Kon­rad Wal­len­rod” to jeden z naj­waż­niej­szych poema­tów w dorob­ku Ada­ma Mic­kie­wi­cza – i nie­ste­ty na matu­rze ust­nej 2024 z języ­ka pol­skie­go będzie spo­ro pytań spraw­dza­ją­cych zna­jo­mość tej lek­tu­ry. Szan­sa na wylo­so­wa­nie “Kon­ra­da Wal­len­ro­da” wyno­si ok. 2,5%. Jeśli nie chcesz oblać egza­mi­nu, koniecz­nie prze­czy­taj poniż­sze pro­po­zy­cje odpo­wie­dzi na pyta­nia jaw­ne 2024.

Matura ustna 2024 – pytania dotyczące “Konrada Wallenroda”:

  1. Jakie pro­ble­my egzy­sten­cjal­ne i poli­tycz­ne przed­sta­wia lite­ra­tu­ra? Omów zagad­nie­nie na pod­sta­wie Kon­ra­da Wal­len­ro­da Ada­ma Mic­kie­wi­cza. W swo­jej odpo­wie­dzi uwzględ­nij rów­nież wybra­ny kontekst.
  2. Pod­stęp­ne meto­dy wal­ki z wro­giem jako zaprze­cze­nie eto­su rycer­skie­go. Omów zagad­nie­nie na pod­sta­wie Kon­ra­da Wal­len­ro­da Ada­ma Mic­kie­wi­cza. W swo­jej odpo­wie­dzi uwzględ­nij rów­nież wybra­ny kontekst.
  3. Dobro wła­sne czy dobro ogó­łu – boha­ter lite­rac­ki w sytu­acji wybo­ru. Omów zagad­nie­nie na pod­sta­wie Kon­ra­da Wal­len­ro­da Ada­ma Mic­kie­wi­cza. W swo­jej odpo­wie­dzi uwzględ­nij rów­nież wybra­ny kontekst.
  4. Miłość tra­gicz­na. Omów zagad­nie­nie na pod­sta­wie Kon­ra­da Wal­len­ro­da Ada­ma Mic­kie­wi­cza. W swo­jej odpo­wie­dzi uwzględ­nij rów­nież wybra­ny kontekst.