W puli pytań daw­nych na matu­rę ust­ną 2023 nie ma zbyt wie­lu pytań o „Kaza­nia sej­mo­we”, nie­mniej jed­nak war­to się jak naj­le­piej przy­go­to­wać do odpo­wie­dzi. Tekst, choć momen­ta­mi trud­ny w lek­tu­rze, zawie­ra uni­wer­sal­ną dia­gno­zę cho­rób nawie­dza­ją­cych Pol­skę – z tego wzglę­du napraw­dę war­to przy­swo­ić choć­by kil­ka pod­sta­wo­wych fak­tów o lekturze!

Matura ustna 2023 – pytania dotyczące “Kazań sejmowych”:

  1. Obraz Pol­ski i Pola­ków. Omów zagad­nie­nie na pod­sta­wie zna­nych Ci frag­men­tów Kazań sej­mo­wych Pio­tra Skar­gi. W swo­jej odpo­wie­dzi uwzględ­nij rów­nież wybra­ny kontekst.
  2. Reflek­sje o pol­skich wadach naro­do­wych. Omów zagad­nie­nie na pod­sta­wie zna­nych Ci frag­men­tów Kazań sej­mo­wych Pio­tra Skar­gi. W swo­jej odpo­wie­dzi uwzględ­nij rów­nież wybra­ny kontekst.