Kategoria: lektury, lekcje, omówienia

Materiały z polskiego dla licealistów w serwisie Dlaucz​nia​.pl

Od zawsze marzy­łam o stwo­rze­niu w inter­ne­cie bazy naj­waż­niej­szych infor­ma­cji, któ­re nale­ży opa­no­wać w trak­cie nauki w szko­le śred­niej (liceum, tech­ni­kum). Tre­ści umiesz­cza­ne w pod­ręcz­ni­kach są z regu­ły skom­pli­ko­wa­ne, nato­miast infor­ma­cje w inter­ne­cie (pomi­mo naj­szczer­szych chę­ci autorów)...

Sklepy cynamonowe” – Bruno Schulz

Omó­wie­nie i stresz­cze­nie opowiadań. 

Ferdydurke” – Witold Gombrowicz

Stresz­cze­nie i omó­wie­nie lektury.

Pieśń o Rolandzie – Josef Bedier

Omó­wie­nie i stresz­cze­nie lektury. 

Pan Tadeusz – Adam Mickiewicz

Omó­wie­nie i stresz­cze­nie lektury.

Jaki wpływ na życie Marka Edelmana miały jego okupacyjne przeżycia? Odnieś się do książki Hanny Krall „Zdążyć przed Panem Bogiem”.

Omó­wie­nie zagadnienia. 

Scharakteryzuj system wartości, który obowiązywał w czasie wojny, a następnie porównaj go z Dekalogiem. W swojej wypowiedzi odnieś się do wybranych utworów.

Omó­wie­nie zagadnień.

Jaką ocenę powstania listopadowego zawarł Słowacki w „Kordianie”? (zarzuty wobec przywódców pojawiających się w przygotowaniu, znaczenie udziału diabelskich sił w procesie ich tworzenia).

Omó­wie­nie zagad­nień z “Kor­dia­na”

Wesele” Stanisław Wyspiański

notat­ki z lek­tu­ry, omó­wie­nie sym­bo­li­ki, posta­ci, gene­zy i “Plot­ki o Weselu”. 

Zemsta — Aleksander Fredro

Stresz­cze­nie i omó­wie­nie lektury

Biblia — powtórzenie wiadomości

Co powtó­rzyć z Biblii? – zestaw pojęć do opra­co­wa­nia przed maturą