Wstęp (wprowadzenie):

Gro­te­ska to kate­go­ria este­tycz­na cechu­ją­ca się łącze­niem w obrę­bie jed­ne­go dzie­ła prze­ciw­staw­nych ele­men­tów takich jak np. fan­ta­sty­ka i realizm lub tra­gizm i komizm. Moż­na ją defi­nio­wać z uwzględ­nie­niem róż­nych punk­tów widze­nia, jed­nak za każ­dym razem wcho­dzi ona w kon­flikt z wie­dzą powszech­ną i utrwa­lo­ny­mi opi­nia­mi, negu­je utar­te prze­ko­na­nia o świe­cie. Ten zabieg dekom­po­nu­je zatem świat przed­sta­wio­ny, z nowe­go porząd­ku budu­je inny i nie­ja­ko zmu­sza czy­tel­ni­ka do pod­ję­cia gry z auto­rem. Gro­te­sko­wy obraz świa­ta uka­zy­wa­ny w utwo­rach lite­rac­kich może więc słu­żyć łama­niu kon­wen­cji, poka­zy­wać świat w krzy­wym zwier­cia­dle lub pod­kre­ślać absur­dal­ność rzeczywistości.

Rozwinięcie („Ferdydurke”):

Gro­te­sko­wość „Fer­dy­dur­ke” pole­ga­ła mię­dzy inny­mi na defor­ma­cji świa­ta przed­sta­wio­ne­go. W utwo­rze przed­sta­wio­no zja­wi­ska absur­dal­ne, histo­ria sta­no­wi­ła ciąg nie­re­al­nych sytu­acji nie­mal­że z pogra­ni­cza oni­ry­zmu. Widać to szcze­gól­nie w gro­te­sko­wym przed­sta­wie­niu poje­dyn­ku na miny odby­wa­ją­ce­go się mię­dzy Mię­tu­sem a Syfo­nem, w trak­cie któ­re­go ten dru­gi został „zgwał­co­ny przez uszy”. Sce­na ta sta­no­wi­ła kpi­nę ze szla­chec­kie­go oby­cza­ju poje­dyn­ko­wa­nia się z byle powo­du, słu­ży­ła zesta­wie­niu tra­dy­cji z komi­zmem, a jej celem było uka­za­nie filo­zo­fii for­my (mina przy­bra­na przez czło­wie­ka była maską; wywo­ły­wa­ła w innych emo­cje i zmu­sza­ła do reak­cji). Wyko­rzy­sta­nie zako­rze­nio­nej w pol­skiej tra­dy­cji lite­rac­kiej kon­wen­cji poje­dyn­ku szla­chec­kie­go zmu­sza­ło do zasta­no­wie­nia się nad isto­tą for­my; topos ten wywo­łu­je bowiem wie­le sko­ja­rzeń, nato­miast jego dekon­struk­cja (poprzez nada­nie mu for­my wal­ki na miny) ujaw­ni­ła, że sama ta for­mu­ła narzucała... 

Zbiór opra­co­wań zagad­nień z puli pytań jaw­nych na matu­rę ust­ną 2025 z języ­ka pol­skie­go pozwo­li Ci jesz­cze lepiej przy­go­to­wać się do egza­mi­nu! W ebo­oku oma­wiam wszyst­kie zagad­nie­nia z „Fer­dy­dur­ke” oraz poda­ję kon­tek­sty z innych lek­tur obo­wiąz­ko­wych. Znaj­dziesz tu mię­dzy inny­mi omó­wie­nie tema­tu „Gro­te­sko­wy obraz świa­ta” na pod­sta­wie „Fer­dy­dur­ke” Witol­da Gombrowicza.

  • Opracowanie pytań jawnych na maturę ustną 2025 – pełen zestaw 53 lektur

    150,00 VAT
    Dodaj do koszyka
  • Opracowanie pytań na maturę ustną 2025 – „Ferdydurke”

    4,00 VAT
    Dodaj do koszyka

Jeśli to czy­tasz — daj mi znać 🧡 na swo­im ulu­bio­nym kanale: