Poni­żej znaj­dziesz omó­wie­nie wszyst­kich pytań jaw­nych doty­czą­cych “Tan­ga” na matu­rze ust­nej w 2023 r. Wbrew pozo­rom dra­mat Sła­wo­mi­ra Mroż­ka nie jest aż tak trud­ny, jak mogło­by się wyda­wać. Prze­czy­taj poniż­sze opra­co­wa­nia i prze­ko­naj się, dla­cze­go opła­ca się wylo­so­wać wła­śnie tę lekturę!

Matura ustna 2023 – pytania dotyczące “Tanga”:

  1. Kon­flikt idei spo­łecz­nych. Omów zagad­nie­nie na pod­sta­wie Tan­ga Sła­wo­mi­ra Mroż­ka. W swo­jej odpo­wie­dzi uwzględ­nij rów­nież wybra­ny kontekst.
  2. Pro­blem upad­ku war­to­ści. Omów zagad­nie­nie na pod­sta­wie Tan­ga Sła­wo­mi­ra Mroż­ka. W swo­jej odpo­wie­dzi uwzględ­nij rów­nież wybra­ny kontekst.
  3. Kon­flikt i spór poko­leń. Omów zagad­nie­nie na pod­sta­wie Tan­ga Sła­wo­mi­ra Mroż­ka. W swo­jej odpo­wie­dzi uwzględ­nij rów­nież wybra­ny kontekst.
  4. Kon­cep­cja teatru absur­du. Omów zagad­nie­nie na pod­sta­wie Tan­ga Sła­wo­mi­ra Mroż­ka. W swo­jej odpo­wie­dzi uwzględ­nij rów­nież wybra­ny kontekst.
  5. Kon­ser­wa­tyzm i postę­po­wość jako sprzecz­ne idee spo­łecz­ne. Omów zagad­nie­nie na pod­sta­wie Tan­ga Sła­wo­mi­ra Mroż­ka. W swo­jej odpo­wie­dzi uwzględ­nij rów­nież wybra­ny kontekst.
  6. Gro­te­sko­wa rein­ter­pre­ta­cja moty­wu tań­ca. Omów zagad­nie­nie na pod­sta­wie Tan­ga Sła­wo­mi­ra Mroż­ka. W swo­jej odpo­wie­dzi uwzględ­nij rów­nież wybra­ny kontekst.