Kategoria: lektury, lekcje, omówieniaPage 1 of 4

Molier – „Skąpiec” – opracowanie i streszczenie

Peł­ne omó­wie­nie, opra­co­wa­nie i streszczenie. 

William Shakespeare – „Makbet” – opracowanie i streszczenie

Peł­ne omó­wie­nie, opra­co­wa­nie i streszczenie. 

Ignacy Krasicki – Bajki (wybór do szkoły podstawowej oraz do matury)

POTOKRZEKA
SŁOWIKSZCZYGIEŁ
DWAJ MALARZE
SZCZURKOT
PTASZKIKLATCE
JAGNIĘWILCY
KRUKLIS
FILOZOFCHŁOP” 

Tadeusz Dołęga-Mostowicz – Kariera Nikodema Dyzmy – streszczenie i opracowanie

Omó­wie­nie i stresz­cze­nie lektury.

Absurd CKE ze “Sklepami cynamonowymi”

Czy moż­na popeł­nić błąd kar­dy­nal­ny w „Skle­pach cyna­mo­no­wych”? Pyta­cie o to codzien­nie, więc odpo­wia­dam. To jest chore!

Adam Mickiewicz dziś byłby giga chadem

Adam Mic­kie­wicz, żyjąc dziś, był­by nie­zwy­kle popu­lar­ny. Znał 11 języ­ków, zara­biał ogrom­ne sumy na swo­ich dzie­łach, co pozwo­li­ło mu podró­żo­wać po Euro­pie. Już w mło­dym wie­ku stwo­rzył klu­czo­we utwo­ry roman­ty­zmu, jak “Oda do mło­do­ści” i “Bal­la­dy i roman­se”. Dla­cze­go więc nie jest przed­sta­wia­ny w szko­łach jako wzór do naśladowania?

Bohaterowie/postacie „Lalki”

Boha­te­ro­wie “Lal­ki” Pru­sa two­rzą barw­ną pano­ra­mę spo­łe­czeń­stwa XIX-wiecz­nej War­sza­wy. Ary­sto­kra­cja, repre­zen­to­wa­na przez Iza­be­lę Łęc­ką i księ­cia, uka­zu­je sno­bizm i próż­ność. Miesz­czań­stwo, z Igna­cym Rzec­kim i Hele­ną Staw­ską, to war­stwa pra­co­wi­ta, lecz czę­sto zanie­dby­wa­na. Inte­li­gen­cja, na cze­le z Julia­nem Ochoc­kim, sym­bo­li­zu­je postęp i naukę. Bie­do­ta, jak Marian­na i Wysoc­ki, wal­czy o prze­trwa­nie w trud­nych warun­kach. Obco­kra­jow­cy, tacy jak Sta­ni­sław Suzin, doda­ją mię­dzy­na­ro­do­we­go kolo­ry­tu i uka­zu­ją wpły­wy zagraniczne.

Jaka jest problematyka „Lalki”?

Prus przed­sta­wił pol­skich ide­ali­stów na tle spo­łecz­ne­go roz­kła­du w posta­ciach Rzec­kie­go, Wokul­skie­go i Ochoc­kie­go. Powieść uka­zu­je róż­ne obli­cza miło­ści, wyga­sa­nie roman­ty­zmu i spo­łecz­ne realia. Ary­sto­kra­cja, inte­li­gen­cja, bie­do­ta – wszy­scy mają zna­cze­nie, ale w Pol­sce domi­nu­ją nie­rów­no­ści i mate­ria­lizm, co nisz­czy wię­zi spo­łecz­ne i narodowe.

Geneza „Lalki”

9 lute­go 1887 roku w “Gaze­cie Pol­skiej” uka­za­ła się wia­do­mość o pro­ce­sie kobie­ty oskar­żo­nej o kra­dzież lal­ki. To wyda­rze­nie zain­spi­ro­wa­ło Pru­sa do napi­sa­nia powie­ści “Lal­ka”. Począt­ko­wo pla­no­wał tytuł “Trzy poko­le­nia”, ale zmie­nił go na “Lal­ka”, doce­nia­jąc inspirację.

Jakie jest miejsce akcji „Lalki”?

Powieść “Lal­ka” Bole­sła­wa Pru­sa roz­gry­wa się głów­nie w War­sza­wie, gdzie akcja toczy się w takich miej­scach jak Powi­śle, Słu­że­wiec, Ale­je Ujaz­dow­skie (kamie­ni­ce Łęc­kich i Wokul­skie­go), Tam­ka, Elek­to­ral­na, Sena­tor­ska, plac Ope­ry i Kra­kow­skie Przed­mie­ście (sklep Wokul­skie­go i pokój Rzec­kie­go). Inne waż­ne loka­li­za­cje to Paryż, wieś Zasła­wek, Zasław z ruina­mi zam­ku oraz Skier­nie­wi­ce. Mia­sto War­sza­wa jest istot­nym boha­te­rem powie­ści, wpły­wa­ją­cym na losy posta­ci i atmos­fe­rę utworu.

Jakie jest znaczenie tytułu „Lalka”?

Powieść “Lal­ka” pier­wot­nie mia­ła nosić tytuł “Trzy poko­le­nia”, co odno­si­ło się do ide­ali­stów Rzec­kie­go, Wokul­skie­go i Ochoc­kie­go. Tytuł meta­fo­rycz­nie uka­zu­je the­atrum mun­di – świat jako teatr mario­ne­tek, gdzie ludzie odgry­wa­ją róż­ne role spo­łecz­ne. Dosłow­nie nawią­zu­je do powie­ści Kra­szew­skie­go i dra­ma­tu Ibse­na. Lal­ka sym­bo­li­zu­je nie­win­ność dzie­ci oraz sztucz­ność i demo­ra­li­za­cję doro­słych, ilu­zję życia wyż­szych sfer. Tytuł odno­si się tak­że do pro­ce­su sądo­we­go mię­dzy Hele­ną Staw­ską a baro­no­wą Krzeszowską.

Bolesław Prus — Lalka — streszczenie i opracowanie

Peł­ne omó­wie­nie, opra­co­wa­nie i streszczenie. 

Czy wiesz, kim był człowiek, który uzdrowił psychicznie żonę Mickiewicza, a podczas zaborów uważał Rosjan za braci?

Andrzej Towiań­ski, zna­ny jako mistyk i refor­ma­tor, zasły­nął z uzdro­wie­nia żony Mic­kie­wi­cza, Celi­ny. Zmarł w 1878 roku, ale jego kon­tro­wer­syj­ne poglą­dy na chrze­ści­jań­stwo i poli­ty­kę, repre­zen­to­wa­ne przez zało­żo­ne Koło Spra­wy Bożej, wciąż budzą zain­te­re­so­wa­nie. Po mistycz­nym prze­ży­ciu w 1828 roku zre­zy­gno­wał z pra­wa, aby poświę­cić się ducho­wej i spo­łecz­nej służ­bie. Jego życie, peł­ne podró­ży, aresz­to­wań i osta­tecz­nie osie­dle­nie się w Zury­chu, odzwier­cie­dla jego głę­bo­ki wpływ na myśl i lite­ra­tu­rę epoki.

Czy Rosjanie otruli Adama Mickiewicza?

Adam Mic­kie­wicz zmarł w 1855 roku w Stam­bu­le. Ofi­cjal­ną przy­czy­ną śmier­ci było zacho­ro­wa­nie na cho­le­rę. Świa­dec­two zgo­nu, wysta­wio­ne przez miej­sco­we­go leka­rza Jana Gem­bic­kie­go, poda­je jako przy­czy­nę śmier­ci wylew krwi do mózgu. Nie­któ­re teo­rie wska­zu­ją, że Mic­kie­wicz mógł zostać otru­ty przez Rosjan. 

Konwencje literackie [i inne pojęcia z poziomu rozszerzonego]

Wyja­śniam poję­cia z tabe­li o eru­dy­cyj­no­ści oraz z pod­sta­wy pro­gra­mo­wej dla pozio­mu rozszerzonego. 

Ile języków znał Juliusz Słowacki i czy był gorszy od Mickiewicza?

Juliusz Sło­wac­ki potra­fił posłu­gi­wać się aż dzie­wię­cio­ma języ­ka­mi. Znał fran­cu­ski, grec­ki, łaci­nę, rosyj­ski i nie­miec­ki. Dosko­na­le tłu­ma­czył tek­sty z łaci­ny, umiał się poro­zu­mieć po rosyj­sku, stu­dio­wał twór­czość roman­ty­ków nie­miec­kich. Miał tak­że pew­ne pod­sta­wy w hisz­pań­skim i zaczy­nał uczyć się wymo­wy arab­skie­go. Cią­gle dosko­na­lił angielski. 

Wiersz, który jest dobrym kontekstem do 14 pytań jawnych z 6 różnych lektur!

Wiem, że do matu­ry obo­wią­zu­je mnó­stwo lek­tur, ale jest jeden wiersz, któ­ry będzie dobrym uni­wer­sal­nym kon­tek­stem do lite­ra­tu­ry obo­zo­wej i lek­tur doty­czą­cych zła czy tota­li­ta­ry­zmu. Mowa o „Oca­lo­nym” Tade­usza Różewicza.

Co powtórzyć z lektur przed maturą z polskiego?

Pamię­taj­cie, że wszyst­kie naj­waż­niej­sze moty­wy z danej lek­tu­ry macie zawar­te w pyta­niach jaw­nych. Nie musi­cie wie­dzieć, jakie uli­ce poja­wia­ły się w Lal­ce ani co się dzia­ło w jakiej kolej­no­ści w lekturze. 

Status lektury obowiązkowej ma więcej niż 40 tekstów! W wypracowaniu możesz użyć 80!

Na matu­rze pod­sta­wo­wej macie 40 lek­tur obo­wiąz­ko­wych, ale w wypra­co­wa­niu sta­tus lek­tu­ry obo­wiąz­ko­wej ma ponad 80 lek­tur. Jest to moż­li­we, bo jako lek­tu­rę obo­wiąz­ko­wą trak­tu­je­my tak­że lek­tu­ry z roz­sze­rze­nia oraz lek­tu­ry, któ­rych zna­jo­mość nie obo­wią­zu­je na matu­rze w tym roku, np. Romeo i Julia, bal­la­dy Mic­kie­wi­cza, Zemsta czy opo­wia­da­nia Mrożka. 

Jak poprawnie w piśmie ręcznym zapisać „Górą «Edek»”?

Popraw­na pisow­nia tytu­łu „Górą «Edek»” według zasad oce­nia­nia CKE.

Józef Ignacy Kraszewski – Hrabina Cosel

Peł­ne omó­wie­nie i stresz­cze­nie utworu. 

Gatunek literacki „Pana Tadeusza”

Gatun­ki lite­rac­kie, któ­re odnaj­mu­je­my w „Panu Tade­uszu” Ada­ma Mickiewicza. 

Postaci/bohaterowie „Pana Tadeusza”

Omó­wie­nie boha­te­rów wystę­pu­ją­cych w pol­skiej epo­pei naro­do­wej Ada­ma Mickiewicza.

Jaka jest geneza „Pana Tadeusza”?

Inspi­ra­cje i oko­licz­no­ści pol­skiej epo­pei naro­do­wej Ada­ma Mickiewicza.

Jaki jest czas akcji „Pana Tadeusza”?

Pod­su­mo­wa­nie infor­ma­cji na temat cza­su akcji pol­skiej epo­pei naro­do­wej Ada­ma Mic­kie­wi­cza, posze­rzo­ne­go o licz­ne retro­spek­cję i histo­rie rodów.

Pan Tadeusz” – znaczenie tytułu

Ana­li­za zna­cze­nia tytu­łu i pod­ty­tu­łu pol­skiej epo­pei naro­do­wej Ada­ma Mickiewicza.

Romantyczność” – analiza i interpretacja

Omó­wie­nie bal­la­dy Ada­ma Mic­kie­wi­cza „Roman­tycz­ność” i jej pro­gra­mo­we­go charakteru. 

Oda do młodości” – analiza i interpretacja

Omó­wie­nie utwo­ru Ada­ma Mic­kie­wi­cza „Oda do mło­do­ści” i jego pro­gra­mo­we­go charakteru. 

Jakie jest znaczenie tytułu „Zdążyć przed Panem Bogiem”?

Krót­ka ana­li­za zna­cze­nia tytu­łu repor­ta­żu Han­ny Krall. 

Adam Mickiewicz – Poezje (wybór do egzaminu ósmoklasisty i matury)

Oda do młodości
Bal­la­dy i romanse
Romantyczność
Świtezianka
Powrót taty
Pani Twardowska
Sone­ty krymskie
Ste­py akermańskie
Burza
Widok gór ze ste­pów Kozłowa
Pielgrzym
Dro­ga nad prze­pa­ścią w Czufut-Kale
Śmierć pułkownika
Redu­ta Ordo­na. Opo­wia­da­nie adiutanta

Konteksty – „Zdążyć przed Panem Bogiem”

Ana­li­za kon­tek­stów lite­rac­kich, histo­rycz­nych, języ­ko­wych i fil­mo­wych wystę­pu­ją­cych w repor­ta­żu Han­ny Krall „Zdą­żyć przed Panem Bogiem”.

Jakie są motywy literackie w „Zdążyć przed Panem Bogiem”?

Krót­ka ana­li­za i omó­wie­nie moty­wów lite­rac­kich wystę­pu­ją­cych w repor­ta­żu Han­ny Krall „Zdą­żyć przed Panem Bogiem”.

Postaci/bohaterowie w „Zdążyć przed Panem Bogiem”

Omó­wie­nie boha­te­rów wystę­pu­ją­cych w repor­ta­żu Han­ny Krall „Zdą­żyć przed Panem Bogiem”.

Jaka jest problematyka „Zdążyć przed Panem Bogiem”?

Pro­ble­ma­ty­ka i głów­ne wąt­ki repor­ta­żu Han­ny Krall „Zdą­żyć przed Panem Bogiem”.

Motywy literackie w „Balladynie”

Naj­waż­niej­sze moty­wy lite­rac­kie w „Bal­la­dy­nie” Juliu­sza Słowackiego. 

Jaka jest symbolika w „Balladynie”?

Zna­cze­nie sym­bo­li i moty­wów wystę­pu­ją­cych w „Bal­la­dy­nie” Juliu­sza Słowackiego. 

Jaka jest geneza „Balladyny”?

Oko­licz­no­ści powsta­nia „Bal­la­dy­ny”.

Fragment „Innego świata”, który może przydać się w 17 pytaniach jawnych na maturze ustnej

Odwa­ga, poświę­ce­nie i wol­ność w frag­men­cie powie­ści “Inny Świat” Gusta­wa Herlinga-Grudzińskiego.

Postaci/bohaterowie “Balladyny”

Lista i cha­rak­te­ry­sty­ka posta­ci wystę­pu­ją­cych w “Bal­la­dy­nie” Juliu­sza Słowackiego. 

Jakie są miejsca akcji w “Balladynie”?

Miej­sca w jakich dzie­je się akcja dra­ma­tu Juliu­sza Sło­wac­kie­go “Bal­la­dy­na”.

Hanna Krall – Zdążyć przed Panem Bogiem

Peł­ne omó­wie­nie, opra­co­wa­nie i stresz­cze­nie lektury. 

Jak mieć „szeroki zakres słownictwa” w wypracowaniu? Czyli nazwy gatunków dopasowane do lektur

Posze­rzaj słow­nic­two i pew­nie ope­ruj ter­mi­na­mi nauko­wy­mi z zakre­su lite­ra­tu­ry! Wpis zawie­ra listę lek­tur z klas VII-VIII szko­ły pod­sta­wo­wej i matu­ry (pod­sta­wa i roz­sze­rze­nie) – ide­al­ne do ćwiczeń!

Henryk Sienkiewicz – najważniejsze wydarzenia z życia [tabela]

Wpis przed­sta­wia szcze­gó­ło­we kalen­da­rium życia Hen­ry­ka Sien­kie­wi­cza, od momen­tu jego naro­dzin w 1846 roku, przez klu­czo­we wyda­rze­nia zarów­no oso­bi­ste, jak i zawo­do­we, aż po śmierć w 1916 roku. Tabe­la zawie­ra daty i opi­sy naj­waż­niej­szych momen­tów w życiu pisa­rza, w tym wyda­nie zna­czą­cych dzieł, podró­że, a tak­że oso­bi­ste przełomy. 

Adam Mickiewicz – najważniejsze wydarzenia z życia[tabela]

Wpis zawie­ra naj­waż­niej­sze wyda­rze­nia z życia Ada­ma Mic­kie­wi­cza Od jego naro­dzin w 1798 roku, poprzez klu­czo­we momen­ty edu­ka­cyj­ne, twór­cze, aż po śmierć w 1855 roku i pochó­wek. Tabe­la zawie­ra daty oraz krót­kie opi­sy, two­rząc kla­row­ny obraz życio­ry­su Mickiewicza. 

Postaci/ bohaterowie “Przedwiośnia”

Oma­wiam zarów­no głów­nych boha­te­rów, jak i te mniej zna­ne posta­cie, któ­re mia­ły wpływ na bieg wyda­rzeń i roz­wój idei poru­sza­nych w powie­ści. Przy­bli­żam ich role, moty­wa­cje oraz zna­cze­nie w kon­tek­ście histo­rycz­no-spo­łecz­nym, a tak­że ich wpływ na odbiór i inter­pre­ta­cję „Przed­wio­śnia”

Jaka jest geneza “Przedwiośnia”?

Ana­li­zu­ję, jak histo­rycz­ne, spo­łecz­ne i oso­bi­ste tło auto­ra wpły­nę­ło na powsta­nie „Przed­wio­śnia”. Zaj­mu­ję się źró­dła­mi inspi­ra­cji Żerom­skie­go, oko­licz­no­ścia­mi powsta­nia dzie­ła oraz jego zna­cze­niem w kon­tek­ście pol­skiej lite­ra­tu­ry i historii.

Jaka jest narracja w “Przedwiośniu”?

Jeśli to czy­tasz — daj mi znać  na swo­im ulu­bio­nym kana­le: Opra­co­wa­nie pytań ust­nych z “Przed­wio­śnia” Wszyst­kie wpi­sy z tagiem “dwu­dzie­sto­le­cie mię­dzy­wo­jen­ne” Pro­dukt ze skle­pu – Baba od pol­skie­go – Ste­fan Żerom­ski – Przed­wio­śnie Peł­ne opra­co­wa­nie i stresz­cze­nie „Przed­wio­śnia”...

Jakie są miejsca akcji w “Przedwiośniu”?

Jeśli to czy­tasz — daj mi znać  na swo­im ulu­bio­nym kana­le: Opra­co­wa­nie pytań ust­nych z “Przed­wio­śnia” Wszyst­kie wpi­sy z tagiem “dwu­dzie­sto­le­cie mię­dzy­wo­jen­ne” Pro­dukt ze skle­pu – Baba od pol­skie­go – Ste­fan Żerom­ski – Przed­wio­śnie Peł­ne opra­co­wa­nie i stresz­cze­nie „Przed­wio­śnia”...

Porównanie motywów występujących w „Diunie” Franka Herberta i „Dziadach cz. III” Adama Mickiewicza | Maturalne konteksty z „Diuny”

Przede wszyst­kim to zaba­wa, ale jeśli chce­cie dzię­ki tym porów­na­niom wyko­rzy­stać „Diu­nę” w matu­ral­nych wypra­co­wa­niach — nie stresz­czaj­cie fabu­ły, a wyja­śniaj­cie pro­ble­ma­ty­kę, osadź­cie tekst w kon­tek­ście np. epo­ki, reli­gii, filo­zo­fii; pisz­cie o inter­tek­stu­al­no­ści, sty­lu, gatun­ku, topo­sach, typach posta­ci, np. pisząc o decy­zjach Pau­la — pisz­cie czy jest boha­te­rem pro­me­tej­skim, a jeśli tak, to od razu zesta­wiaj­cie go z Kon­ra­dem i napisz­cie, dla­cze­go w świe­cie przed­sta­wio­nym umiesz­czo­no takie­go bohatera. 

Motywy literackie w „Zemście”

Jeśli to czy­tasz — daj mi znać  na swo­im ulu­bio­nym kana­le: Opra­co­wa­nie pytań ust­nych z “Zemsty” Wszyst­kie wpi­sy z tagiem “roman­tyzm” Pro­dukt ze skle­pu – Baba od pol­skie­go – Alek­san­der Fre­dro – Zemsta Peł­ne opra­co­wa­nie i stresz­cze­nie „Zemsty” Aleksandra...

Komizm w „Zemście”: sytuacyjny, językowy i postaci [przykłady]

Jeśli to czy­tasz — daj mi znać  na swo­im ulu­bio­nym kana­le: Opra­co­wa­nie pytań ust­nych z “Zemsty” Wszyst­kie wpi­sy z tagiem “roman­tyzm” Pro­dukt ze skle­pu – Baba od pol­skie­go – Alek­san­der Fre­dro – Zemsta Peł­ne opra­co­wa­nie i stresz­cze­nie „Zemsty” Aleksandra...

Czepiersińska” – czy nazwisko Podstoliny zdradza jej prawdziwe oblicze?

Jeśli to czy­tasz — daj mi znać  na swo­im ulu­bio­nym kana­le: Opra­co­wa­nie pytań ust­nych z “Zemsty” Wszyst­kie wpi­sy z tagiem “roman­tyzm” Pro­dukt ze skle­pu – Baba od pol­skie­go – Alek­san­der Fre­dro – Zemsta Peł­ne opra­co­wa­nie i stresz­cze­nie „Zemsty” Aleksandra...

Papkin – cenzura a znaczenie nazwiska w „Zemście”: analiza przypadku

Pap­kin — w wyda­niu war­szaw­skim z 1853 roku, z ini­cja­ty­wy cen­zo­ra, nazwi­sko Pap­kin zosta­ło zmie­nio­ne na Pap­ka, aby unik­nąć sko­ja­rzeń z nazwi­ska­mi rosyj­ski­mi typu Pusz­kin czy Szczu­kin, co mogło­by być postrze­ga­ne jako obraź­li­we dla ówcze­snych władz car­skich.Zda­niem...

Zemsta” Fredry: co nazwiska bohaterów mówią o ich charakterach?

Jeśli to czy­tasz — daj mi znać  na swo­im ulu­bio­nym kana­le: Opra­co­wa­nie pytań ust­nych z “Zemsty” Wszyst­kie wpi­sy z tagiem “roman­tyzm” Pro­dukt ze skle­pu – Baba od pol­skie­go – Alek­san­der Fre­dro – Zemsta Peł­ne opra­co­wa­nie i stresz­cze­nie „Zemsty” Aleksandra...

Zielnik Żeromskiego „Przedwiośnie”

Jeśli to czy­tasz — daj mi znać  na swo­im ulu­bio­nym kana­le: Opra­co­wa­nie pytań ust­nych z “Przed­wio­śnia” Wszyst­kie wpi­sy z tagiem “dwu­dzie­sto­le­cie mię­dzy­wo­jen­ne” Pro­dukt ze skle­pu – Baba od pol­skie­go – Ste­fan Żerom­ski – Przed­wio­śnie Peł­ne opra­co­wa­nie i stresz­cze­nie „Przed­wio­śnia”...

Sławny przypis Żeromskiego [„Przedwiośnie”]

Jeśli to czy­tasz — daj mi znać  na swo­im ulu­bio­nym kana­le: Opra­co­wa­nie pytań ust­nych z “Przed­wio­śnia” Wszyst­kie wpi­sy z tagiem “dwu­dzie­sto­le­cie mię­dzy­wo­jen­ne” Pro­dukt ze skle­pu – Baba od pol­skie­go – Ste­fan Żerom­ski – Przed­wio­śnie Peł­ne opra­co­wa­nie i stresz­cze­nie „Przed­wio­śnia”...

Przedwiośnie” znaczenie tytułu (symbolika)

Jeśli to czy­tasz — daj mi znać  na swo­im ulu­bio­nym kana­le: Opra­co­wa­nie pytań ust­nych z “Przed­wio­śnia” Wszyst­kie wpi­sy z tagiem “dwu­dzie­sto­le­cie mię­dzy­wo­jen­ne” Pro­dukt ze skle­pu – Baba od pol­skie­go – Ste­fan Żerom­ski – Przed­wio­śnie Peł­ne opra­co­wa­nie i stresz­cze­nie „Przed­wio­śnia”...

Poszukiwanie idei dla odrodzonej Polski – „Przedwiośnie”

Jeśli to czy­tasz — daj mi znać  na swo­im ulu­bio­nym kana­le: Opra­co­wa­nie pytań ust­nych z “Przed­wio­śnia” Wszyst­kie wpi­sy z tagiem “dwu­dzie­sto­le­cie mię­dzy­wo­jen­ne” Pro­dukt ze skle­pu – Baba od pol­skie­go – Ste­fan Żerom­ski – Przed­wio­śnie Peł­ne opra­co­wa­nie i stresz­cze­nie „Przed­wio­śnia”...

Biografia Cezarego Baryki (z cytatami) z „Przedwiośnia” [tabela]

Jeśli to czy­tasz — daj mi znać  na swo­im ulu­bio­nym kana­le: Opra­co­wa­nie pytań ust­nych z “Przed­wio­śnia” Wszyst­kie wpi­sy z tagiem “dwu­dzie­sto­le­cie mię­dzy­wo­jen­ne” Pro­dukt ze skle­pu – Baba od pol­skie­go – Ste­fan Żerom­ski – Przed­wio­śnie Peł­ne opra­co­wa­nie i stresz­cze­nie „Przed­wio­śnia”...

Dyskusja pokoleniowa (dyskusja młodych ze starymi) w „Kordianie” Juliusza Słowackiego

Wy pyta­cie — ja odpowiadam. 

error: Chcesz pobrać treść? Zapraszam do www.babaodpolskiego.pl/sklep