Jeśli to czy­tasz — daj mi znać 🧡 na swo­im ulu­bio­nym kanale:

TABELI (MÓJ AUTORSKI POMYSŁ NA PISANIE ROZPRAWEK, BY NIE ZAPOMNIEĆICH WAŻNYCH ELEMENTACH) ZNAJDUJE SIĘ ROZPRAWKA, PUBLIKUJĘ ZA ZGODĄ AUTORKI.

SZCZEGÓŁYKURSIE:
Wię­cej na ten temat dowiesz się z moje­go kur­su do egza­mi­nu ósmo­kla­si­sty (w skle­pie znaj­dziesz też kurs do matu­ry). Chesz się z nim zapo­znać? KLIKNIJ TUTAJ

Jeśli to czy­tasz — daj mi znać 🧡 na swo­im ulu­bio­nym kanale:

TEMAT: Czy zga­dzasz się ze stwier­dze­niem, że wspo­mnie­nia to jedy­ny wehi­kuł cza­su, jakim dys­po­nu­je­my? Napisz roz­praw­kę, w któ­rej uza­sad­nisz swo­je sta­no­wi­sko. Odwo­łaj się do wybra­nej lek­tu­ry obo­wiąz­ko­wej oraz inne­go utwo­ru lite­rac­kie­go. Two­ja pra­ca powin­na liczyć co naj­mniej 200 słów.

Wpro­wa­dze­nie do tematu


TEZA

Czy wra­cać do prze­szło­ści może­my tyl­ko za pomo­cą wspo­mnień? Myślę, że nie tyl­ko, sta­re, dobre chwi­le, może­my sobie przy­po­mnieć, cho­ciaż­by lista­mi, pocz­tów­ka­mi, jak i filmami. 


ARGUMENT 


+ PRZYKŁAD lek­tu­ry obowiązkowej


  • reflek­sja z treści


  • pod­su­mo­wa­nie przy­kła­du i argu­men­tu i odwo­ła­nie do tezy

Jed­nym z por­ta­li do podró­żo­wa­nia są książ­ki. Poka­za­no to w lek­tu­rze Hen­ry­ka Sien­kie­wi­cza pt.: „Latar­nik”, w któ­rej Ska­wiń­ski za pomo­cą otrzy­ma­nej książ­ki, przy­po­mniał sobie o swo­jej ojczyź­nie, i o tym, jak bar­dzo za nią tęsk­ni. W cza­sie prze­niósł go„Pan Tade­usz” Ada­ma Mic­kie­wi­cza, któ­ry roz­po­czy­na się od obra­zów natu­ry litew­skiej. Ska­wiń­ski cof­nął się o 40 lat dzię­ki opi­som przy­ro­dy, któ­re przy­po­mnia­ły mu ojczy­znę. Przy­kład ten poka­zu­je, że moż­na prze­mie­ścić się w cza­sie i wró­cić do ojczy­zny np. dzię­ki książ­kom, któ­re uru­cha­mia­ją wspomnienia. 

ARGUMENT 


+ PRZYKŁAD książki


  • reflek­sja z treści


  • pod­su­mo­wa­nie przy­kła­du i argu­men­tu i odwo­ła­nie do tezy

Cza­sa­mi potrze­bu­je­my innej oso­by, aby powró­cić do prze­szło­ści. W opo­wia­da­niu Char­le­sa Dic­ken­sa pt.: “Opo­wieść wigi­lij­na”, tą wła­śnie oso­bą jest Mar­ley, któ­ry poma­ga głów­ne­mu boha­te­ro­wi zmie­nić się, za pomo­cą wspo­mnień. Z pomo­cą ducha prze­szłych świąt, poka­za­li oni Scrooge’owi jego inter­nat, w któ­rym dora­stał, jego pierw­szą pra­cę, jak i nawet dziew­czy­nę i uko­cha­ną sio­strę Fan. Histo­ria Ebe­ne­ze­ra Scrooge’a poka­zu­je, że wspo­mnie­nia­mi moż­na się prze­nieść w czasie.

ARGUMENT 


+ PRZYKŁAD lek­tu­ry obowiązkowej


  • reflek­sja z treści


  • pod­su­mo­wa­nie przy­kła­du i argu­men­tu i odwo­ła­nie do tezy

Czę­sto potrze­bu­je­my ujrzeć zna­ny nam przed­miot do przy­wró­ce­nia wspo­mnień. Świet­nie przed­sta­wia to lek­tu­ra pt. “Mały Ksią­żę” Antoine’a de Saint-Exupery’ego. Głów­ny boha­ter, gdy zoba­czył na jed­nej z pla­net-Zie­mi, cały ogró­dek róż, takich samych jak jego, w momen­cie przy­po­mniał sobie, jak waż­na jest dla nie­go Róża, i jak bar­dzo za nią tęsk­ni. Zro­zu­miał, że jest ona wyjąt­ko­wa i popeł­nił błąd, że ją zosta­wił. Ta powiast­ka filo­zo­ficz­na udo­wad­nia, że podob­ne przed­mio­ty, z któ­ry­mi zwią­za­ne są wspo­mnie­nia, mogą wie­le przypomnieć.

  • ODWOŁANIE DO TEZY

  • przy­po­mnie­nie argu­men­tów i przykładów

  • reflek­sje z treści

Na pod­sta­wie histo­rii Ebe­ne­ze­ra Scrooge’a, Małe­go Księ­cia i Ska­wiń­skie­go, mogę stwier­dzić, że prze­szłość moż­na przy­wró­cić nie tyl­ko wspo­mnie­nia­mi, lecz tak­że dzię­ki przed­mio­tom. Boha­te­ro­wie tych ksią­żek poka­za­li mi, że wspo­mnie­niem moż­na podró­żo­wać, przed­mio­ty mogą przy­po­mi­nać, a książ­ki roz­wi­jać wyobraźnię.

SZCZEGÓŁYKURSIE:
Wię­cej na ten temat dowiesz się z moje­go kur­su do egza­mi­nu ósmo­kla­si­sty (w skle­pie znaj­dziesz też kurs do matu­ry). Chesz się z nim zapo­znać? KLIKNIJ TUTAJ

Chcesz zapisać się na korepetycje?