Górą “Edek” to krót­kie opo­wia­da­nie Mar­ka Nowa­kow­skie­go napi­sa­ne w 1999 r. Miej­scem akcji jest uli­ca w bli­żej nie­okre­ślo­nym mie­ście, a głów­nym boha­te­rem tek­stu – kie­row­ca for­da, któ­ry zmu­sza kie­row­cę małe­go fia­ta do ustą­pie­nia miej­sca par­kin­go­we­go. Na matu­rze ust­nej w 2023 r. mogą się poja­wić 3 pyta­nia doty­czą­ce opo­wia­da­nia, któ­re nawią­zu­je do Tan­ga Sła­wo­mi­ra Mrożka.

Matura ustna 2023 – pytania dotyczące opowiadania Górą “Edek”:

  1. Zna­cze­nie tytu­łu i jego rola w odczy­ta­niu sen­su utwo­ru. Omów zagad­nie­nie na pod­sta­wie opo­wia­da­nia Górą „Edek” Mar­ka Nowa­kow­skie­go. W swo­jej odpo­wie­dzi uwzględ­nij rów­nież wybra­ny kontekst.
  2. Hiper­bo­li­za­cja i jej zna­cze­nie w kom­po­zy­cji i budo­wa­niu sen­su utwo­ru. Omów zagad­nie­nie na pod­sta­wie opo­wia­da­nia Górą „Edek” Mar­ka Nowa­kow­skie­go. W swo­jej odpo­wie­dzi uwzględ­nij rów­nież wybra­ny kontekst.
  3. Meta­fo­ra jako spo­sób uka­za­nia rze­czy­wi­sto­ści. Omów zagad­nie­nie na pod­sta­wie opo­wia­da­nia Górą „Edek” Mar­ka Nowa­kow­skie­go. W swo­jej odpo­wie­dzi uwzględ­nij rów­nież wybra­ny kontekst.