Wstęp (wprowadzenie):

Poję­cie kon­flik­tu poko­leń w lite­ra­tu­rze oma­wia się zwy­kle przez pry­zmat spo­rów ide­olo­gicz­nych mię­dzy dzieć­mi, postu­lu­ją­cy­mi zerwa­nie z tra­dy­cją, a rodzi­ca­mi – orę­dow­ni­ka­mi sta­tus quo. Cho­ciaż spo­ry te są ostre (takie jak m.in. kon­flikt roman­ty­ków z poko­le­niem oświe­ce­nia), to jed­nak doty­czy­ły wyłącz­nie kwe­stii ide­owych: nie mia­ły oso­bi­ste­go cha­rak­te­ru i nie wkra­cza­ły w rela­cje rodzin­ne. Z tego wzglę­du kon­flikt poko­leń w „Chło­pach” wyróż­nia się na tle pozo­sta­łych spo­rów gene­ra­cyj­nych. Nie doty­czył bowiem war­to­ści, lecz spraw mate­rial­nych; był wal­ką z jed­nej stro­ny o domi­na­cję, z dru­giej zaś – o przetrwanie.

Rozwinięcie („Chłopi” tom I – „Jesień”):

Aby zro­zu­mieć przy­czy­ny spo­ru poko­leń mię­dzy Macie­jem i Ant­kiem Bory­ną, nale­ży przede wszyst­kim zwró­cić uwa­gę na realia pol­skiej wsi, któ­re opi­sał Wła­dy­sław Rey­mont. W Lip­cach, a tak­że na wie­lu innych pro­win­cjach, war­tość czło­wie­ka uza­leż­nio­na była od ilo­ści posia­da­nej zie­mi oraz od zdol­no­ści do jej obra­bia­nia (co moż­na zro­zu­mieć, albo­wiem każ­dy żywił się tym, co sam wyho­do­wał, a w razie pro­ble­mów finan­so­wych czy klęsk żywio­ło­wych moż­na było liczyć tyl­ko na sie­bie). Te zasa­dy życia spo­łecz­ne­go dawa­ły więc abso­lut­ną wła­dzę temu, kto posia­dał mają­tek – i ska­zy­wa­ły resz­tę ludzi na życie na łasce innych. Nie słu­ży­ły rów­nież pod­trzy­my­wa­niu wię­zi rodzin­nych: z cza­sem star­si ludzie, któ­rzy nie mie­li już siły, by pra­co­wać w polu, sta­wa­li się cię­ża­rem dla swo­ich dzie­ci. Byli bala­stem, ponie­waż ich obec­ność nie przy­no­si­ła żad­nych korzy­ści (nie mogli już pra­co­wać), a ich utrzy­ma­nie kosztowało.

Posia­da­nie gospo­dar­stwa było zatem z jed­nej stro­ny wyznacz­ni­kiem sta­tu­su (o któ­rym marzy­li mło­dzi), z dru­giej zaś – szan­są na prze­trwa­nie (dla sta­rych). Poko­le­nia dzie­ci chcia­ły przej­mo­wać ojcowiznę...

Zbiór opra­co­wań zagad­nień z puli pytań jaw­nych na matu­rę ust­ną 2025 z języ­ka pol­skie­go pozwo­li Ci jesz­cze lepiej przy­go­to­wać się do egza­mi­nu! W ebo­oku oma­wiam wszyst­kie zagad­nie­nia z „Chło­pów” (tomu I – „Jesień”) oraz poda­ję kon­tek­sty z innych lek­tur obo­wiąz­ko­wych. Znaj­dziesz tu mię­dzy inny­mi omó­wie­nie tema­tu „Kon­flikt poko­leń” na pod­sta­wie „Chło­pów” Wła­dy­sła­wa Sta­ni­sła­wa Reymonta.

  • Opracowanie pytań jawnych na maturę ustną 2025 – pełen zestaw 53 lektur

    150,00 VAT
    Dodaj do koszyka
  • Opracowanie pytań na maturę ustną 2025 – „Chłopi”

    6,00 VAT
    Dodaj do koszyka

Jeśli to czy­tasz — daj mi znać 🧡 na swo­im ulu­bio­nym kanale:

Produkt ze sklepu - Baba od polskiego opracowanie i streszczenie Władysław Stanisław Reymont - Chłopi
Pro­dukt ze skle­pu – Baba od pol­skie­go opra­co­wa­nie i stresz­cze­nie Wła­dy­sław Sta­ni­sław Rey­mont – Chłopi

Peł­ne opra­co­wa­nie i stresz­cze­nie czte­rech tomów „Chło­pów” Wła­dy­sła­wa Sta­ni­sła­wa Rey­mon­ta (czas akcji, język, moty­wy, kon­tek­sty, sym­bo­le) znaj­dziesz w moim skle­pie jedy­nie za 5 zł! To aż 30 stron!

Jeśli to czy­tasz — daj mi znać 🧡 na swo­im ulu­bio­nym kanale:

Chcesz zapisać się na korepetycje?