Utwór “Pieśń o Rolan­dzie” poja­wia się w dwóch pyta­niach z puli jaw­nej na matu­rze ust­nej 2023 z języ­ka pol­skie­go. Szan­sa wylo­so­wa­nia tej lek­tu­ry jest więc nie­wiel­ka (mniej niż 1%). Mimo to war­to przy­go­to­wać się do tego zagad­nie­nia, ponie­waż pyta­nia o śre­dnio­wiecz­ny etos rycer­ski i wzór ryce­rza ide­al­ne­go mogą być pomoc­ne przy opra­co­wa­niu innych zagadnień.