Tag: groteska

Konwencje literackie [i inne pojęcia z poziomu rozszerzonego]

Wyja­śniam poję­cia z tabe­li o eru­dy­cyj­no­ści oraz z pod­sta­wy pro­gra­mo­wej dla pozio­mu rozszerzonego. 

słowo na dziś: groteska

Poznaj defi­ni­cję poję­cia, któ­re­go zna­jo­mość jest nie­zbęd­na do zda­nia matury. 

słowo na dziś: lista linków do Wordle

Wyko­rzy­staj je na lek­cji lub sam_ się sprawdź 🙂 

Sztuka na maturze z polskiego: dlaczego to Edek zawsze jest górą? Co sztuka mówi o kulcie chamstwa?

Seria powsta­ła z myślą o tych, któ­rzy mają pro­blem (np. wyni­ka­ją­cy z neu­ro­aty­po­wo­ści) z czy­ta­niem dzieł sztu­ki. Sko­rzy­sta­ją z niej tak­że pasjo­nu­ją­cy się histo­rią sztu­ki, bo poka­zu­ję, jak mogą wyko­rzy­stać swo­je zami­ło­wa­nie na matu­rze z języ­ka polskiego. 

Juliusz Słowacki – Kordian

Peł­ne omó­wie­nie, opra­co­wa­nie i stresz­cze­nie lektury. 

Johann Wolfgang Goethe – Cierpienia młodego Wertera

Peł­ne omó­wie­nie, opra­co­wa­nie i stresz­cze­nie lektury. 

Johann Wolfgang Goethe – Faust

Peł­ne omó­wie­nie, opra­co­wa­nie i stresz­cze­nie lektury. 

Sławomir Mrożek – Tango

Peł­ne omó­wie­nie, opra­co­wa­nie i stresz­cze­nie lektury. 

Groteskowa reinterpretacja motywu tańca. Omów zagadnienie na podstawie Tanga Sławomira Mrożka. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Opra­co­wa­nie pyta­nia z puli pytań jaw­nych na matu­rze ust­nej z języ­ka pol­skie­go w 2024.

Groza i komizm w obrazie śmierci. Omów zagadnienie na podstawie znanych Ci fragmentów Rozmowy Mistrza Polikarpa ze Śmiercią. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Opra­co­wa­nie pyta­nia z puli pytań jaw­nych na matu­rze ust­nej z języ­ka pol­skie­go w 2023.

Człowiek wobec presji otoczenia. Omów zagadnienie na podstawie Ferdydurke Witolda Gombrowicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Omó­wie­nie pyta­nia jaw­ne­go na matu­rę ust­ną 2025 z języ­ka polskiego.

Groteskowy obraz świata. Omów zagadnienie na podstawie Ferdydurke Witolda Gombrowicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Omó­wie­nie pyta­nia jaw­ne­go na matu­rę ust­ną 2025 z języ­ka polskiego.

error: Chcesz pobrać treść? Zapraszam do www.babaodpolskiego.pl/sklep