Raport o sta­nie wojen­nym” Mar­ka Nowa­kow­skie­go to zbiór opo­wia­dań doty­czą­cych wyda­rzeń w Pol­sce po 13 grud­nia 1981 r. Nie znaj­dziesz tutaj nar­ra­cji zwią­za­nych z wyda­rze­nia­mi poli­tycz­ny­mi – zamiast tego w opo­wia­da­niach prze­czy­tasz o reak­cjach zwy­kłych ludzi na wpro­wa­dze­nie sta­nu wojen­ne­go. Nie musisz znać wszyst­kich opo­wia­dań na pamięć – odpo­wie­dzi nale­ży udzie­lić na pod­sta­wie jed­ne­go utwo­ru (do wybo­ru przez zdającego).

Matura ustna 2023 – pytania dotyczące “Raportu o stanie wojennym”:

  1. Lite­rac­ki zapis histo­rii naj­now­szej. Omów zagad­nie­nie na pod­sta­wie wybra­ne­go opo­wia­da­nia z tomu Raport o sta­nie wojen­nym Mar­ka Nowa­kow­skie­go. W swo­jej odpo­wie­dzi uwzględ­nij rów­nież wybra­ny kontekst.
  2. Dystans mię­dzy wła­dzą a oby­wa­te­lem. Omów zagad­nie­nie na pod­sta­wie wybra­ne­go opo­wia­da­nia z tomu Raport o sta­nie wojen­nym Mar­ka Nowa­kow­skie­go. W swo­jej odpo­wie­dzi uwzględ­nij rów­nież wybra­ny kontekst.
  3. Bunt i bez­rad­ność – posta­wy boha­te­rów wobec realiów sta­nu wojen­ne­go. Omów zagad­nie­nie na pod­sta­wie wybra­ne­go opo­wia­da­nia z tomu Raport o sta­nie wojen­nym Mar­ka Nowa­kow­skie­go. W swo­jej odpo­wie­dzi uwzględ­nij rów­nież wybra­ny kontekst.
  4. Stan wojen­ny z per­spek­ty­wy zwy­kłe­go czło­wie­ka. Omów zagad­nie­nie na pod­sta­wie wybra­ne­go opo­wia­da­nia z tomu Raport o sta­nie wojen­nym Mar­ka Nowa­kow­skie­go. W swo­jej odpo­wie­dzi uwzględ­nij rów­nież wybra­ny kontekst.