Na matu­rze ust­nej z języ­ka pol­skie­go 2023 możesz wylo­so­wać pyta­nie doty­czą­ce „Mito­lo­gii” Jana Paran­dow­skie­go. W puli pytań jaw­nych znaj­du­je się 9 pytań doty­czą­cych „Mito­lo­gii”. Zwróć uwa­gę, że w nie­któ­rych pyta­niach musisz odwo­łać się do kon­kret­ne­go mitu (cza­sa­mi powią­za­nia mitu z tema­tem nie są oczy­wi­ste). Nie­ste­ty to utrud­nie­nie poja­wia się tyl­ko w wyma­ga­niach na 2023 – w 2024 już nie ma wska­za­nych mitów, do któ­rych nale­ży się odwołać.

Matura 2023 – pytania dotyczące „Mitologii” Jana Parandowskiego:

  1. Jaki obraz ludz­kie­go losu kreu­je lite­ra­tu­ra? Omów zagad­nie­nie na pod­sta­wie mitu o Syzy­fie z Mito­lo­gii Jana Paran­dow­skie­go. W swo­jej odpo­wie­dzi uwzględ­nij rów­nież wybra­ny kontekst.
  2. Motyw mat­czy­nej miło­ści. Omów zagad­nie­nie na pod­sta­wie mitu o Deme­ter i Korze z Mito­lo­gii Jana Paran­dow­skie­go. W swo­jej odpo­wie­dzi uwzględ­nij rów­nież wybra­ny kontekst.
  3. Rola Fatum w świe­cie sta­ro­żyt­nym. Omów zagad­nie­nie na pod­sta­wie mitu o rodzie Lab­da­ki­dów z Mito­lo­gii Jana Paran­dow­skie­go. W swo­jej odpo­wie­dzi uwzględ­nij rów­nież wybra­ny kontekst.
  4. Motyw labi­ryn­tu w lite­ra­tu­rze. Omów zagad­nie­nie na pod­sta­wie mitu o Teze­uszu i Ariad­nie z Mito­lo­gii Jana Paran­dow­skie­go. W swo­jej odpo­wie­dzi uwzględ­nij rów­nież wybra­ny kontekst.
  5. Jakie wizje zaświa­tów moż­na odna­leźć w lite­ra­tu­rze? Omów zagad­nie­nie na pod­sta­wie Mito­lo­gii Jana Paran­dow­skie­go. W swo­jej odpo­wie­dzi uwzględ­nij rów­nież wybra­ny kontekst.
  6. Mity jako meta­fo­ry ludz­kie­go losu i dzia­ła­nia. Omów zagad­nie­nie na pod­sta­wie Mito­lo­gii Jana Paran­dow­skie­go. W swo­jej odpo­wie­dzi uwzględ­nij rów­nież wybra­ny kontekst.
  7. Dra­mat czło­wie­ka zma­ga­ją­ce­go się z prze­ciw­no­ścia­mi losu. Omów zagad­nie­nie na pod­sta­wie mitu o Hera­kle­sie z Mito­lo­gii Jana Paran­dow­skie­go. W swo­jej odpo­wie­dzi uwzględ­nij rów­nież wybra­ny kontekst.
  8. Pro­ble­ma­ty­ka winy i kary. Omów zagad­nie­nie na pod­sta­wie wybra­ne­go mitu z Mito­lo­gii Jana Paran­dow­skie­go. W swo­jej odpo­wie­dzi uwzględ­nij rów­nież wybra­ny kontekst.
  9. Jaki jest los dobro­czyń­ców ludz­ko­ści? Omów zagad­nie­nie na pod­sta­wie Mito­lo­gii Jana Paran­dow­skie­go. W swo­jej odpo­wie­dzi uwzględ­nij rów­nież wybra­ny kontekst.