Wstęp (wprowadzenie):

Inte­li­gen­ci to przed­sta­wi­cie­le gru­py spo­łecz­nej cha­rak­te­ry­zu­ją­cej się posia­da­niem wykształ­ce­nia i to od kil­ku poko­leń oraz pra­cą umy­sło­wą – tak istot­ną w XIX wie­ku, w któ­rym scjen­tyzm był ele­men­tem ewo­lu­cji spo­łecz­nej. Przed­sta­wi­cie­le tej gru­py zaj­mo­wa­li się nauką, sztu­ką, poli­ty­ką, róż­ni­li sta­tu­sem mająt­ko­wym i spo­łecz­nym. Boga­ci przed­sta­wi­cie­le ary­sto­kra­cji mogli poświę­cać się swo­im zain­te­re­so­wa­niom, nato­miast uboż­si inte­li­gen­ci czę­sto pozo­sta­wa­li guwer­ne­ra­mi lub byli zmu­sze­ni do pra­cy na niż­szych sta­no­wi­skach. W lite­ra­tu­rze – w zależ­no­ści od epo­ki – inte­li­gen­ci byli uka­zy­wa­ni na róż­ne sposoby.

Rozwinięcie (“Wesele”):

W “Wese­lu” Sta­ni­sła­wa Wyspiań­skie­go inte­li­gen­ci to war­stwa spo­łecz­na ogar­nię­ta chło­po­ma­nią (jest to typo­we dla lite­ra­tu­ry moder­ni­zmu uka­za­nie pozor­ne­go zain­te­re­so­wa­nia kul­tu­rą ludo­wą). Widać to na przy­kła­dzie Pana Mło­de­go, któ­ry nie­udol­nie sta­ra się naśla­do­wać zacho­wa­nia chłop­skie, jak na przy­kład cho­dze­nie boso. Przed­sta­wi­cie­le tej gru­py nie mają poję­cia o życiu na wsi. Ide­ali­zu­ją je, co potwier­dza Dzien­ni­karz w roz­mo­wie z Czep­cem, mówiąc: “Niech na całym świe­cie woj­na, byle pol­ska wieś zacisz­na, byle pol­ska wieś spo­koj­na”. Inte­li­gen­cji czu­ją wyż­szość nad chło­pa­mi, moż­na to zauwa­żyć w roz­mo­wie Dzien­ni­ka­rza z Czep­cem, w któ­rej trak­cie Sta­rzew­ski wyra­ża pogar­dę wobec roz­mów­cy i nie chce z nim roz­ma­wiać o poli­ty­ce. Kla­sa ta czu­ła tak­że nie­moc oraz brak moty­wa­cji do dzia­ła­nia. Szcze­gól­nie widocz­ne jest to na przy­kła­dzie Poety, któ­ry jest typo­wym deka­den­tem, jego marazm pod­kre­śla uka­za­nie zja­wy Zawi­szy Czar­ne­go, słyn­ne­go ryce­rza, któ­ry sym­bo­li­zu­je wyrzu­ty sumie­nia poety, wyni­ka­ją­ce z bra­ku umie­jęt­no­ści i woli działania.

Zbiór opra­co­wań zagad­nień z puli pytań jaw­nych na matu­rę ust­ną 2023 z języ­ka pol­skie­go pozwo­li Ci jesz­cze lepiej przy­go­to­wać się do egza­mi­nu! W ebo­oku oma­wiam wszyst­kich 15 zagad­nień z “Wese­la” Sta­ni­sła­wa Wyspiań­skie­go oraz poda­ję kon­tek­sty z innych lek­tur obo­wiąz­ko­wych. Znaj­dziesz tu mię­dzy inny­mi omó­wie­nie tema­tu “Arty­sta jako boha­ter lite­rac­ki” na pod­sta­wie “Wese­la”.