Kwiat­ki świę­te­go Fran­cisz­ka z Asy­żu” są jed­ną z naj­bar­dziej pogod­nych lek­tur z listy obo­wią­zu­ją­cej na matu­rę 2023. W zbio­rze krót­kich histo­ry­jek opi­sa­na zosta­ła filo­zo­fia świę­te­go-asce­ty, któ­ry miło­wał ludzi i przy­ro­dę. Jeże­li nie chcesz czy­tać wszyst­kich „Kwiat­ków” (pole­cam, zwłasz­cza dla frag­men­tu o „pro­stacz­kach”!), poni­żej znaj­dziesz kon­spek­ty odpo­wie­dzi na pyta­nia z puli jawnej.

Matura 2023 – pytania dotyczące “Kwiatków świętego Franciszka z Asyżu”:

  1. Fran­cisz­kań­ska idea umi­ło­wa­nia natu­ry. Omów zagad­nie­nie na pod­sta­wie zna­nych Ci frag­men­tów Kwiat­ków świę­te­go Fran­cisz­ka z Asy­żu. W swo­jej odpo­wie­dzi uwzględ­nij rów­nież wybra­ny kontekst.
  2. Rela­cje z Bogiem i świa­tem. Omów zagad­nie­nie na pod­sta­wie zna­nych Ci frag­men­tów Kwiat­ków świę­te­go Fran­cisz­ka z Asy­żu. W swo­jej odpo­wie­dzi uwzględ­nij rów­nież wybra­ny kontekst.
  3. Fran­cisz­kań­ski ide­ał ubó­stwa jako model asce­zy. Omów zagad­nie­nie na pod­sta­wie zna­nych Ci frag­men­tów Kwiat­ków świę­te­go Fran­cisz­ka z Asy­żu. W swo­jej odpo­wie­dzi uwzględ­nij rów­nież wybra­ny kontekst.