Kategoria: Egzamin ustny - zagadnienia

W 2023 r. na egza­mi­nie ust­nym poja­wi się aż 280 pytań. Pod­czas egza­mi­nu każ­dy zda­ją­cy wylo­su­je jed­no pyta­nie z puli jaw­nej i jed­no z puli nie­jaw­nej. Aby uła­twić przy­go­to­wa­nie do matu­ry ust­nej 2023, przy­go­to­wa­łam pyta­nia na egza­min wraz z opra­co­wa­niem. Co praw­da każ­dy zda­ją­cy musi opra­co­wać pyta­nia na matu­rę ust­ną z pol­skie­go samo­dziel­nie (tyl­ko w ten spo­sób będziesz mieć pew­ność, że nic cię nie zasko­czy), nie­mniej jed­nak moja pomoc może być dla cie­bie wska­zów­ką. Jeże­li nie wiesz, jak zabrać się za kon­kret­ne pyta­nie, odwiedź moją stro­nę i sprawdź, co możesz zawrzeć w swo­jej wypowiedzi.

Matu­ra ust­na 2023 – pyta­nia z opra­co­wa­niem wszyst­kich lektur

Czy wiesz, że na egza­mi­nie ust­nym pyta­nia będą doty­czyć aż 53 lek­tur obo­wiąz­ko­wych? Wśród nich znaj­du­ją się oczy­wi­ste tek­sty, takie jak „Lal­ka”, „Wese­le”, „Pan Tade­usz” czy „Dzia­dy cz. III”, ale nie zabrak­nie tak­że mniej zna­nych tek­stów kul­tu­ry („Pro­fe­sor Andrews w War­sza­wie” Olgi Tokar­czuk albo wybra­ne opo­wia­da­nie z tomu „Raport o sta­nie wojen­nym”). Ponad­to pyta­nia doty­czyć będą tak­że kla­sy­ki oma­wia­nej w szko­le pod­sta­wo­wej („Bal­la­dy­na”, „Dzia­dy cz. II”, „Zemsta”) oraz wie­lu tek­stów antycz­nych, takich jak „Ilia­da” i „Ody­se­ja” albo „Anty­go­na”.

Wiem, w jaki spo­sób przy­go­to­wać się do egza­mi­nu. Pra­cu­ję w liceum i pro­wa­dzę kore­pe­ty­cje z języ­ka pol­skie­go, dla­te­go pyta­nia na matu­rę ust­ną 2023 nie sta­no­wią dla mnie prze­szko­dy. Nie­za­leż­nie od tego, czy szu­kasz zagad­nień zwią­za­nych z Biblią, mito­lo­gią czy „Rokiem 1984”, odwiedź moją stro­nę i zobacz moje pro­po­zy­cje odpowiedzi.

Matura ustna 2023 – zagadnienia z “Antygony” z omówieniem

W 2023 r. na egza­mi­nie ust­nym z języ­ka pol­skie­go poja­wią się 3 pyta­nia doty­czą­ce “Anty­go­ny” Sofo­kle­sa. Aby przejść do kon­kret­ne­go opra­co­wa­nia, klik­nij jeden z poniż­szych tema­tów i przejdź na stro­nę z moim omó­wie­niem. Matu­ra 2023 – pyta­nia dotyczące...