Już niedłu­go będę wyskaki­wała nawet z lodów­ki. Przed świę­ta­mi udało mi się naw­iązać współpracę z Empik Go, tam trafią moje pod­casty ze świet­ną okład­ką od Adri­an­ny Głowack­iej; a także z Hype Me, gdzie moż­na zamówić życzenia live lub odpowiedź na nur­tu­jące pyta­nia językowe czy lit­er­ack­ie, a kosz­ty zostaną przekazane na fun­dac­je prozwierzęce. Jed­nocześnie rozwi­jam Insta­gram, mam nadzieję dotrzeć do młod­szych bywal­ców mojej strony; prowadzę dwie grupy eduka­cyjne z pomo­ca­mi naukowy­mi dla uczniów szkół pod­sta­wowych i pon­ad­pod­sta­wowych; staram się nadra­bi­ać wpisy na stron­ie www, cią­gle nagry­wam pod­casty; prowadzę lekc­je i przy­go­towu­ję dwa wydarzenia dla tych, którzy planu­ją zdawać egza­miny w 2021 r.

 A! Zostałam także opiekunką trzech inic­jatyw społecznych. Niedłu­go więcej o nich napiszę, tym­cza­sem podsyłam jeden link do wszys­t­kich akty­wnoś­ci: https://linktr.ee/Babaodpolskiego

PS Nie mam już doby na nowych uczniów, ale w trak­cie ferii zapraszam na poje­dyncze kon­sul­tac­je. Zapisy odby­wa­ją się tutaj: https://www.vyte.in/babaodpolskiego/korepetycje Cen­nik zna­j­du­je się na stron­ie www.