Klasa wysyłkowa: Wysyłka elektroniczna

Jak pisać? Matura podstawowa 2022 – poradnik Baby od polskiego

E‑book zawie­ra­ją­cy naj­waż­niej­sze pora­dy dla osób przy­go­to­wu­ją­cych się do matu­ry z języ­ka pol­skie­go w 2022 r. Po doko­na­niu płat­no­ści otrzy­masz plik PDF z dostę­pem do e‑booka.

WEBINAR DLA ZDAJĄCYCH EGZAMIN ÓSMOKLASISTY 2022 – Baba od polskiego

Webi­nar dla osób przy­go­to­wu­ją­cych się do egza­mi­nu ósmo­kla­si­sty 2022 r. Nagra­nie trwa ok. 120 minut, w tym cza­sie oma­wiam wszyst­kie waż­ne infor­ma­cje na temat tego­rocz­ne­go egza­mi­nu z języ­ka pol­skie­go i pod­po­wia­dam, jak roz­wią­zy­wać arkusz. Po zaku­pie otrzy­masz plik PDF z lin­kiem do nagra­nia oraz bazę lin­ków z autor­ski­mi mate­ria­ła­mi edukacyjnymi.

Ebook – jak napisać streszczenie maturalne?

Ebo­ok, z któ­re­go dowiesz się, jak napi­sać stresz­cze­nie matu­ral­ne, aby uzy­skać wyma­rzo­ne 3 punk­ty. Piszę tyl­ko to, co napraw­dę waż­ne. Po zaku­pie otrzy­masz link do ebo­oka w for­ma­cie PDF.

WEBINAR PRZEZNACZONY DLA ZDAJĄCYCH MATURĘ 2022 – Baba od polskiego

Webi­nar dla osób przy­go­to­wu­ją­cych się do matu­ry w 2022 r. Nagra­nie trwa ok. 90 minut, w tym cza­sie oma­wiam wszyst­kie waż­ne infor­ma­cje na temat tego­rocz­ne­go egza­mi­nu z języ­ka pol­skie­go i pod­po­wia­dam, jak roz­wią­zy­wać arkusz. Po zaku­pie otrzy­masz plik PDF z lin­kiem do nagra­nia oraz bazę lin­ków z autor­ski­mi mate­ria­ła­mi edukacyjnymi.

Plansze informacyjne – wypracowanie na egzaminie ósmoklasisty

Zestaw 8 plansz z naj­waż­niej­szy­mi infor­ma­cja­mi na temat egza­mi­nu ósmo­kla­si­sty. Ide­al­ny zarów­no dla uczniów, jak i dla nauczycieli.

Zestaw matura 2022

Zestaw matu­ra 2022, czy­li pełen pakiet przy­go­to­wa­nych prze­ze mnie mate­ria­łów, któ­re pozwo­lą Ci jesz­cze lepiej przy­go­to­wać się do zbli­ża­ją­ce­go się egza­mi­nu z języ­ka pol­skie­go na pozio­mie pod­sta­wo­wym. Pakiet skła­da się ze wszyst­kich produktów,...

Zestaw ósmoklasisty 2022

Zestaw ósmo­kla­si­sty 2022, czy­li pełen pakiet przy­go­to­wa­nych prze­ze mnie mate­ria­łów, któ­re pozwo­lą Ci jesz­cze lepiej przy­go­to­wać się do zbli­ża­ją­ce­go się egza­mi­nu. Pakiet skła­da się ze wszyst­kich pro­duk­tów, któ­re ofe­ru­ję w swo­im sklepie....

Plansze informacyjne – jak przygotować się do pisania wypracowania maturalnego?

Zestaw 8 plansz z naj­waż­niej­szy­mi infor­ma­cja­mi na temat matu­ry 2022. Ide­al­ny zarów­no dla osób matu­ral­nych, jak i dla nauczycieli.

30 autorskich tematów wypracowań – matura podstawowa 2022

Jaki będzie temat wypra­co­wa­nia na matu­rze 2022 z pol­skie­go? Tego nie­ste­ty nie wiem – jeśli szu­kasz odpo­wie­dzi na to pyta­nie, nie­ste­ty muszę Cię roz­cza­ro­wać. Nie wiem też, z jakiej lek­tu­ry nale­ży się przy­go­to­wać w tym roku. Wiem...

30 autorskich tematów wypracowań – matura rozszerzona 2022

Zapew­ne zda­rzy­ło Ci się doświad­czyć tego nie jeden raz – dosta­jesz do napi­sa­nia wypra­co­wa­nie na pozio­mie roz­sze­rzo­nym, otwie­rasz arkusz, a tam… temat z zakre­su teo­rii lite­ra­tu­ry. Matu­ra w obo­wią­zu­ją­cej for­mu­le jest skon­stru­owa­na w ten spo­sób, aby...

20 tematów wypracowań na egzamin ósmoklasisty

20 tema­tów wypra­co­wań, dzię­ki któ­rym poćwi­czysz pisa­nie opo­wia­dań, roz­pra­wek, arty­ku­łów, prze­mó­wień, listów otwar­tych i wywia­dów. Pro­dukt stwo­rzo­ny z myślą o oso­bach przy­go­to­wu­ją­cych się do egza­mi­nu ósmo­kla­si­sty. Po zaku­pie otrzy­masz e‑book w for­ma­cie PDF.

BILET na PLANER 2022 – egzamin ósmoklasisty

Pla­ner na rok 2022 to narzę­dzie, dzię­ki któ­re­mu samo­dziel­nie powtó­rzysz mate­riał: mały­mi kro­ka­mi do wiel­kie­go celu; bez obcią­żeń, nicze­go nie pominiesz.

 

Jeże­li chce­cie sko­rzy­stać z mojej pra­cy, zapra­szam do zaku­pu, po wpła­cie pla­ner poja­wi się w zakład­ce “moje kon­to” (www​.baba​od​pol​skie​go​.pl/​m​o​j​e​-​k​o​nto) jako plik*pdf do pobrania.

Ćwiczenia przygotowujące do pisania rozprawki

Prze­ra­ża cię pisa­nie roz­pra­wek? Dzię­ki tym ćwi­cze­niom zro­zu­miesz, dla­cze­go nie ma, cze­go się bać!

Sprawdzanie wypracowań – egzamin ósmoklasisty – “Piątka z plusem” (5 wypracowań)

Dla wszyst­kich, któ­rzy chcą roz­wi­jać swo­je umie­jęt­no­ści pisa­nia wypra­co­wań, któ­re mogą poja­wić się na egza­mi­nie ósmo­kla­si­sty (opo­wia­da­nia, roz­praw­ki, prze­mó­wie­nia, arty­ku­ły), przy­go­to­wa­łam spe­cjal­ną pro­po­zy­cję: szcze­gó­ło­we spraw­dze­nie pra­cy oraz obszer­ną recen­zję obej­mu­ją­cą moc­ne i sła­be stro­ny wypracowania.

Sprawdzanie wypracowań – egzamin ósmoklasisty – “Dycha to podstawa!” (10 wypracowań)

Dla wszyst­kich, któ­rzy chcą roz­wi­jać swo­je umie­jęt­no­ści pisa­nia wypra­co­wań, któ­re mogą poja­wić się na egza­mi­nie ósmo­kla­si­sty (opo­wia­da­nia, roz­praw­ki, prze­mó­wie­nia, arty­ku­ły), przy­go­to­wa­łam spe­cjal­ną pro­po­zy­cję: szcze­gó­ło­we spraw­dze­nie pra­cy oraz obszer­ną recen­zję obej­mu­ją­cą moc­ne i sła­be stro­ny wypracowania.

Sprawdzanie rozprawek – matura podstawowa – “Matura na piątkę” (5 rozprawek)

Dla wszyst­kich, któ­rzy chcą roz­wi­jać swo­je umie­jęt­no­ści pisa­nia roz­pra­wek matu­ral­nych, przy­go­to­wa­łam spe­cjal­ną pro­po­zy­cję: szcze­gó­ło­we spraw­dze­nie pra­cy oraz obszer­ną recen­zję obej­mu­ją­cą moc­ne i sła­be stro­ny rozprawki.

Sprawdzanie rozprawek – matura podstawowa – “Strzał w dziesiątkę” (10 rozprawek)

Dla wszyst­kich, któ­rzy chcą roz­wi­jać swo­je umie­jęt­no­ści pisa­nia roz­pra­wek matu­ral­nych, przy­go­to­wa­łam spe­cjal­ną pro­po­zy­cję: szcze­gó­ło­we spraw­dze­nie pra­cy oraz obszer­ną recen­zję obej­mu­ją­cą moc­ne i sła­be stro­ny rozprawki.

Sprawdzanie rozprawek – matura rozszerzona – “Twoje pięć minut” (5 rozprawek)

Dla wszyst­kich, któ­rzy chcą roz­wi­jać swo­je umie­jęt­no­ści pisa­nia roz­pra­wek matu­ral­nych, przy­go­to­wa­łam spe­cjal­ną pro­po­zy­cję: szcze­gó­ło­we spraw­dze­nie pra­cy oraz obszer­ną recen­zję obej­mu­ją­cą moc­ne i sła­be stro­ny rozprawki.

Sprawdzanie rozprawek – matura rozszerzona – “Ledwo dycha(m)” (10 rozprawek)

Dla wszyst­kich, któ­rzy chcą roz­wi­jać swo­je umie­jęt­no­ści pisa­nia roz­pra­wek matu­ral­nych, przy­go­to­wa­łam spe­cjal­ną pro­po­zy­cję: szcze­gó­ło­we spraw­dze­nie pra­cy oraz obszer­ną recen­zję obej­mu­ją­cą moc­ne i sła­be stro­ny rozprawki.

Sprawdzanie rozprawek – matura podstawowa (pojedyncza rozprawka)

Dla wszyst­kich, któ­rzy chcą roz­wi­jać swo­je umie­jęt­no­ści pisa­nia roz­pra­wek matu­ral­nych, przy­go­to­wa­łam spe­cjal­ną pro­po­zy­cję: szcze­gó­ło­we spraw­dze­nie pra­cy oraz obszer­ną recen­zję obej­mu­ją­cą moc­ne i sła­be stro­ny rozprawki.