Na egza­mi­nie ust­nym z języ­ka pol­skie­go w 2023 możesz wylo­so­wać jed­no z sze­ściu pytań doty­czą­cych “Dżu­my” Alber­ta Camu­sa, dla­te­go war­to poświę­cić chwi­lę na przy­po­mnie­nie sobie losów miesz­kań­ców Ora­nu. Poni­żej znaj­dziesz kon­spek­ty odpo­wie­dzi do pytań doty­czą­cych powie­ści o epi­de­mii dżu­my (sym­bo­lu zła).

Matura ustna 2023 – pytania dotyczące “Dżumy”:

 1. Motyw cier­pie­nia nie­za­wi­nio­ne­go i jego zna­cze­nie dla prze­sła­nia utwo­ru. Omów zagad­nie­nie na pod­sta­wie Dżu­my Alber­ta Camu­sa. W swo­jej odpo­wie­dzi uwzględ­nij rów­nież wybra­ny kontekst.
 2. Trud­ne wybo­ry w sytu­acjach krań­co­wych. Omów zagad­nie­nie na pod­sta­wie Dżu­my Alber­ta Camu­sa. W swo­jej odpo­wie­dzi uwzględ­nij rów­nież wybra­ny kontekst.
 3. Powin­no­ści moral­ne czło­wie­ka w obli­czu zagro­że­nia. Omów zagad­nie­nie na pod­sta­wie Dżu­my Alber­ta Camu­sa. W swo­jej odpo­wie­dzi uwzględ­nij rów­nież wybra­ny kontekst.
 4. Czło­wiek w obli­czu zła. Omów zagad­nie­nie na pod­sta­wie Dżu­my Alber­ta Camu­sa. W swo­jej odpo­wie­dzi uwzględ­nij rów­nież wybra­ny kontekst.
 5. Pyta­nia egzy­sten­cjal­ne w obli­czu doświad­cze­nia cier­pie­nia i śmier­ci. Omów zagad­nie­nie na pod­sta­wie Dżu­my Alber­ta Camu­sa. W swo­jej odpo­wie­dzi uwzględ­nij rów­nież wybra­ny kontekst.
 6. Topos oblę­żo­ne­go mia­sta. Omów zagad­nie­nie na pod­sta­wie Dżu­my Alber­ta Camu­sa. W swo­jej odpo­wie­dzi uwzględ­nij rów­nież wybra­ny kontekst.
 • Opracowanie pytań na maturę ustną 2023 – „Dżuma”

  11,49 VAT
  Dodaj do koszyka