Nowe­la Ste­fa­na Żerom­skie­go “Roz­dzió­bią nas kru­ki, wro­ny...” poja­wia się w pię­ciu pyta­niach z puli jaw­nej na matu­rze ust­nej 2023. Klik­nij kon­kret­ne pyta­nie, aby przejść do opracowania.

Matura ustna 2023 – pytania dotyczące “Rozdzióbią nas kruki, wrony...”:

  1. Tra­gicz­ny wymiar ludz­kie­go losu. Omów zagad­nie­nie na pod­sta­wie opo­wia­da­nia Ste­fa­na Żerom­skie­go Roz­dzió­bią nas kru­ki, wro­ny.... W swo­jej odpo­wie­dzi uwzględ­nij rów­nież wybra­ny kontekst.
  2. Samot­ność powstań­ca i jej tra­gicz­ne zna­cze­nie. Omów zagad­nie­nie na pod­sta­wie opo­wia­da­nia Ste­fa­na Żerom­skie­go Roz­dzió­bią nas kru­ki, wro­ny.... W swo­jej odpo­wie­dzi uwzględ­nij rów­nież wybra­ny kontekst.
  3. Realizm, natu­ra­lizm, sym­bo­lizm – ich rola w spo­so­bie uka­za­nia klę­ski powsta­nia stycz­nio­we­go. Omów zagad­nie­nie na pod­sta­wie opo­wia­da­nia Ste­fa­na Żerom­skie­go Roz­dzió­bią nas kru­ki, wro­ny.... W swo­jej odpo­wie­dzi uwzględ­nij rów­nież wybra­ny kontekst.
  4. Czło­wiek i natu­ra jako boha­te­ro­wie lite­rac­cy. Omów zagad­nie­nie na pod­sta­wie opo­wia­da­nia Ste­fa­na Żerom­skie­go Roz­dzió­bią nas kru­ki, wro­ny.... W swo­jej odpo­wie­dzi uwzględ­nij rów­nież wybra­ny kontekst.
  5. Kry­tycz­na reflek­sja o losach powstań­ców. Omów zagad­nie­nie na pod­sta­wie opo­wia­da­nia Ste­fa­na Żerom­skie­go Roz­dzió­bią nas kru­ki, wro­ny.... W swo­jej odpo­wie­dzi uwzględ­nij rów­nież wybra­ny kontekst.