Kategoria: MaturaPage 2 of 3

filozofia życia

LITERATURA ”Momo” Micha­el Ende – Uka­za­ne są róż­ne filo­zo­fie życia, takie jak nie cze­ka­nie na dotar­cie do celu “Jeden krok, jed­no mach­nię­cie mio­tłą”, życie chwi­lą lub opie­ra­nie egzy­sten­cji na oszczęd­no­ściach.     FILM ...

tajemnica

LITERATURA: „Magnus Cha­se i miecz Lata” tajem­ni­ca doty­czą­ca ojca Magnu­sa i jego pocho­dze­nia oraz tym, że nor­dyc­cy bogo­wie ist­nie­ją tak jak pozo­sta­łe posta­ci z tych mitów      FILM      MUZYKA  INNE SZTUKI: TEATR, MALARSTWO,...

tradycja

LITERATURA „Dzia­dy cz. II” Adam Mic­kie­wicz – obrzęd dzia­dów w noc Zadu­szek, pole­ga na modli­twie za dusze, któ­re prze­by­wa­ją w czyść­cu; daje się im tak­że ziar­na, róż­ne poży­wie­nie; obrzęd pro­wa­dzi Guślarz na tere­nie cmentarza,...

zdrada

LITERATURA „Mistrz i Mał­go­rza­ta” Micha­ił Buł­ha­kow – licz­ne dono­sy do władz po to, by wyja­wić ludz­ką chci­wość, albo ode­brać komuś jego miesz­ka­nie komu­nal­ne;  ”Świ­te­zian­ka” Adam Mic­kie­wicz – strze­lec w borze mimo tego, że obie­cał pani...

śmierć

LITERATURA „Mistrz i Mał­go­rza­ta” Micha­ił Buł­ha­kow – Ber­lioz ginie pod tram­wa­jem – w wyni­ku prze­po­wied­ni Wolan­da, w któ­rej Anusz­ka mia­ła wylać olej na tory; Jeszua Ha-Nocri – zosta­je ukrzy­żo­wa­ny; Mistrz i Mał­go­rza­ta – umierają,...

władca

LITERATURA:  „Mak­bet” Wil­liam Szek­spir – zro­bi wszyst­ko, by zdo­być jesz­cze więk­szą wła­dzę; im więk­sze sta­no­wi­sko – tym bar­dziej odcho­dzi od wła­snych zasad;  „Ham­let” Wil­liam Szek­spir – król Ham­let jako mar­twy władca;...

wróżba/ przepowiednia

LITERATURA „Mistrz i Mał­go­rza­ta” Micha­ił Buł­ha­­kow- Woland prze­po­wia­da Ber­lio­zo­wi, że zosta­nie mu odcię­ta gło­wa„ na doda­tek przez kobie­tę; Ber­lioz igno­ru­je te sło­wa, ale w oko­li­cy torów tram­wa­jo­wych odsu­wa się od szyn – los chciał (fatum),...

cierpienie

LITERATURA „Mistrz i Mał­go­rza­ta” Micha­ił Buł­ha­kow – cier­pią wszy­scy bywal­cy szpi­ta­la psy­chia­trycz­ne­go, bo nikt ich nie słu­chał, cho­ciaż mówi­li praw­dę; cier­pia­ła Mał­go­rza­ta, gdy Mistrz znik­nął; cier­pia­ła Frie­da po tym, jak udu­si­ła swoje...

wina/kara

LITERATURA: „Mistrz i Mał­go­rza­ta” Micha­ił Buł­ha­kow  – Woland jest jak Mefi­sto­fe­les, uświa­da­mia ludziom, że źle postę­pu­ją, jest jak siła karzą­ca za chci­wość, on jest czę­ścią tej siły, któ­ra wiecz­nie zła pra­gnąc, wiecznie...

sława

LITERATURA „Mistrz i Mał­go­rza­ta” Micha­ił Buł­ha­kow – Mistrz marzy o sła­wie, nie­ste­ty w moskiew­skim tota­li­ta­ry­zmie naj­waż­niej­sza jest par­tia i legi­ty­ma­cja człon­kow­ska Mas­so­li­tu; powieść Mistrza zosta­je skry­ty­ko­wa­na, bo poru­sza bez­sen­sow­ny temat – po co...

list

LITERATURA:  ”Oskar i pani Róża” Eric Emma­nu­el Schmitt – Oskar pisze listy do Boga i opi­su­je w ich swo­je dni, a każ­dy dzień to wg nie­go kolej­ne dzie­sięć lat, ponie­waż cho­ru­je na śmier­tel­ną cho­ro­bę i wie, że inaczej...

wspomnienie

LITERATURA „Mistrz i Mał­go­rza­ta” Micha­ił Buł­ha­kow – Mistrz pod­czas poby­tu w szpi­ta­lu psy­chia­trycz­nym opo­wia­da Iva­no­wi o swo­im pierw­szym spo­tka­niu z Mał­go­rza­tą, o tym, że nio­sła żół­te kwia­ty, któ­re go ziry­to­wa­ły, o tym, że była pięk­nie smutna...

jedzenie

LITERATURA “Przy­go­dy Ali­cji w Kra­inie Cza­rów”  Lewis Car­roll – cia­stecz­ka powięk­sza­ją­ce i napój zmniej­sza­ją­cy umoż­li­wia­ją Ali­cji wej­ście do Kra­iny Cza­rów;  “Wład­ca Pier­ście­ni” J. R.R. Tol­kien – hob­bi­ci są zmu­sze­ni zapo­mnieć o drugim...

portret kobiety

LITERATURA “Na oczy kró­lew­ny angiel­skiej” Daniel Nabo­row­ski – wiersz jest przy­kła­dem baro­ko­we­go kon­cep­tu, zbu­do­wa­ny na porów­na­niach, pod­miot lirycz­ny wychwa­la dosko­na­łość oczu kró­lew­ny, któ­rych nie da się okre­ślić żad­ny­mi sło­wa­mi “Mak­bet” William...

karykatura

LITERATURA „Mistrz i Mał­go­rza­ta” Micha­ił Buł­ha­kow – kary­ka­tu­ra spo­łe­czeń­stwa i sys­te­mu, uka­zu­je ludzi ter­ro­ry­zo­wa­nych kul­tem pie­nią­dza, któ­rzy cią­gle dono­szą na innych, by ode­brać im miesz­ka­nia, trze­ba być cią­gle czuj­nym, nie moż­na niko­mu ufać “Fol­wark...

przemijanie

LITERATURA “Sto lat samot­no­ści” Gabriel Gar­cia Marqu­ez – prze­mi­ja­nie ludzi, myśli i cza­sów, zmia­ny mię­dzy jed­nym poko­le­niem a dru­gim “Mak­bet” Wil­liam Szek­spir – życie jest tyl­ko prze­chod­nim pół­cie­niem – to słowa...

podróż

LITERATURA „Ody­se­ja” Homer – dzie­się­cio­let­nia tułacz­ka Ody­se­usza spod Troi do Ita­ki, w trak­cie wędrów­ki boha­te­ra spo­ty­ka wie­le przy­gód, a z każ­dej opre­sji wycho­dzi dzię­ki spry­to­wi, przy oka­zji tra­ci wie­lu towa­rzy­szy podró­ży; nie jest...

bunt

LITERATURA  ”Rok 1984” Geo­r­ge Orwell – bunt jed­nost­ki prze­ciw­ko tota­li­tar­ne­mu sys­te­mo­wi;  ”Fol­wark zwie­rzę­cy” Geo­r­ge Orwell – świ­nie bun­tu­ją się prze­ciw­ko ludziom, zaczy­na­ją się rzą­dy zwie­rząt, któ­re nie­ste­ty niedługo...

stereotyp/schemat

LITERATURA „Mistrz i Mał­go­rza­ta” Micha­ił Buł­ha­kow – gru­pa sza­tań­ska wybra­ła Moskwę jako złe miej­sce, gdzie ludzie są prze­kup­ni; Mas­so­lit – dom Gri­bo­je­do­wa – sche­ma­ty biu­ro­kra­cji, na każ­dych drzwiach znaj­du­je się...

autorytet

LITERATURA ”Pan Tade­usz” Adam Mic­kie­wicz – Napo­le­on jest wzo­rem dla patrio­tów, liczą na jego pomoc w wal­ce z carem; Pod­ko­mo­rzy, któ­ry przy­jeż­dża do Sopli­co­wa, by roz­wią­zać spór o zamek, jest naj­star­szym wśród szlach­ty, wszyscy...

codzienność

LITERATURA “Lal­ka” Bole­sław Prus – codzien­ność Rzec­kie­go wypeł­nio­na jest ruty­ną, wsta­je o 6, zakła­da gar­ni­tur, przy­pi­na spin­ki do man­kie­tów; głasz­cze psa Ira, idzie do skle­pu, by codzien­nie nakrę­cać lal­ki na wysta­wie;  “Latar­nik” Henryk...

artysta

LITERATURA „Mistrz i Mał­go­rza­ta” Micha­ił Buł­ha­kow – Mistrz jest alter ego Buł­ha­ko­wa i nowym wcie­le­niem Fau­sta, cier­pi z powo­du kry­ty­ki swo­je­go dzie­ła, potrze­bu­je kobie­­ty-muzy, by pisać;  „Evvi­va l’arte” Kazi­mierz Prze­­r­wa-Tet­ma­­jer – artysta...

fałsz/ obłuda

LITERATURA  „Mistrz i Mał­go­rza­ta” Micha­ił Buł­ha­kow – seans czar­nej magii w teatrze Vari­étés uka­zu­je obłu­dę spo­łe­czeń­stwa kon­for­mi­stów, któ­rzy są zachłan­ni, a uda­ją boga­tych; to świat łapó­wek i dono­si­ciel­stwa; umiesz­cza­nia ludzi w zakła­dzie psy­chia­trycz­nym, by się...

starość

LITERATURA  “Wiek nowy” Cze­sław Miłosz – cia­ło prze­sta­je dzia­łać, ale umysł wciąż funk­cjo­nu­je i pozwa­la two­rzyć „Lal­ka” Bole­sław Prus – Rzec­ki – regu­lar­na pra­ca i pisa­nie pamięt­ni­ka pozwa­la­ją mu god­nie się...

dzieciństwo

LITERATURA „Oskar i pani Róża” Éric-Emma­­nu­­el Schmitt – dzie­ciń­stwo z cho­ro­bą jako szyb­ki pro­ces dora­sta­nia;  „Cudow­ny chło­pak” R.J. Pala­cio – zma­ga­nia z cho­ro­bą, akcep­ta­cją wśród rówie­śni­ków, ucze­nie się odwa­gi bycia sobą;  ”Tren...

historia

LITERATURA  „Pan Tade­usz” Adam Mic­kie­wicz – zamek w posia­da­niu Sopli­ców w wyni­ku tar­go­wi­cy;  „Dzia­dy cz. III” Adam Mic­kie­wicz – odnie­sie­nia do repre­sji i cier­pie­nia w wyni­ku akcji Nowo­sil­co­wa, któ­ry pod­le­ga caro­wi (Miko­łaj I Roma­now);  „Syzy­fo­we...

natura

LITERATURA   „Burza” Adam Mic­kie­wicz  – czło­wiek nie ma szans z potę­gą natu­ry, wszy­scy zgi­nął na morzu;  „Ste­py aker­mań­skie” Adam Mic­kie­wicz– pej­zaż roman­tycz­ny, któ­ry przy­wo­łu­je wspo­mnie­nia ojczy­zny;  „Na lipę” Jan Kocha­now­ski – epikureizm,...

rozmowa z Bogiem/o Bogu

LITERATURA  „Dzia­dy cz. III” Adam Mic­kie­wicz – Kon­rad w Wiel­kiej Impro­wi­za­cji wyzy­wa Boga do wysłu­cha­nia jego żądań i sta­wia się ponad nim (bar­dziej mono­log niż roz­mo­wa), Ksiądz Piotr roz­ma­wia z Bogiem, bo się...

miłość

LITERATURA ”Dzia­dy cz. III” Adam Mic­kie­wicz – Kon­ra­da miłość do ojczy­zny i pro­me­te­izm; „Lal­ka” Bole­sław Prus” – nie­odwza­jem­nio­na: Wokul­ski do Łęc­kiej, Rzec­ki do Staw­skiej; tok­sycz­na – Krze­szow­scy;  „Mistrz i Mał­go­rza­ta” Micha­ił Buł­ha­kow  – opiekuńcza:...

przyjaźń

LITERATURA  „Fer­dy­dur­ke” Witold Gom­bro­wicz – Józio i Mię­tus – kum­ple, z któ­ry­mi moż­na konie kraść, ich ulu­bio­nym zaję­ciem jest dopro­wa­dze­nie do kupy, by ode­brać ludziom gęby;  „Lal­ka” Bole­sław Prus” – Wokul­ski i Rzecki...

szczęście

LITERATURA “Bia­ła magia” Krzysz­tof Kamil Baczyń­ski – chwi­le spę­dzo­ne z Basią, mimo woj­ny, były dla nie­go naj­szczę­śliw­sze; “Przed­wio­śnie” Ste­fan Żerom­ski – Ceza­ry Bary­ka myślał, że ojciec zgi­nął na woj­nie, jed­nak gdy syn...

samotność

LITERATURA „Buszu­ją­cy w zbo­żu” J.D. Salin­ger – zagu­bio­ny w trak­cie podró­ży ku odna­le­zie­niu sie­bie, nikt go nie rozu­mie;  „Mały Ksią­żę” Anto­ine de Saint-Exu­­pe­­ry – Pilot lądu­je na Saha­rze i może zgi­nąć, mówi o samotności...

władza

LITERATURA  „Mistrz i Mał­go­rza­ta” Micha­ił Buł­ha­kow  – sys­tem tota­li­tar­ny w Moskwie, sza­tan Woland ma wła­dzę nad wszyst­ki­mi;  „Pro­ces” Franz Kaf­ka – wła­dza biu­ro­kra­cji, ste­ru­je wszyst­ki­mi, każ­dy jest win­ny – to też odniesienie...

miasto

    LITERATURA  „Skle­py cyna­mo­no­we” Bru­no Schulz – Dro­ho­bycz jako labi­rynt i kra­ina dzie­ciń­stwa;  „Pro­ces” Franz Kaf­ka – mia­sto nie­okre­ślo­ne, praw­do­po­dob­nie Pra­ga; labi­rynt, pełen biu­ro­kra­cji, nie ma uciecz­ki;  „Zbrod­nia i kara” Fiodor...

marzenie

    LITERATURA  „Przed­wio­śnie” Ste­fan Żerom­ski – marze­nie o kra­ju, w któ­rym są szkla­ne domy  – o Pol­sce, Sewe­ryn Bary­ka opo­wia­da Ceza­re­mu, że w Pol­sce wszyst­ko jest logicz­ne, ludzie współ­pra­cu­ją ze sobą, nie ma rywa­li­za­cji i szanuje...

postaci w „panu tadeuszu”

koncepcje antropologiczne

homo via­tor – czło­wiek podróż­nik, piel­grzym homo erec­tus – czło­wiek wypro­sto­wa­ny homo sapiens – czło­wiek rozum­ny homo faber – czło­wiek wytwór­ca, rze­mieśl­nik, zręcz­ny homo arti­fex – czło­wiek artysta,...

streszczenie

Jak napi­sać stresz­cze­nie ma matu­rze? To zada­nie jest banal­nie pro­ste, ale ucznio­wie tra­cą na nim naj­wię­cej punk­tów, ponie­waż nie zna­ją spo­so­bu, jak speł­nić kry­te­ria. Oto prze­pis 🙂  W tek­ście IMIĘ I NAZWISKO AUTORA PT. “TYTUŁ”,...

funkcja metajęzykowa

FUNKCJA METAJĘZYKOWA(sku­pia się na defi­nio­wa­niu zasad języ­ko­wych i jest widocz­na w nauce o języ­ku)  Lao Che, Licz­ba Mno­ga:; “Z języ­ka pol­skie­go / Naj­bliż­sza i dro­ga / Jest mi licz­ba mno­ga. Licz­ba mnoga,/ bli­żej Boga.”...

funkcja poetycka

FUNKCJA POETYCKA – pole­ga na zwró­ce­niu uwa­gi na for­mę tek­stu, na spo­sób kształ­to­wa­nia i brzmie­nia komu­ni­ka­tu Krzysz­tof Kamil Baczyń­ski “By­łeś jak wiel­kie, sta­re drze­wo”: ”By­łeś jak wiel­kie, sta­re drze­wo, / na­ro­dzie mój jak...

funkcja impresywna

FUNKCJA IMPRESYWNA – pod­czas trwa­nia komu­ni­ka­cji nadaw­ca w jakiś spo­sób wpły­wa na odbior­cę, nakła­nia do wyko­na­nia zada­nia lub chce wpły­nąć na poglą­dy Mowa osca­ro­wa Joaqu­ina Pho­eni­xa: „Myślę, że bar­dzo odłą­czy­li­śmy się od świa­ta przyrody....

funkcja ekspresywna

FUNKCJA EKSPRESYWNA – tekst przede wszyst­kim prze­ka­zu­je emo­cje nadaw­cy, wra­że­nie nadaw­cy wobec opo­wia­da­nej histo­rii lub wobec odbior­cy; autor infor­mu­je o swo­ich emo­cjach, nastro­ju lub poglą­dach Juliusz Sło­wac­ki, Testa­ment Mój:...

bohater romantyczny mickiewicza

matura – lista piosenek