Tag: opracowanie lektury

Balladyna – Juliusz Słowacki

tytuł: Bal­la­dy­na. Tra­ge­dia w pię­ciu aktach  autor: Juliusz Sło­wac­ki  epo­ka: roman­tyzm czas powsta­nia: XIX wiek; 1839 r. – wyda­na w Pary­żu, bo Sło­wac­ki był tam wte­dy na emi­gra­cji. rodzaj: dra­mat gatu­nek: tragedia...

Miłość Ligii i Winicjusza

ETAPY rela­cji Ligii i Wini­cju­sza, boha­te­rów powie­ści histo­rycz­nej Hen­ry­ka Sien­kie­wi­cza pt. Quo vadis. Jeże­li chcesz mnie wes­przeć w popu­la­ry­za­cji wie­dzy o języ­ku i lite­ra­tu­rze pol­skiej — możesz zostać moim patronem/moją patron­ką: https://patronite.pl/babaodpolskiego/ – gro­sik daj babie,...

Dziady cz. II — Adam Mickiewicz

Dzia­dy cz. II Adam Mic­kie­wicz rok wyda­nia: 1823 r. (epo­ka – roman­tyzm) tytuł: nazwa obrzę­du, któ­ry odby­wał się w Zadusz­ki (2 listo­pa­da) na tere­nach wschod­nich, Litwie i Bia­ło­ru­si rodzaj lite­rac­ki: dra­mat gatu­nek lite­rac­ki: dra­mat romantyczny...

Latarnik – Henryk Sienkiewicz

Latar­nik  Hen­ryk Sien­kie­wicz czas powsta­nia: 1880 r. (pozy­ty­wizm) rodzaj lite­rac­ki: epi­ka gatu­nek lite­rac­ki: nowe­la (krót­ki utwór jed­no­wąt­ko­wy, źle się dzie­je w życiu boha­te­ra, ale jakieś wyda­rze­nie odmie­ni jego los) gene­za: inspi­ra­cją była...

Syzyfowe prace – Stefan Żeromski

(notat­ki powsta­ły w trak­cie kore­pe­ty­cji, ale niech słu­żą wszyst­kim) tytuł: trud bez­sen­sow­ny, bez skut­ku tak jak fra­ze­olo­gicz­ny Syzyf – taka jest rusy­fi­ka­cja, nie da się wyko­rze­nić pol­skiej kulu­ry boha­te­ro­wie: Ber­nard Zygier – nowy, pojawia...

JACEK SOPLICAGODNY REHABILITACJI?

Przy­kła­do­we argu­men­ty, któ­re war­to stwo­rzyć przed pisa­niem mowy prokuratora/adwokata w spra­wie Jac­ka Sopli­cy:  Jak napi­sać prze­mó­wie­nie:  Jeże­li chcesz mnie wes­przeć w popu­la­ry­za­cji wie­dzy o języ­ku i lite­ra­tu­rze pol­skiej — możesz zostać moim patronem/moją patron­ką: https://patronite.pl/babaodpolskiego/ -...