Rok 1984” to jed­na z naj­cie­kaw­szych ksią­żek w kano­nie lek­tur szkol­nych. Na poniż­szych stro­nach znaj­dziesz odpo­wie­dzi do wszyst­kich 8 pytań spraw­dza­ją­cych zna­jo­mość powie­ści George’a Orwella.

Matura ustna 2023 – pytania dotyczące “Roku 1984”:

  1. Funk­cjo­no­wa­nie jed­nost­ki w pań­stwie tota­li­tar­nym. Omów zagad­nie­nie na pod­sta­wie powie­ści Rok 1984 George’a Orwel­la. W swo­jej odpo­wie­dzi uwzględ­nij rów­nież wybra­ny kontekst.
  2. Raj zbu­do­wa­ny na zie­mi, czy­li o anty­uto­pii. Omów zagad­nie­nie na pod­sta­wie powie­ści Rok 1984 George’a Orwel­la. W swo­jej odpo­wie­dzi uwzględ­nij rów­nież wybra­ny kontekst.
  3. Ide­ali­stycz­ne wizje spo­łe­czeń­stwa przy­szło­ści. Omów zagad­nie­nie na pod­sta­wie powie­ści Rok 1984 George’a Orwel­la. W swo­jej odpo­wie­dzi uwzględ­nij rów­nież wybra­ny kontekst.
  4. Od szla­chet­nych idei dosko­na­łe­go pań­stwa do tyra­nii. Omów zagad­nie­nie na pod­sta­wie powie­ści Rok 1984 George’a Orwel­la. W swo­jej odpo­wie­dzi uwzględ­nij rów­nież wybra­ny kontekst.
  5. Rela­cje mię­dzy­ludz­kie w rze­czy­wi­sto­ści pań­stwa tota­li­tar­ne­go. Omów zagad­nie­nie na pod­sta­wie powie­ści Rok 1984 George’a Orwel­la. W swo­jej odpo­wie­dzi uwzględ­nij rów­nież wybra­ny kontekst.
  6. Lite­rac­ka reflek­sja nad kon­dy­cją świa­ta i jego przy­szło­ścią. Omów zagad­nie­nie na pod­sta­wie powie­ści Rok 1984 George’a Orwel­la. W swo­jej odpo­wie­dzi uwzględ­nij rów­nież wybra­ny kontekst.
  7. Nowo­mo­wa jako spo­sób na ogra­ni­cze­nie wol­no­ści czło­wie­ka. Omów zagad­nie­nie na pod­sta­wie powie­ści Rok 1984 George’a Orwel­la. W swo­jej odpo­wie­dzi uwzględ­nij rów­nież wybra­ny kontekst.
  8. Wizja spo­łe­czeń­stwa przy­szło­ści. Omów zagad­nie­nie na pod­sta­wie powie­ści Rok 1984 George’a Orwel­la. W swo­jej odpo­wie­dzi uwzględ­nij rów­nież wybra­ny kontekst.