Wstęp (wprowadzenie):

Prze­mia­na boha­te­ra jest jed­nym z naj­po­pu­lar­niej­szych moty­wów w lite­ra­tu­rze i innych tek­stach kul­tu­ry. Uni­wer­sal­ność tego moty­wu wyni­ka z tego, że czło­wiek w trak­cie życia ule­ga cią­głym prze­mia­nom – pod wpły­wem róż­nych życio­wych doświad­czeń lub innych ludzi sta­je się kimś zupeł­nie innym. Moż­na więc powie­dzieć, że czło­wiek to isto­ta w cią­głym pro­ce­sie two­rze­nia. Motyw prze­mia­ny w lite­ra­tu­rze ma róż­ne funk­cje i jest reali­zo­wa­ny na wie­le spo­so­bów. Prze­mia­na może zarów­no dawać nadzie­ję na lep­szą przy­szłość, jak i poka­zy­wać, że w czło­wie­ku zawsze mogą się ujaw­nić naj­gor­sze cechy.

Zbiór opra­co­wań zagad­nień z puli pytań jaw­nych na matu­rę ust­ną 2023 z języ­ka pol­skie­go pozwo­li Ci jesz­cze lepiej przy­go­to­wać się do egza­mi­nu! W ebo­oku oma­wiam wszyst­kich 10 zagad­nień z „Pana Tade­usza” oraz poda­ję kon­tek­sty z innych lek­tur obo­wiąz­ko­wych. Znaj­dziesz tu mię­dzy inny­mi omó­wie­nie tema­tu „Motyw prze­mia­ny boha­te­ra” na pod­sta­wie „Pana Tadeusza”.