Klasa wysyłkowa: Wysyłka elektroniczna

WEBINAR DLA ZDAJĄCYCH EGZAMIN ÓSMOKLASISTY 2022 – Baba od polskiego

Już 23 paź­dzier­ni­ka 2021 r. popro­wa­dzę webi­nar dla osób przy­go­to­wu­ją­cych się do egza­mi­nu ósmo­kla­si­sty 2022 r. Przy zaku­pie bile­tu przed 23.10 otrzy­masz link do wyda­rze­nia LIVE (23 paź­dzier­ni­ka 2021 o godz. 17:00), a następ­nie dostęp do nagra­nia z webi­na­ru do odtwo­rze­nia w dowol­nym momen­cie. Przy zaku­pie po 23.10.2021 wysy­łam jedy­nie link do nagrania.

WEBINAR PRZEZNACZONY DLA ZDAJĄCYCH MATURĘ 2022 – Baba od polskiego

Już 30 paź­dzier­ni­ka 2021 r. popro­wa­dzę webi­nar dla osób przy­go­to­wu­ją­cych się do egza­mi­nu matu­ral­ne­go 2022 r. Przy zaku­pie bile­tu przed 30.10 otrzy­masz link do wyda­rze­nia LIVE (30 paź­dzier­ni­ka 2021 o godz. 17:00), a następ­nie dostęp do nagra­nia z webi­na­ru do odtwo­rze­nia w dowol­nym momen­cie. Przy zaku­pie po 30.10.2021 wysy­łam jedy­nie link do nagrania.

Plansze informacyjne – wypracowanie na egzaminie ósmoklasisty

Zestaw 8 plansz z naj­waż­niej­szy­mi infor­ma­cja­mi na temat egza­mi­nu ósmo­kla­si­sty. Ide­al­ny zarów­no dla uczniów, jak i dla nauczycieli.

Plansze informacyjne – jak przygotować się do pisania wypracowania maturalnego?

Zestaw 8 plansz z naj­waż­niej­szy­mi infor­ma­cja­mi na temat matu­ry 2022. Ide­al­ny zarów­no dla osób matu­ral­nych, jak i dla nauczycieli.

Jak pisać? Matura podstawowa 2022 – poradnik Baby od polskiego

E‑book zawie­ra­ją­cy naj­waż­niej­sze pora­dy dla osób przy­go­to­wu­ją­cych się do matu­ry z języ­ka pol­skie­go w 2022 r. Po doko­na­niu płat­no­ści otrzy­masz plik PDF z dostę­pem do e‑booka.

E‑book: 20 tematów wypracowań na egzamin ósmoklasisty

20 tema­tów wypra­co­wań, dzię­ki któ­rym poćwi­czysz pisa­nie opo­wia­dań, roz­pra­wek, arty­ku­łów, prze­mó­wień, listów otwar­tych i wywia­dów. Pro­dukt stwo­rzo­ny z myślą o oso­bach przy­go­to­wu­ją­cych się do egza­mi­nu ósmo­kla­si­sty. Po zaku­pie otrzy­masz e‑book w for­ma­cie PDF.

Ćwiczenia przygotowujące do pisania rozprawki

Prze­ra­ża cię pisa­nie roz­pra­wek? Dzię­ki tym ćwi­cze­niom zro­zu­miesz, dla­cze­go nie ma, cze­go się bać!

Sprawdzanie wypracowań – egzamin ósmoklasisty – “Piątka z plusem” (5 wypracowań)

Dla wszyst­kich, któ­rzy chcą roz­wi­jać swo­je umie­jęt­no­ści pisa­nia wypra­co­wań, któ­re mogą poja­wić się na egza­mi­nie ósmo­kla­si­sty (opo­wia­da­nia, roz­praw­ki, prze­mó­wie­nia, arty­ku­ły), przy­go­to­wa­łam spe­cjal­ną pro­po­zy­cję: szcze­gó­ło­we spraw­dze­nie pra­cy oraz obszer­ną recen­zję obej­mu­ją­cą moc­ne i sła­be stro­ny wypracowania.

Sprawdzanie wypracowań – egzamin ósmoklasisty – “Dycha to podstawa!” (10 wypracowań)

Dla wszyst­kich, któ­rzy chcą roz­wi­jać swo­je umie­jęt­no­ści pisa­nia wypra­co­wań, któ­re mogą poja­wić się na egza­mi­nie ósmo­kla­si­sty (opo­wia­da­nia, roz­praw­ki, prze­mó­wie­nia, arty­ku­ły), przy­go­to­wa­łam spe­cjal­ną pro­po­zy­cję: szcze­gó­ło­we spraw­dze­nie pra­cy oraz obszer­ną recen­zję obej­mu­ją­cą moc­ne i sła­be stro­ny wypracowania.

Sprawdzanie rozprawek – matura podstawowa – “Matura na piątkę” (5 rozprawek)

Dla wszyst­kich, któ­rzy chcą roz­wi­jać swo­je umie­jęt­no­ści pisa­nia roz­pra­wek matu­ral­nych, przy­go­to­wa­łam spe­cjal­ną pro­po­zy­cję: szcze­gó­ło­we spraw­dze­nie pra­cy oraz obszer­ną recen­zję obej­mu­ją­cą moc­ne i sła­be stro­ny rozprawki.

Sprawdzanie rozprawek – matura podstawowa – “Strzał w dziesiątkę” (10 rozprawek)

Dla wszyst­kich, któ­rzy chcą roz­wi­jać swo­je umie­jęt­no­ści pisa­nia roz­pra­wek matu­ral­nych, przy­go­to­wa­łam spe­cjal­ną pro­po­zy­cję: szcze­gó­ło­we spraw­dze­nie pra­cy oraz obszer­ną recen­zję obej­mu­ją­cą moc­ne i sła­be stro­ny rozprawki.

Sprawdzanie rozprawek – matura rozszerzona – “Twoje pięć minut” (5 rozprawek)

Dla wszyst­kich, któ­rzy chcą roz­wi­jać swo­je umie­jęt­no­ści pisa­nia roz­pra­wek matu­ral­nych, przy­go­to­wa­łam spe­cjal­ną pro­po­zy­cję: szcze­gó­ło­we spraw­dze­nie pra­cy oraz obszer­ną recen­zję obej­mu­ją­cą moc­ne i sła­be stro­ny rozprawki.

Sprawdzanie rozprawek – matura rozszerzona – “Ledwo dycha(m)” (10 rozprawek)

Dla wszyst­kich, któ­rzy chcą roz­wi­jać swo­je umie­jęt­no­ści pisa­nia roz­pra­wek matu­ral­nych, przy­go­to­wa­łam spe­cjal­ną pro­po­zy­cję: szcze­gó­ło­we spraw­dze­nie pra­cy oraz obszer­ną recen­zję obej­mu­ją­cą moc­ne i sła­be stro­ny rozprawki.

BILET na Planer wakacyjny egzamin ósmoklasisty 2022

Pla­ner waka­cyj­ny dla wszyst­kich osób przy­go­to­wu­ją­cych się do egza­mi­nu ósmo­kla­si­sty 2022

BILET na Planer wakacyjny matura 2022

Pla­ner waka­cyj­ny dla wszyst­kich osób przy­go­to­wu­ją­cych się do matu­ry 2022

WEBINAR DLA ZDAJĄCYCH EGZAMIN ÓSMOKLASISTY 2021 – Baba od polskiego

Kupu­jąc – wejdź w zakład­kę “moje kon­to” i pobierz PDF z lin­kiem do webi­na­ru i mate­ria­łów edukacyjnych. 

WEBINAR PRZEZNACZONY DLA ZDAJĄCYCH MATURĘ 2021 – Baba od polskiego

Kupu­jąc – wejdź w zakład­kę “moje kon­to” i pobierz PDF z lin­kiem do webi­na­ru i mate­ria­łów edukacyjnych.