Dzia­dy” cz. II to lek­tu­ra obo­wiąz­ko­wa, któ­ra jest oma­wia­na w szko­le pod­sta­wo­wej. Mimo to jed­nak na matu­rze obo­wią­zu­je zna­jo­mość tek­stu dra­ma­tu Ada­ma Mic­kie­wi­cza. Na egza­mi­nie ust­nym możesz wylo­so­wać jed­no z trzech pytań zwią­za­nych z “Dzia­da­mi wileńsko-kowieńskimi”.

Matura ustna 2023 – pytania dotyczące “Dziadów” cz. II:

  1. Spra­wie­dli­wość i moral­ność w kul­tu­rze ludo­wej. Omów zagad­nie­nie na pod­sta­wie Dzia­dów część II Ada­ma Mic­kie­wi­cza. W swo­jej odpo­wie­dzi uwzględ­nij rów­nież wybra­ny kontekst.
  2. Rela­cje mię­dzy świa­tem real­nym i fan­ta­stycz­nym. Omów zagad­nie­nie na pod­sta­wie Dzia­dów część II Ada­ma Mic­kie­wi­cza. W swo­jej odpo­wie­dzi uwzględ­nij rów­nież wybra­ny kontekst.
  3. Kara za popeł­nio­ne winy jako pod­sta­wa spra­wie­dli­wo­ści ludo­wej. Omów zagad­nie­nie na pod­sta­wie Dzia­dów część II Ada­ma Mic­kie­wi­cza. W swo­jej odpo­wie­dzi uwzględ­nij rów­nież wybra­ny kontekst.