Klasa wysyłkowa: Wysyłka elektronicznaPage 1 of 3

20 autorskich tematów wypracowań – nowa matura rozszerzona

Pakiet 20 tema­tów wypra­co­wań zgod­nych ze stan­dar­da­mi na matu­rze roz­sze­rzo­nej z języ­ka pol­skie­go w for­mu­le od 2023 r. Po zaku­pie dosta­niesz plik PDF.

40 autorskich tematów wypracowań – nowa matura podstawowa

Pakiet 40 tema­tów wypra­co­wań zgod­nych ze stan­dar­da­mi na matu­rze pod­sta­wo­wej z języ­ka pol­skie­go w for­mu­le od 2023 r. Po zaku­pie dosta­niesz plik PDF.

Opracowanie pytań na maturę ustną 2023 – Biblia

Opra­co­wa­nie 11 pytań doty­czą­cych Biblii z puli pytań jaw­nych na matu­rze ust­nej 2023. E‑book liczy 29 stron i zawie­ra szcze­gó­ło­we kon­spek­ty odpo­wie­dzi na wszyst­kie zagad­nie­nia. Po zaku­pie dosta­niesz link do pobra­nia pli­ku PDF.

Opracowanie pytań na maturę ustną 2024 – Biblia

Opra­co­wa­nie 9 pytań doty­czą­cych Biblii z puli pytań jaw­nych na matu­rze ust­nej 2024. E‑book liczy 25 stron i zawie­ra szcze­gó­ło­we kon­spek­ty odpo­wie­dzi na wszyst­kie zagad­nie­nia. Po zaku­pie dosta­niesz link do pobra­nia pli­ku PDF.

Opracowanie pytań na maturę ustną 2023 – Mitologia

Opra­co­wa­nie 9 pytań doty­czą­cych Mito­lo­gii Jana Paran­dow­skie­go z puli pytań jaw­nych na matu­rze ust­nej 2023. E‑book liczy 25 stron i zawie­ra szcze­gó­ło­we kon­spek­ty odpo­wie­dzi na wszyst­kie zagad­nie­nia. Po zaku­pie dosta­niesz link do pobra­nia pli­ku PDF.

Opracowanie pytań na maturę ustną 2024 – Mitologia

Opra­co­wa­nie 8 pytań doty­czą­cych Mito­lo­gii Jana Paran­dow­skie­go z puli pytań jaw­nych na matu­rze ust­nej 2024. E‑book liczy 23 stro­ny i zawie­ra szcze­gó­ło­we kon­spek­ty odpo­wie­dzi na wszyst­kie zagad­nie­nia. Po zaku­pie dosta­niesz link do pobra­nia pli­ku PDF.

Sprawdzanie wypracowań – egzamin ósmoklasisty – (pojedyncza rozprawka)

Dla wszyst­kich, któ­rzy chcą roz­wi­jać swo­je umie­jęt­no­ści pisa­nia wypra­co­wań, któ­re mogą poja­wić się na egza­mi­nie ósmo­kla­si­sty (opo­wia­da­nia, roz­praw­ki, prze­mó­wie­nia, arty­ku­ły), przy­go­to­wa­łam spe­cjal­ną pro­po­zy­cję: szcze­gó­ło­we spraw­dze­nie pra­cy oraz obszer­ną recen­zję obejmującą...

Opracowanie pytań na maturę ustną 2023 – „Iliada”

Opra­co­wa­nie 3 pytań doty­czą­cych „Ilia­dy” Home­ra z puli pytań jaw­nych na matu­rze ust­nej 2023. E‑book liczy 13 stron i zawie­ra szcze­gó­ło­we kon­spek­ty odpo­wie­dzi na wszyst­kie zagad­nie­nia. Po zaku­pie dosta­niesz link do pobra­nia pli­ku PDF.

Opracowanie pytań na maturę ustną 2024 – „Iliada”

Opra­co­wa­nie pytań doty­czą­cych „Ilia­dy” Home­ra z puli pytań jaw­nych na matu­rze ust­nej 2024. E‑book liczy 11 stron i zawie­ra szcze­gó­ło­we kon­spek­ty odpo­wie­dzi na wszyst­kie zagad­nie­nia. Po zaku­pie dosta­niesz link do pobra­nia pli­ku PDF.

Jak pisać? Matura podstawowa 2022 – poradnik Baby od polskiego (formuła 2015)

E‑book zawie­ra­ją­cy naj­waż­niej­sze pora­dy dla osób przy­go­to­wu­ją­cych się do matu­ry z języ­ka pol­skie­go w sta­rej for­mu­le. Po doko­na­niu płat­no­ści otrzy­masz plik PDF z dostę­pem do e‑booka.
Pro­dukt doty­czy matu­ry w for­mu­le 2015 r. – w 2023 r. przy­da się tyl­ko absol­wen­tom 4‑letniego tech­ni­kum!

Opracowanie pytań na maturę ustną 2023 – „Antygona”

Opra­co­wa­nie 3 pytań doty­czą­cych „Anty­go­ny” z puli pytań jaw­nych na matu­rze ust­nej 2023. E‑book liczy 13 stron i zawie­ra szcze­gó­ło­we kon­spek­ty odpo­wie­dzi na wszyst­kie zagad­nie­nia. Po zaku­pie dosta­niesz link do pobra­nia pli­ku PDF.

Opracowanie pytań na maturę ustną 2024 – „Antygona”

Opra­co­wa­nie 2 pytań doty­czą­cych „Anty­go­ny” z puli pytań jaw­nych na matu­rze ust­nej 2024. E‑book liczy 11 stron i zawie­ra szcze­gó­ło­we kon­spek­ty odpo­wie­dzi na wszyst­kie zagad­nie­nia. Po zaku­pie dosta­niesz link do pobra­nia pli­ku PDF.

Jak pisać? Matura rozszerzona 2022 – poradnik Baby od polskiego (formuła 2015)

E‑book zawie­ra­ją­cy naj­waż­niej­sze pora­dy dla osób przy­go­to­wu­ją­cych się do matu­ry roz­sze­rzo­nej z języ­ka pol­skie­go w sta­rej for­mu­le. Po doko­na­niu płat­no­ści otrzy­masz plik PDF z dostę­pem do e‑booka.
Pro­dukt doty­czy matu­ry w for­mu­le 2015 r. – w 2023 r. przy­da się tyl­ko absol­wen­tom 4‑letniego tech­ni­kum!

Opracowanie pytań na maturę ustną 2023 – „Legenda o świętym Aleksym”

Opra­co­wa­nie 3 pytań doty­czą­cych „Legen­dy o świę­tym Alek­sym” z puli pytań jaw­nych na matu­rze ust­nej 2023. E‑book liczy 13 stron i zawie­ra szcze­gó­ło­we kon­spek­ty odpo­wie­dzi na wszyst­kie zagad­nie­nia. Po zaku­pie dosta­niesz link do pobra­nia pli­ku PDF.

Opracowanie pytań na maturę ustną 2024 – „Legenda o świętym Aleksym”

Opra­co­wa­nie 2 pytań doty­czą­cych „Legen­dy o świę­tym Alek­sym” z puli pytań jaw­nych na matu­rze ust­nej 2024. E‑book liczy 11 stron i zawie­ra szcze­gó­ło­we kon­spek­ty odpo­wie­dzi na wszyst­kie zagad­nie­nia. Po zaku­pie dosta­niesz link do pobra­nia pli­ku PDF.

Opracowanie pytań na maturę ustną 2023 – „Rozmowa Mistrza Polikarpa ze Śmiercią”

Opra­co­wa­nie 3 pytań doty­czą­cych „Roz­mo­wy Mistrza Poli­kar­pa ze Śmier­cią” z puli pytań jaw­nych na matu­rze ust­nej 2023. E‑book liczy 13 stron i zawie­ra szcze­gó­ło­we kon­spek­ty odpo­wie­dzi na wszyst­kie zagad­nie­nia. Po zaku­pie dosta­niesz link do pobra­nia pli­ku PDF.

Opracowanie pytań na maturę ustną 2024 – „Rozmowa Mistrza Polikarpa ze Śmiercią”

Opra­co­wa­nie 2 pytań doty­czą­cych „Roz­mo­wy Mistrza Poli­kar­pa ze Śmier­cią” z puli pytań jaw­nych na matu­rze ust­nej 2024. E‑book liczy 11 stron i zawie­ra szcze­gó­ło­we kon­spek­ty odpo­wie­dzi na wszyst­kie zagad­nie­nia. Po zaku­pie dosta­niesz link do pobra­nia pli­ku PDF.

Opracowanie pytań na maturę ustną 2023 – „Kwiatki świętego Franciszka z Asyżu”

Opra­co­wa­nie 3 pytań doty­czą­cych „Kwiat­ków świę­te­go Fran­cisz­ka z Asy­żu” z puli pytań jaw­nych na matu­rze ust­nej 2023. E‑book liczy 13 stron i zawie­ra szcze­gó­ło­we kon­spek­ty odpo­wie­dzi na wszyst­kie zagad­nie­nia. Po zaku­pie dosta­niesz link do pobra­nia pli­ku PDF.

Opracowanie pytań na maturę ustną 2024 – „Kwiatki świętego Franciszka z Asyżu”

Opra­co­wa­nie 3 pytań doty­czą­cych „Kwiat­ków świę­te­go Fran­cisz­ka z Asy­żu” z puli pytań jaw­nych na matu­rze ust­nej 2024. E‑book liczy 13 stron i zawie­ra szcze­gó­ło­we kon­spek­ty odpo­wie­dzi na wszyst­kie zagad­nie­nia. Po zaku­pie dosta­niesz link do pobra­nia pli­ku PDF.

Poradnik – jak napisać streszczenie maturalne?

Ebo­ok, z któ­re­go dowiesz się, jak napi­sać stresz­cze­nie matu­ral­ne, aby uzy­skać wyma­rzo­ne 3 punk­ty. Piszę tyl­ko to, co napraw­dę waż­ne. Po zaku­pie otrzy­masz link do ebo­oka w for­ma­cie PDF.
Pro­dukt doty­czy matu­ry w for­mu­le 2015 r. – w 2023 r. przy­da się tyl­ko absol­wen­tom 4‑letniego tech­ni­kum!

Opracowanie pytań na maturę ustną 2023 – „Pieśń o Rolandzie”

Opra­co­wa­nie 2 pytań doty­czą­cych „Pie­śni o Rolan­dzie” z puli pytań jaw­nych na matu­rze ust­nej 2023. Uwa­ga! Pro­dukt zawie­ra jed­no opra­co­wa­nie, któ­re możesz wyko­rzy­stać do oby­dwu tema­tów! E‑book liczy 9 stron i zawie­ra szcze­gó­ło­we kon­spek­ty odpo­wie­dzi na wszyst­kie zagad­nie­nia. Po zaku­pie dosta­niesz link do pobra­nia pli­ku PDF.

Opracowanie pytań na maturę ustną 2024 – „Pieśń o Rolandzie”

Opra­co­wa­nie 2 pytań doty­czą­cych „Pie­śni o Rolan­dzie” z puli pytań jaw­nych na matu­rze ust­nej 2024. Uwa­ga! Pro­dukt zawie­ra jed­no opra­co­wa­nie, któ­re możesz wyko­rzy­stać do oby­dwu tema­tów! E‑book liczy 9 stron i zawie­ra szcze­gó­ło­we kon­spek­ty odpo­wie­dzi na wszyst­kie zagad­nie­nia. Po zaku­pie dosta­niesz link do pobra­nia pli­ku PDF.

WEBINAR PRZEZNACZONY DLA ZDAJĄCYCH MATURĘ 2022 – Baba od polskiego

Webi­nar dla osób przy­go­to­wu­ją­cych się do matu­ry w 2022 r. Nagra­nie trwa ok. 90 minut, w tym cza­sie oma­wiam wszyst­kie waż­ne infor­ma­cje na temat tego­rocz­ne­go egza­mi­nu z języ­ka pol­skie­go i pod­po­wia­dam, jak roz­wią­zy­wać arkusz. Po zaku­pie otrzy­masz plik PDF z lin­kiem do nagra­nia oraz bazę lin­ków z autor­ski­mi mate­ria­ła­mi edukacyjnymi.

Opracowanie pytań na maturę ustną 2023 – „Kronika polska”

Opra­co­wa­nie 3 pytań doty­czą­cych „Kro­ni­ki pol­skiej” Gal­la Ano­ni­ma z puli pytań jaw­nych na matu­rze ust­nej 2023. E‑book liczy 13 stron i zawie­ra szcze­gó­ło­we kon­spek­ty odpo­wie­dzi na wszyst­kie zagad­nie­nia. Po zaku­pie dosta­niesz link do pobra­nia pli­ku PDF.

Opracowanie pytań na maturę ustną 2024 – „Kronika polska”

Opra­co­wa­nie 2 pytań doty­czą­cych „Kro­ni­ki pol­skiej” Gal­la Ano­ni­ma z puli pytań jaw­nych na matu­rze ust­nej 2024. E‑book liczy 11 stron i zawie­ra szcze­gó­ło­we kon­spek­ty odpo­wie­dzi na wszyst­kie zagad­nie­nia. Po zaku­pie dosta­niesz link do pobra­nia pli­ku PDF.

Opracowanie pytań na maturę ustną 2023 – „Boska komedia”

Opra­co­wa­nie 3 pytań doty­czą­cych „Boskiej kome­dii” z puli pytań jaw­nych na matu­rze ust­nej 2023. E‑book liczy 13 stron i zawie­ra szcze­gó­ło­we kon­spek­ty odpo­wie­dzi na wszyst­kie zagad­nie­nia. Po zaku­pie dosta­niesz link do pobra­nia pli­ku PDF.

Opracowanie pytań na maturę ustną 2024 – „Boska komedia”

Opra­co­wa­nie 2 pytań doty­czą­cych „Boskiej kome­dii” z puli pytań jaw­nych na matu­rze ust­nej 2024. E‑book liczy 11 stron i zawie­ra szcze­gó­ło­we kon­spek­ty odpo­wie­dzi na wszyst­kie zagad­nie­nia. Po zaku­pie dosta­niesz link do pobra­nia pli­ku PDF.

Opracowanie pytań na maturę ustną 2023 – „Odprawa posłów greckich”

Opra­co­wa­nie 4 pytań doty­czą­cych „Odpra­wy posłów grec­kich” z puli pytań jaw­nych na matu­rze ust­nej 2023. E‑book liczy 15 stron i zawie­ra szcze­gó­ło­we kon­spek­ty odpo­wie­dzi na wszyst­kie zagad­nie­nia. Po zaku­pie dosta­niesz link do pobra­nia pli­ku PDF.

Opracowanie pytań na maturę ustną 2024 – „Odprawa posłów greckich”

Opra­co­wa­nie 3 pytań doty­czą­cych „Odpra­wy posłów grec­kich” z puli pytań jaw­nych na matu­rze ust­nej 2024. E‑book liczy 13 stron i zawie­ra szcze­gó­ło­we kon­spek­ty odpo­wie­dzi na wszyst­kie zagad­nie­nia. Po zaku­pie dosta­niesz link do pobra­nia pli­ku PDF.

Opracowanie pytań na maturę ustną 2023 – „Kazania sejmowe”

Opra­co­wa­nie pytań doty­czą­cych „Kazań sej­mo­wych” Pio­tra Skar­gi z puli pytań jaw­nych na matu­rze ust­nej 2023. E‑book liczy 11 stron i zawie­ra szcze­gó­ło­we kon­spek­ty odpo­wie­dzi na wszyst­kie zagad­nie­nia. Po zaku­pie dosta­niesz link do pobra­nia pli­ku PDF.

Opracowanie pytań na maturę ustną 2024 – „Kazania sejmowe”

Opra­co­wa­nie pytań doty­czą­cych „Kazań sej­mo­wych” Pio­tra Skar­gi z puli pytań jaw­nych na matu­rze ust­nej 2024. E‑book liczy 11 stron i zawie­ra szcze­gó­ło­we kon­spek­ty odpo­wie­dzi na wszyst­kie zagad­nie­nia. Po zaku­pie dosta­niesz link do pobra­nia pli­ku PDF.

30 autorskich tematów wypracowań – matura podstawowa 2022

Pro­dukt doty­czy matu­ry w for­mu­le 2015 r. – w 2023 r. przy­da się tyl­ko absol­wen­tom 4‑letniego tech­ni­kum!

Opracowanie pytań na maturę ustną 2023 – „Pamiętniki”

Opra­co­wa­nie 2 pytań doty­czą­cych „Pamięt­ni­ków” Jana Chry­zo­sto­ma Paska z puli pytań jaw­nych na matu­rze ust­nej 2023. E‑book liczy 11 stron i zawie­ra szcze­gó­ło­we kon­spek­ty odpo­wie­dzi na wszyst­kie zagad­nie­nia. Po zaku­pie dosta­niesz link do pobra­nia pli­ku PDF.

Opracowanie pytań na maturę ustną 2024 – „Pamiętniki”

Opra­co­wa­nie 2 pytań doty­czą­cych „Pamięt­ni­ków” Jana Chry­zo­sto­ma Paska z puli pytań jaw­nych na matu­rze ust­nej 2024. E‑book liczy 11 stron i zawie­ra szcze­gó­ło­we kon­spek­ty odpo­wie­dzi na wszyst­kie zagad­nie­nia. Po zaku­pie dosta­niesz link do pobra­nia pli­ku PDF.

30 autorskich tematów wypracowań – matura rozszerzona 2022

Pro­dukt doty­czy matu­ry w for­mu­le 2015 r. – w 2023 r. przy­da się tyl­ko absol­wen­tom 4‑letniego tech­ni­kum!

Opracowanie pytań na maturę ustną 2023 – „Makbet”

Opra­co­wa­nie 6 pytań doty­czą­cych „Mak­be­ta” z puli pytań jaw­nych na matu­rze ust­nej 2023. E‑book liczy 18 stron i zawie­ra szcze­gó­ło­we kon­spek­ty odpo­wie­dzi na wszyst­kie zagad­nie­nia. Po zaku­pie dosta­niesz link do pobra­nia pli­ku PDF.

Opracowanie pytań na maturę ustną 2024 – „Makbet”

Opra­co­wa­nie 4 pytań doty­czą­cych „Mak­be­ta” z puli pytań jaw­nych na matu­rze ust­nej 2024. E‑book liczy 14 stron i zawie­ra szcze­gó­ło­we kon­spek­ty odpo­wie­dzi na wszyst­kie zagad­nie­nia. Po zaku­pie dosta­niesz link do pobra­nia pli­ku PDF.

Opracowanie pytań na maturę ustną 2023 – „Skąpiec”

Opra­co­wa­nie 3 pytań doty­czą­cych „Skąp­ca” Molie­ra z puli pytań jaw­nych na matu­rze ust­nej 2023. E‑book liczy 13 stron i zawie­ra szcze­gó­ło­we kon­spek­ty odpo­wie­dzi na wszyst­kie zagad­nie­nia. Po zaku­pie dosta­niesz link do pobra­nia pli­ku PDF.

Opracowanie pytań na maturę ustną 2024 – „Skąpiec”

Opra­co­wa­nie pytań doty­czą­cych „Skąp­ca” Molie­ra z puli pytań jaw­nych na matu­rze ust­nej 2024. E‑book liczy 11 stron i zawie­ra szcze­gó­ło­we kon­spek­ty odpo­wie­dzi na wszyst­kie zagad­nie­nia. Po zaku­pie dosta­niesz link do pobra­nia pli­ku PDF.

20 tematów wypracowań na egzamin ósmoklasisty

20 tema­tów wypra­co­wań, dzię­ki któ­rym poćwi­czysz pisa­nie opo­wia­dań, roz­pra­wek, arty­ku­łów, prze­mó­wień, listów otwar­tych i wywia­dów. Pro­dukt stwo­rzo­ny z myślą o oso­bach przy­go­to­wu­ją­cych się do egza­mi­nu ósmo­kla­si­sty. Po zaku­pie otrzy­masz e‑book w for­ma­cie PDF.