któ­re nale­ży znać, aby zdać matu­rę z języ­ka pol­skie­go. Hagio­gra­fia, czy­li żywot świętego,...

Matura ustna 2023 – zagadnienia z „Pana Tadeusza” z omówieniem

Omó­wie­nie wszyst­kich 10 pytań z puli pytań jaw­nych na matu­rze ust­nej 2023 z języ­ka polskiego.

Matura ustna 2023 – zagadnienia z “Wesela” z omówieniem

Omó­wie­nie wszyst­kich 15 pytań z puli pytań jaw­nych na matu­rze ust­nej 2023 z języ­ka polskiego.

Matura ustna 2023 – zagadnienia z “Pieśni o Rolandzie” z omówieniem

Utwór “Pieśń o Rolan­dzie” poja­wia się w dwóch pyta­niach z puli jaw­nej na matu­rze ust­nej 2023 z języ­ka pol­skie­go. Szan­sa wylo­so­wa­nia tej lek­tu­ry jest więc nie­wiel­ka (mniej niż 1%). Mimo to war­to przy­go­to­wać się do tego zagad­nie­nia, ponieważ...

Matura ustna 2023 – zagadnienia z “Iliady” z omówieniem

Omó­wie­nie wszyst­kich pytań z „Ilia­dy” znaj­dziesz w ebo­oku “Ilia­da” to epos, któ­re­go autor­stwo przy­pi­su­je się Home­ro­wi. Głów­nym tema­tem utwo­ru jest woj­na tro­jań­ska – i to wła­śnie jej doty­czą 3 pyta­nia znaj­du­ją­ce się w puli pytań...

Matura ustna 2023 – zagadnienia z “Dziadów” cz. II z omówieniem

Dzia­dy” cz. II to lek­tu­ra obo­wiąz­ko­wa, któ­ra jest oma­wia­na w szko­le pod­sta­wo­wej. Mimo to jed­nak na matu­rze obo­wią­zu­je zna­jo­mość tek­stu dra­ma­tu Ada­ma Mic­kie­wi­cza. Na egza­mi­nie ust­nym możesz wylo­so­wać jed­no z trzech pytań zwią­za­nych z “Dzia­da­mi wileńsko-kowieńskimi”....

Matura ustna 2023 – zagadnienia z “Rozdzióbią nas kruki, wrony” z omówieniem

Nowe­la Ste­fa­na Żerom­skie­go “Roz­dzió­bią nas kru­ki, wro­ny...” poja­wia się w pię­ciu pyta­niach z puli jaw­nej na matu­rze ust­nej 2023. Klik­nij kon­kret­ne pyta­nie, aby przejść do opra­co­wa­nia. Matu­ra ust­na 2023 – pyta­nia dotyczące...

Matura ustna 2023 – zagadnienia z opowiadania Górą “Edek” Marka Nowakowskiego

Górą “Edek” to krót­kie opo­wia­da­nie Mar­ka Nowa­kow­skie­go napi­sa­ne w 1999 r. Miej­scem akcji jest uli­ca w bli­żej nie­okre­ślo­nym mie­ście, a głów­nym boha­te­rem tek­stu – kie­row­ca for­da, któ­ry zmu­sza kie­row­cę małe­go fia­ta do ustą­pie­nia miejsca...

Matura ustna 2023 – zagadnienia z opowiadania “Profesor Andrews w Warszawie” z omówieniem

Opo­wia­da­nie “Pro­fe­sor Andrews w War­sza­wie” pocho­dzi ze zbio­ru opo­wia­dań “Gra na wie­lu bęben­kach” wyda­ne­go po raz pierw­szy w 2001 r. Wśród pytań jaw­nych na matu­rze ust­nej z języ­ka pol­skie­go w 2023 r. znaj­du­ją się dwa zagad­nie­nia, w któ­rych należy...

Matura ustna 2023 – zagadnienia z “Kazań sejmowych” z omówieniem

Opra­co­wa­nie wszyst­kich zagad­nień z “Kazań sej­mo­wych” na matu­rę ust­ną 2023 z języ­ka polskiego.

Matura ustna 2023 – zagadnienia z “Kwiatków świętego Franciszka z Asyżu” z omówieniem

Opra­co­wa­nie wszyst­kich zagad­nień z “Kwiat­ków świę­te­go Fran­cisz­ka z Asy­żu” na matu­rę ust­ną 2023 z języ­ka polskiego.

Matura ustna 2023 – zagadnienia z „Odprawy posłów greckich” z omówieniem

Omó­wie­nie pytań z puli jaw­nej na matu­rze 2023.

Matura ustna 2023 – zagadnienia z „Antygony” z omówieniem

Omó­wie­nie pytań z puli jaw­nej na matu­rze 2023.

Matura ustna 2023 – zagadnienia z “Chłopów” z omówieniem

W puli 280 pytań jaw­nych na matu­rę ust­ną 2023 r. poja­wia się aż sie­dem zagad­nień zwią­za­nych z powie­ścią “Chło­pi” (tom I – “Jesień”) Wła­dy­sła­wa Rey­mon­ta. Czy wiesz, jak odpo­wie­dzieć na pyta­nia doty­czą­ce powie­ści nagro­dzo­nej lite­rac­ką Nagro­dą Nobla?...

Matura ustna 2023 – zagadnienia z “Makbeta” z omówieniem

W 2023 r. na matu­rze ust­nej z języ­ka pol­skie­go w puli pytań jaw­nych znaj­du­je się aż 6 pytań doty­czą­cych dra­ma­tu “Mak­bet” Wil­lia­ma Szek­spi­ra. Czy wiesz, w jaki spo­sób nale­ży odpo­wie­dzieć na pyta­nia o Mak­be­ta i jego żonę Lady Mak­bet? Niektóre...

Matura ustna 2023 – zagadnienia z “Odysei” z omówieniem

Na matu­rze ust­nej z języ­ka pol­skie­go w 2023 r. poja­wia­ją się tyl­ko 3 pyta­nia doty­czą­ce “Ody­sei” Home­ra, ale to nie zna­czy, że możesz zlek­ce­wa­żyć epos opo­wia­da­ją­cy o przy­go­dach Ody­se­usza! Na szczę­ście za każ­dym razem w pole­ce­niu poja­wia się nakaz odwo­ła­nia wyłącznie...

Matura ustna 2023 – zagadnienia z “Gloria victis” z omówieniem

W 2023 r. do wylo­so­wa­nia będą trzy pyta­nia doty­czą­ce nowe­li “Glo­ria vic­tis” autor­stwa Eli­zy Orzesz­ko­wej. Szan­sa na tra­fie­nie tego utwo­ru jest nie­wiel­ka (wyno­si nie­co nad 1%), ale nie war­to lek­ce­wa­żyć tej nowe­li – tym bar­dziej że jest...

Matura ustna 2023 – zagadnienia z „Mitologii” Jana Parandowskiego z omówieniem

Omó­wie­nie wszyst­kich pytań z Mito­lo­gii znaj­dziesz w ebo­oku. POBIERZ DARMOWY FRAGMENT EBOOKAOMÓWIENIEM PYTAŃ Z MITOLOGII DO MATURY USTNEJ Na matu­rze ust­nej z języ­ka pol­skie­go 2023 możesz wylo­so­wać pyta­nie doty­czą­ce „Mito­lo­gii” Jana Paran­dow­skie­go. W puli...