Rok 1984” to jed­na z naj­cie­kaw­szych ksią­żek w kano­nie lek­tur szkol­nych. Na poniż­szych stro­nach znaj­dziesz odpo­wie­dzi do wszyst­kich 6 pytań spraw­dza­ją­cych zna­jo­mość powie­ści George’a Orwella.

Matura ustna 2024 – pytania dotyczące “Roku 1984”:

 1. Lite­rac­ka oce­na sys­te­mów tota­li­tar­nych. Omów zagad­nie­nie na pod­sta­wie powie­ści Rok 1984 George’a Orwel­la. W swo­jej odpo­wie­dzi uwzględ­nij rów­nież wybra­ny kontekst.
 2. Czy moż­li­we jest zbu­do­wa­nie dosko­na­łe­go pań­stwa? Omów zagad­nie­nie na pod­sta­wie powie­ści Rok 1984 George’a Orwel­la. W swo­jej odpo­wie­dzi uwzględ­nij rów­nież wybra­ny kontekst.
 3. Jed­nost­ka w sys­te­mie tota­li­tar­nym. Omów zagad­nie­nie na pod­sta­wie powie­ści Rok 1984 George’a Orwel­la. W swo­jej odpo­wie­dzi uwzględ­nij rów­nież wybra­ny kontekst.
 4. Jak zacho­wać wol­ność w pań­stwie tota­li­tar­nym? Omów zagad­nie­nie na pod­sta­wie powie­ści Rok 1984 George’a Orwel­la. W swo­jej odpo­wie­dzi uwzględ­nij rów­nież wybra­ny kontekst.
 5. Nowo­mo­wa jako spo­sób na ogra­ni­cze­nie wol­no­ści czło­wie­ka. Omów zagad­nie­nie na pod­sta­wie powie­ści Rok 1984 George’a Orwel­la. W swo­jej odpo­wie­dzi uwzględ­nij rów­nież wybra­ny kontekst.
 6. Wizja spo­łe­czeń­stwa przy­szło­ści. Omów zagad­nie­nie na pod­sta­wie powie­ści Rok 1984 George’a Orwel­la. W swo­jej odpo­wie­dzi uwzględ­nij rów­nież wybra­ny kontekst.
 • Opracowanie pytań na maturę ustną 2024 – „Rok 1984”

  11,49 VAT
  Dodaj do koszyka