W puli 280 pytań jaw­nych na matu­rę ust­ną 2023 r. poja­wia się aż sie­dem zagad­nień zwią­za­nych z powie­ścią “Chło­pi” (tom I – “Jesień”) Wła­dy­sła­wa Rey­mon­ta. Czy wiesz, jak odpo­wie­dzieć na pyta­nia doty­czą­ce powie­ści nagro­dzo­nej lite­rac­ką Nagro­dą Nobla? Aby uła­twić Ci przy­go­to­wa­nie do egza­mi­nu, opra­co­wa­łam te zagadnienia!

Matura 2023 – pytania dotyczące “Chłopów”:

  1. Rola przy­ro­dy w życiu jed­nost­ki i zbio­ro­wo­ści. Omów zagad­nie­nie na pod­sta­wie Chło­pów (tomu I – Jesień) Wła­dy­sła­wa Sta­ni­sła­wa Rey­mon­ta. W swo­jej odpo­wie­dzi uwzględ­nij rów­nież wybra­ny kontekst.
  2. Oby­czaj i tra­dy­cja w życiu spo­łe­czeń­stwa. Omów zagad­nie­nie na pod­sta­wie Chło­pów (tomu I – Jesień) Wła­dy­sła­wa Sta­ni­sła­wa Rey­mon­ta. W swo­jej odpo­wie­dzi uwzględ­nij rów­nież wybra­ny kontekst.
  3. Lite­rac­ka kre­acja chłop­skie­go boha­te­ra. Omów zagad­nie­nie na pod­sta­wie Chło­pów (tomu I – Jesień) Wła­dy­sła­wa Sta­ni­sła­wa Rey­mon­ta. W swo­jej odpo­wie­dzi uwzględ­nij rów­nież wybra­ny kontekst.
  4. Kon­flikt poko­leń. Omów zagad­nie­nie na pod­sta­wie Chło­pów (tomu I – Jesień) Wła­dy­sła­wa Sta­ni­sła­wa Rey­mon­ta. W swo­jej odpo­wie­dzi uwzględ­nij rów­nież wybra­ny kontekst.
  5. Zasa­dy moral­ne miesz­kań­ców wsi. Omów zagad­nie­nie na pod­sta­wie Chło­pów (tomu I – Jesień) Wła­dy­sła­wa Sta­ni­sła­wa Rey­mon­ta. W swo­jej odpo­wie­dzi uwzględ­nij rów­nież wybra­ny kontekst.
  6. Ład świa­ta i przy­czy­ny jego destruk­cji. Omów zagad­nie­nie na pod­sta­wie Chło­pów (tomu I – Jesień) Wła­dy­sła­wa Sta­ni­sła­wa Rey­mon­ta. W swo­jej odpo­wie­dzi uwzględ­nij rów­nież wybra­ny kontekst.
  7. Motyw kobie­ty fatal­nej. Omów zagad­nie­nie na pod­sta­wie Chło­pów (tomu I – Jesień) Wła­dy­sła­wa Sta­ni­sła­wa Rey­mon­ta. W swo­jej odpo­wie­dzi uwzględ­nij rów­nież wybra­ny kontekst.