Jeśli to czy­tasz — daj mi znać 🧡 na swo­im ulu­bio­nym kanale:

Czy boha­te­ro­wie utwo­rów lite­rac­kich mogą być auto­ry­te­ta­mi dla współ­cze­snej mło­dzie­ży?  Napisz roz­praw­kę, w któ­rej przed­sta­wisz swo­je sta­no­wi­sko. W argu­men­ta­cji odwo­łaj się do  wybra­nej lek­tu­ry obo­wiąz­ko­wej oraz inne­go utwo­ru lite­rac­kie­go. Two­ja pra­ca powin­na liczyć  co naj­mniej 200 wyrazów.


Przy­po­mnie­nie lek­tur obowiązkowych:

Char­les Dic­kens, Opo­wieść wigi­lij­na;

Alek­san­der Fre­dro, Zemsta;

Jan Kocha­now­ski, wybór fra­szek i tre­nów, w tym tren VII VIII;

Alek­san­der Kamiń­ski, Kamie­nie na sza­niec;

Adam Mic­kie­wicz, Redu­ta Ordo­na, Śmierć Puł­kow­ni­ka, Świ­te­zian­ka, Dzia­dy cz. II, Pan Tade­usz (całość);

Anto­ine de Saint-Exu­péry, Mały Ksią­żę;

Hen­ryk Sien­kie­wicz, Quo vadis, Latar­nik;

Juliusz Sło­wac­ki, Bal­la­dy­na;


TABELI (MÓJ AUTORSKI POMYSŁ NA PISANIE ROZPRAWEK, BY NIE ZAPOMNIEĆICH WAŻNYCH ELEMENTACH) ZNAJDUJE SIĘ ROZPRAWKA, PUBLIKUJĘ ZA ZGODĄ AUTORKI

wpro­wa­dze­nie do tema­tu np. Ostat­nio zasta­na­wia­łem się, czy…

Po roz­mo­wie z X i Y i zagłę­bie­niu się w temat oka­za­ło się, że…

Moż­na to zauwa­żyć cho­ciaż­by w…


TEZA: (jed­no zda­nie oznajmujące)

Ostat­nio roz­ma­wia­jąc ze zna­jo­my­mi o lek­tu­rach obo­wiąz­ko­wych, zasta­na­wia­łam się, czy posta­cie, któ­re w nich wystę­pu­ją, mogą być wzo­rem dla naszych rówie­śni­ków. Z tą myślą poszłam spać i przed zaśnię­ciem dłu­go o tym myśla­łam. Doszłam do wnio­sku, że zga­dzam się z twier­dze­niem, że boha­te­ro­wie utwo­rów lite­rac­kich mogą być auto­ry­te­ta­mi dla współ­cze­snej młodzieży.

ARGUMENT (jed­no zdanie)

 PRZYKŁAD lek­tu­ry obo­wiąz­ko­wej (jed­no zda­nie zło­żo­ne); (gatu­nek, autor, tytuł i wpro­wadź boha­te­ra) np. Moż­na to zauwa­żyć w powie­ści Bole­sła­wa Pru­sa pt. “Lal­ka”, w któ­rej Sta­ni­sław Wokulski…(to, co tu zapi­szesz musi mieć zwią­zek z argumentem)


reflek­sja z tre­ści  (min. ZE TRZY ZDANIA) (opo­wiedz treść, ale tyl­ko tę zwią­za­ną z tema­tem i dodaj swo­je przemyślenia)


pod­su­mo­wa­nie przy­kła­du i argu­men­tu i odwo­ła­nie do tezy (jed­no zdanie)

Boha­te­ro­wie lek­tur poka­zu­ją, że trze­ba być odważ­nym i wal­czyć o wol­ność. Moż­na to zauwa­żyć w powie­ści Alek­san­dra Kamiń­skie­go pt. „Kamie­nie na sza­niec”, w któ­rej Zoś­ka, Alek i Rudy byli goto­wi do poświę­ceń i wal­ki z opraw­ca­mi. Chłop­cy mimo groź­by utra­ty życia, nie pod­da­wa­li się, pisa­li na murach i budyn­kach anty­hi­tle­row­skie tek­sty. Bra­li udział w akcjach małe­go sabo­ta­żu, któ­re pole­ga­ły na doku­cza­niu oku­pan­to­wi, utrud­nia­niu mu życia i uka­zy­wa­niu, że Pol­ska jesz­cze się nie pod­da­ła i nadal wal­czy: zdję­li tabli­cę z nie­miec­ki­mi napi­sa­mi z pomni­ka Koper­ni­ka i dopi­sa­li, że był on ich roda­kiem. Malo­wa­li znak kotwi­cy, któ­ry ozna­czał Pol­ska Wal­czą­ca — ryzy­ko­wa­li wie­le, ale dzię­ki ich dzia­ła­niom Pola­cy nie pod­da­wa­li się i cią­gle wal­czy­li, bo mie­li nadzie­ję. Chcia­ła­bym mieć tyle odwa­gi, co boha­te­ro­wie tej książ­ki i wal­czyć ze złem, któ­re nas otacza. 

ARGUMENT (jed­no zdanie)

 PRZYKŁAD lek­tu­ry (jed­no zda­nie zło­żo­ne); (gatu­nek, autor, tytuł i wpro­wadź boha­te­ra) np. Moż­na to zauwa­żyć w powie­ści Bole­sła­wa Pru­sa pt. “Lal­ka”, w któ­rej Sta­ni­sław Wokulski…(to, co tu zapi­szesz musi mieć zwią­zek z argumentem)


reflek­sja z tre­ści (opo­wiedz treść, ale tyl­ko tę zwią­za­ną z tema­tem i dodaj swo­je przemyślenia)


pod­su­mo­wa­nie przy­kła­du i argu­men­tu i odwo­ła­nie do tezy (jed­no zdanie)

Posta­ci lite­rac­kie poka­zu­ją, że w życiu naj­waż­niej­sza jest przy­jaźń. Przy­kład ten moż­na zauwa­żyć w powia­st­ce filo­zo­ficz­nej Antoine’a de Saint-Exupery’ego pt. „Mały Ksią­żę”, w któ­rej tytu­ło­wy boha­ter dowia­du­je się, co jest sen­sem życia i inspi­ru­je Pilo­ta do zmian. Dzię­ki tej książ­ce zro­zu­mia­łam, że war­to podą­żać za tym, co kocham i nie pod­da­wać się, bo tyl­ko wte­dy znaj­dę szczę­ście. Doro­śli, któ­rych spo­ty­ka Ksią­żę, porzu­ci­li marze­nia i byli nie­szczę­śli­wy­mi samot­ni­ka­mi, np. Pijak pił po to, by zapo­mnieć o tym, że pił – nie potra­fił zadbać o wła­sne życie, nie miał odwa­gi nicze­go zmie­nić. Pilot też zapo­mniał o tym, jak cen­ne są marze­nia i dopie­ro dzię­ki roz­mo­wom z chłop­cem zro­zu­miał swo­je błę­dy. Mam nadzie­ję, że w przy­szło­ści będę podą­ża­ła za swo­imi marze­nia­mi i dba­ła o przyjaźnie. 

ODWOŁANIE DO TEZY

przy­po­mnie­nie argu­men­tów i przykładów

reflek­sje z tre­ści w for­mie podsumowania

Auto­ry­tet to oso­ba za któ­rą chcesz podą­żać, któ­rą chcesz się stać, ponie­waż impo­nu­je ci pod pew­nym wzglę­dem. Dla mnie taki­mi boha­te­ra­mi byli chłop­cy z „Kamie­ni na sza­niec”, któ­rzy mimo ryzy­ka utra­ty życia — nie pod­da­wa­li się i nadal wal­czy­li o wol­ność, któ­ra była dla nich naj­cen­niej­sza. A Mały Ksią­żę poka­zał mi, jak waż­na jest miłość, przy­jaźń i podą­ża­nie za swo­imi marze­nia­mi — nie ma poza nimi nic ważniejszego. Sło­wa

368


Jeśli to czy­tasz — daj mi znać 🧡 na swo­im ulu­bio­nym kanale:

Chcesz zapisać się na korepetycje?

Jeśli to czy­tasz — daj mi znać 🧡 na swo­im ulu­bio­nym kanale:

Produkt ze sklepu - Baba od polskiego - Aleksander Fredro - Zemsta
Pro­dukt ze skle­pu – Baba od pol­skie­go – Alek­san­der Fre­dro – Zemsta

Peł­ne opra­co­wa­nie i stresz­cze­nie „Zemsty” Alek­san­dra Fre­dry (gene­za, czas akcji, język, moty­wy, kon­tek­sty, sym­bo­le, stresz­cze­nie sce­na po sce­nie) ZNAJDZIESZ TEŻMOIM SKLEPIE!

Jeśli to czy­tasz — daj mi znać 🧡 na swo­im ulu­bio­nym kanale:

Chcesz zapisać się na korepetycje?