W puli pytań jaw­nych doty­czą­cych “Zbrod­ni i kary” znaj­du­je się 7 pytań. Z tego wzglę­du powieść Fio­do­ra Dosto­jew­skie­go jest lek­tu­rą, któ­rą na pew­no nale­ży znać. Na egza­mi­nie ust­nym z pol­skie­go w 2023 r. możesz bowiem tra­fić na pyta­nia wyma­ga­ją­ce dość szcze­gó­ło­wej zna­jo­mo­ści losów Rodio­na Raskolnikowa.

Matura 2023 – pytania dotyczące “Zbrodni i kary”:

 1. Wal­ka czło­wie­ka ze swo­imi sła­bo­ścia­mi. Omów zagad­nie­nie na pod­sta­wie Zbrod­ni i kary Fio­do­ra Dosto­jew­skie­go. W swo­jej odpo­wie­dzi uwzględ­nij rów­nież wybra­ny kontekst.
 2. Mia­sto jako prze­strzeń destruk­cji. Omów zagad­nie­nie na pod­sta­wie Zbrod­ni i kary Fio­do­ra Dosto­jew­skie­go. W swo­jej odpo­wie­dzi uwzględ­nij rów­nież wybra­ny kontekst.
 3. Obraz prze­mia­ny wewnętrz­nej boha­te­ra. Omów zagad­nie­nie na pod­sta­wie Zbrod­ni i kary Fio­do­ra Dosto­jew­skie­go. W swo­jej odpo­wie­dzi uwzględ­nij rów­nież wybra­ny kontekst.
 4. Obraz mia­sta i jego miesz­kań­ców. Omów zagad­nie­nie na pod­sta­wie Zbrod­ni i kary Fio­do­ra Dosto­jew­skie­go. W swo­jej odpo­wie­dzi uwzględ­nij rów­nież wybra­ny kontekst.
 5. Lite­rac­kie por­tre­ty kobiet. Omów zagad­nie­nie na pod­sta­wie Zbrod­ni i kary Fio­do­ra Dosto­jew­skie­go. W swo­jej odpo­wie­dzi uwzględ­nij rów­nież wybra­ny kontekst.
 6. Jakie są spo­so­by wal­ki ze złem i moral­nym upad­kiem czło­wie­ka? Omów zagad­nie­nie na pod­sta­wie Zbrod­ni i kary Fio­do­ra Dosto­jew­skie­go. W swo­jej odpo­wie­dzi uwzględ­nij rów­nież wybra­ny kontekst.
 7. Cze­go moż­na dowie­dzieć się o natu­rze ludz­kiej z lite­ra­tu­ry? Omów zagad­nie­nie na pod­sta­wie Zbrod­ni i kary Fio­do­ra Dosto­jew­skie­go. W swo­jej odpo­wie­dzi uwzględ­nij rów­nież wybra­ny kontekst.
 • Opracowanie pytań na maturę ustną 2023 – „Zbrodnia i kara”

  15,99 VAT
  Dodaj do koszyka