Opo­wia­da­nie “Pro­fe­sor Andrews w War­sza­wie” pocho­dzi ze zbio­ru opo­wia­dań “Gra na wie­lu bęben­kach” wyda­ne­go po raz pierw­szy w 2001 r. Wśród pytań jaw­nych na matu­rze ust­nej z języ­ka pol­skie­go w 2023 r. znaj­du­ją się dwa zagad­nie­nia, w któ­rych nale­ży odnieść się do opo­wia­da­nia pol­skiej Noblistki.

Matura ustna 2023 – pytania dotyczące opowiadania “Profesor Andrews w Warszawie”:

  1. Lite­rac­ki obraz sta­nu wojen­ne­go. Omów zagad­nie­nie na pod­sta­wie opo­wia­da­nia Pro­fe­sor Andrews w War­sza­wie Olgi Tokar­czuk. W swo­jej odpo­wie­dzi uwzględ­nij rów­nież wybra­ny kontekst.
  2. Obraz War­sza­wy i jej miesz­kań­ców w dra­ma­tycz­nym momen­cie histo­rycz­nym. Omów zagad­nie­nie na pod­sta­wie opo­wia­da­nia Pro­fe­sor Andrews w War­sza­wie Olgi Tokar­czuk. W swo­jej odpo­wie­dzi uwzględ­nij rów­nież wybra­ny kontekst.
  • Opracowanie pytań na maturę ustną 2023 – „Profesor Andrews w Warszawie”

    3,99 VAT
    Dodaj do koszyka