Książ­ka Han­ny Krall “Zdą­żyć przed Panem Bogiem” to repor­taż zbu­do­wa­ny na roz­mo­wie z Mar­kiem Edel­ma­nem – jed­nym z przy­wód­ców powsta­nia w get­cie war­szaw­skim. Na liście pytań jaw­nych obo­wią­zu­ją­cej w 2024 roku CKE umie­ści­ło 3 pyta­nia o tę lek­tu­rę. Wszyst­kie opra­co­wa­nia są dostęp­ne poniżej:

Matura ustna 2024 – pytania dotyczące “Zdążyć przed Panem Bogiem”:

  1. Wal­ka jako spo­sób na zacho­wa­nie god­no­ści. Omów zagad­nie­nie na pod­sta­wie Zdą­żyć przed Panem Bogiem Han­ny Krall. W swo­jej odpo­wie­dzi uwzględ­nij rów­nież wybra­ny kontekst.
  2. Zagła­da z per­spek­ty­wy świad­ka i uczest­ni­ka wyda­rzeń w get­cie. Omów zagad­nie­nie na pod­sta­wie Zdą­żyć przed Panem Bogiem Han­ny Krall. W swo­jej odpo­wie­dzi uwzględ­nij rów­nież wybra­ny kontekst.
  3. Jak pamięć o prze­szło­ści wpły­wa na teraź­niej­szość? Omów zagad­nie­nie na pod­sta­wie Zdą­żyć przed Panem Bogiem Han­ny Krall. W swo­jej odpo­wie­dzi uwzględ­nij rów­nież wybra­ny kontekst.
  • Opracowanie pytań na maturę ustną 2024 – „Zdążyć przed Panem Bogiem”

    5,49 VAT
    Dodaj do koszyka