Wstęp (wprowadzenie):

Cho­choł to sło­mia­ne okry­cie, któ­rym owi­ja się zimą rośli­ny wie­lo­let­nie, aby ochro­nić je przed mro­zem. W „Wese­lu” Sta­ni­sła­wa Wyspiań­skie­go jest on jed­ną z osób dra­ma­tu – rzu­ca na bawią­cych się gości zaklę­cie i wpra­wia ich w trans, któ­ry unie­moż­li­wia pod­ję­cie przez nich jakich­kol­wiek dzia­łań. Pału­ba gra im na paty­kach (dylu-dylu na bady­lu), a oni tań­czą do tej melo­dii niczym mario­net­ki. Wesel­ni­cy wyko­nu­ją bez­sen­sow­ne czyn­no­ści, podą­ża­ją za mono­ton­ną melo­dią, są bier­ni – ów cho­cho­li taniec to z jed­nej stro­ny sym­bol mara­zmu i uśpie­nia naro­du, z dru­giej – sym­bol tym­cza­so­wo­ści; nadziei na to, że kie­dyś poja­wi się szan­sa na odrodzenie. 

Zbiór opra­co­wań zagad­nień z puli pytań jaw­nych na matu­rę ust­ną 2023 z języ­ka pol­skie­go pozwo­li Ci jesz­cze lepiej przy­go­to­wać się do egza­mi­nu! W ebo­oku oma­wiam wszyst­kich 15 zagad­nień z “Wese­la” Sta­ni­sła­wa Wyspiań­skie­go oraz poda­ję kon­tek­sty z innych lek­tur obo­wiąz­ko­wych. Znaj­dziesz tu mię­dzy inny­mi omó­wie­nie tema­tu “Sym­bo­licz­ny sens cho­cho­le­go tań­ca w kon­tek­ście pol­skiej kul­tu­ry i histo­rii” na pod­sta­wie “Wese­la”.