Wstęp (wprowadzenie):

Arty­ści wie­lo­krot­nie poświę­ca­li spo­ro cza­su na kry­ty­kę rela­cji spo­łecz­nych. Za pośred­nic­twem arty­stycz­nych środ­ków wyra­zu komen­to­wa­li rela­cje mię­dzy róż­ny­mi war­stwa­mi: mia­ło to miej­sce zarów­no w oświe­ce­niu, gdy Igna­cy Kra­sic­ki obna­żał przy­wa­ry szlach­ty, jak i w okre­sie Mło­dej Pol­ski, kie­dy to Sta­ni­sław Wyspiań­ski pod­jął się tema­tu rela­cji chłop­stwa i inte­li­gen­cji. Za każ­dym razem celem arty­stów było zwró­ce­nie uwa­gi na nega­tyw­ne cechy, któ­re unie­moż­li­wia­ją pra­wi­dło­we funk­cjo­no­wa­nie państwa.

Zbiór opra­co­wań zagad­nień z puli pytań jaw­nych na matu­rę ust­ną 2024 z języ­ka pol­skie­go pozwo­li Ci jesz­cze lepiej przy­go­to­wać się do egza­mi­nu! W ebo­oku oma­wiam wszyst­kie zagad­nie­nia z „Wese­la” Sta­ni­sła­wa Wyspiań­skie­go oraz poda­ję kon­tek­sty z innych lek­tur obo­wiąz­ko­wych. Znaj­dziesz tu mię­dzy inny­mi omó­wie­nie tema­tu „Kry­tycz­ny obraz rze­czy­wi­stych rela­cji spo­łecz­nych” na pod­sta­wie „Wese­la”.

  • Opracowanie pytań na maturę ustną 2024 – pełen zestaw 40 lektur

    150,00 VAT
    Dodaj do koszyka
  • Opracowanie pytań na maturę ustną 2024 – „Wesele”

    14,00 VAT
    Dodaj do koszyka

Jeśli to czy­tasz — daj mi znać 🧡 na swo­im ulu­bio­nym kanale: