Czy wiesz, jak odpo­wie­dzieć na pyta­nia jaw­ne z puli na matu­rę ust­ną 2024 doty­czą­ce opo­wia­dań Tade­usza Borow­skie­go? Zna­jo­mość utwo­ru “Ludzie, któ­rzy szli” to nie wszyst­ko – aby dostać dobrą oce­nę, musisz rów­nież roz­wi­nąć temat i uzu­peł­nić go o wybra­ny kon­tekst. Jeśli chcesz unik­nąć wpad­ki na matu­rze, prze­czy­taj poniż­sze pro­po­zy­cje odpowiedzi.

Matura ustna 2024 – pytania dotyczące “Ludzi, którzy szli”:

  1. Kaci i ofia­ry – obraz mię­dzy­ludz­kich rela­cji w obo­zie. Omów zagad­nie­nie na pod­sta­wie opo­wia­da­nia Ludzie, któ­rzy szli Tade­usza Borow­skie­go. W swo­jej odpo­wie­dzi uwzględ­nij rów­nież wybra­ny kontekst.
  2. Na czym pole­ga dehu­ma­ni­za­cja czło­wie­ka? Omów zagad­nie­nie na pod­sta­wie opo­wia­da­nia Ludzie, któ­rzy szli Tade­usza Borow­skie­go. W swo­jej odpo­wie­dzi uwzględ­nij rów­nież wybra­ny kontekst.
  3. Obo­zo­wa codzien­ność jako czas trud­nych doświad­czeń egzy­sten­cjal­nych. Omów zagad­nie­nie na pod­sta­wie opo­wia­da­nia Ludzie, któ­rzy szli Tade­usza Borow­skie­go. W swo­jej odpo­wie­dzi uwzględ­nij rów­nież wybra­ny kontekst.