Kategoria: motywyPage 1 of 2

topo­sy
moty­wy literackie

SQUID GAME: TOP 6 motywów maturalnych

Pod­bi­jam YouTu­be! Nagra­łam też podcast. 

Seriale jako teksty kultury: „Sprzątaczka”

Letni Chamski Motyw: sznurówki

Waka­cyj­na zaba­wa, czy­li Let­ni Cham­ski Motyw 6: sznurówki
Zaszaleliście!

Letni Chamski Motyw: sandały

Waka­cyj­na zaba­wa, czy­li Let­ni Cham­ski Motyw 5: sandały
Zasza­le­li­ście tym razem z tą pro­po­zy­cją, nie było łatwo!
Co dodasz? 

Letni Chamski Motyw: bigos

Adam Mic­kie­wicz – „Pan Tade­usz” Pod­miot lirycz­ny zachwy­ca się uro­kiem bigo­su zauwa­ża­jąc, że “w sło­wach wydać trud­no Bigo­su smak prze­dziw­ny, kolor i woń cud­ną”. Zwra­ca uwa­gę na spe­cy­fi­kę potra­wy – docenić...

Letni Chamski Motyw: herbata

Waka­cyj­na zaba­wa w poszu­ki­wa­nie moty­wów: herbata

Letni Chamski Motyw: brak pieniędzy

W serii “Let­ni Cham­ski Motyw” dziś zaba­wa z pustym portfelem 

#mnienieśmieszy Seplenienie i ubaw z Innego: Zulu-Gula

Gie­nia, świat się zmie­nia”! To hasło, któ­rym roz­pocz­nę nowy cykl przy­glą­da­nia się ele­men­tom kul­tu­ry, któ­re kie­dyś były zabaw­ne, ale dzi­siaj są krzyw­dzą­ce, nie­wła­ści­we i kom­plet­nie nieśmieszne. 

Letni chamski motyw: ogórek

Zaba­wa w szu­ka­nie moty­wów: ogórek!

najlepszy film do zestawów językowych na maturze

Naj­lep­szym fil­mem do zesta­wów języ­ko­wych pod­czas matu­ry ust­nej jest “Dzień świ­ra”. To nie mit! Tak jak “Lal­kę” moż­na podać wszę­dzie, tak i ta czar­na kome­dia o nauczy­cie­lu z ner­wi­cą – może Ci pomóc zdać.  Tytuł: “Dzień świ­ra” Reży­ser: Marek...

deus ridens

deus ridens – bóg prze­śmiew­ca, a czło­wiek to igrzy­sko boże; jest tyl­ko mario­net­ką w rękach Boga.bogów, któ­ry orga­ni­zu­je sobie roz­ryw­kę i bawi się ludz­kim losem; Bóg/bogowie patrzy na ludzi jak na mrów­ki, jest wszechmocny....

zbrodnia

LITERATURA „Dzia­dy cz. II” Adam Mic­kie­wicz – zły Pan bła­ga o to, by tra­fić do pie­kła, bo ma już dość cier­pień w czyść­cu, ponie­waż jego ofia­ry prze­mie­ni­ły się w pta­ki: kruk to zbi­ty na śmierć męż­czy­zna, któ­ry posilił...

duma/ pycha

LITERATURA  “Zemsta” Alek­san­der Fre­dro – Pap­kin uwa­ża się za naj­mą­drzej­sze­go, naj­bar­dziej oby­te­go w świe­cie i świet­ne­go wojow­ni­ka, a jest jedy­nie tchó­rzem; jest zubo­ża­łym szlach­ci­cem, któ­re­go utrzy­mu­je Cze­śnik, liczy na mał­żeń­stwo z Kla­rą; jest zakłamany...

dom/ dworek

LITERATURA “Na dom w Czar­no­le­sie” Jan Kocha­now­ski – pod­miot lirycz­ny pro­si Boga, by mógł zawsze tu miesz­kać, bo to jego ojczy­zna, pięk­ny dom wśród natu­ry, przy­ja­ciół, życz­li­wo­ści; niczym raj – motyw arka­dyj­ski.  „Pan Tadeusz”...

piękno

LITERATURA “Lal­ka” Bole­sław Prus – fał­szy­we, powierz­chow­ne pięk­no Iza­be­li Łęc­kiej, któ­ra wewnątrz jest zepsu­ta jak cała ary­sto­kra­cja; stroi się, ale nie zmie­ni to jej świa­to­po­glą­du;  “Sone­ty krym­skie” Adam Mic­kie­wicz – zachwyt...

rodzina

LITERATURA  “Zemsta” Alek­san­der Fre­dro – rodzin Rap­tu­sie­wi­cza to sio­strze­ni­ca Kla­ra, rodzi­na Milcz­ka to syn Wacław – obie żyją w spo­rze sąsiedz­kim o mur gra­nicz­ny;  „Opo­wieść wigi­lij­na” Char­les Dic­kens – Fred, sio­strze­niec Ebenezera...

syberia

LITERATURA  „Dzia­dy cz. III” Adam Mic­kie­wicz – wywóz­ka w kibit­kach, mesja­sze, boha­te­ro­wie „Lal­ka” Bole­sław Prus – Wokul­ski zesła­ny na Sybe­rię, przy­jaź­nie, sza­cu­nek w spo­łe­czeń­stwie, ale też czer­wo­ne dło­nie, któ­ry­mi gar­dzi­ła Łęc­ka „Zbrod­nia i kara” Fiodor...

kłótnia

LITERATURA  „Pan Tade­usz” Adam Mic­kie­wicz – Sopli­co­wie i Horesz­ko­wie kłó­cą się o zamek; Teli­me­na z Tade­uszem o spra­wy związ­ko­we (ona chce z nim wyru­szyć, a on mówi, że powin­ni się kochać z osob­na); Ase­sor i Rejent spór o charty;...

labirynt

LITERATURA  „Skle­py cyna­mo­no­we” Bru­no Schulz  – Dro­ho­bycz jako mia­­sto-labi­­rynt dzie­ciń­stwa głów­ne­go boha­te­ra, któ­ry w opo­wia­da­niu szu­ka skle­pów, któ­re są jego marze­niem, nazy­wa je cyna­mo­no­wy­mi – to dzię­ki dzie­cię­cej wyobraź­ni koja­rzy je z tą przy­pra­wą, faktycznie...

lustro

LITERATURA  „Kora­li­na” Neil Gaiman – Motyw znie­kształ­co­nych “odbić” praw­dzi­wych rze­czy, dwie wer­sje jed­ne­go lustra ujaw­nia­ją praw­dę i są wyko­rzy­sty­wa­ne do kłamstw. „O tym, co Ali­cja zoba­czy­ła po dru­giej stro­nie lustra” Lewis Car­roll – Alicja...

życie jako teatr

LITERATURA  „Mak­bet” Wil­liam Szek­spir – Mak­bet na wieść o śmier­ci żony mówi: “Życie jest tyl­ko prze­chod­nim pół­cie­niem, Nędz­nym akto­rem, któ­ry swą rolę Przez parę godzin wygraw­szy na sce­nie, W nicość prze­pa­da powie­ścią idioty,...

sen

LITERATURA  „Dzia­dy cz. III” Adam Mic­kie­wicz – sen więź­nia o woli wybrań­ca; mała impro­wi­za­cja o tym, że Rosja jako kruk prze­sła­nia widok na Pol­skę; Wiel­ka Impro­wi­za­cja uka­zu­je wewnętrz­ne potrze­by i pychę; widze­nie księ­dza Piotra...

pieniądze

LITERATURA “Ską­piec” Molier – Har­pa­gon – ojciec uza­leż­nia finan­so­wo swo­ją rodzi­nę; „Moral­ność pani Dul­skiej”  Gabrie­la Zapol­ska – Dul­ska prze­sad­nie oszczę­dza, wydzie­la mężo­wi pie­nią­dze na cyga­ra; pro­po­nu­ją zapła­ce­nie poko­jów­ce za zniknięcie...

nałóg

LITERATURA:  „Nad Nie­mnem” Eli­za Orzesz­ko­wa – Teo­fil jest mor­fi­ni­stą;  „Moral­ność pani Dul­skiej” Gabrie­la Zapol­ska– mąż palą­cy cyga­ra, żona mu je wydzie­la, Zbysz­ko – nad­uży­wa alko­ho­lu, cho­dzi codzien­nie do barów, korzy­sta też z usług...

kostium/maska

LITERATURA:  „Fer­dy­dur­ke” Witold Gom­bro­wicz – gęby, (narzu­ca­nie for­my)      FILM  “Maska”reż. Chuck Rus­sell – każ­dy ma gębę i codzien­nie kogoś uda­je, dosto­so­wu­je się do innych ludzi, ale ta maska z fil­mu, któ­rą zakła­da Stan­ley Ipkiss...

inność/ odmienność

LITERATURA “Buszu­ją­cy w zbo­żu”- J. D. Sali­n­ger- Hol­den Caul­field głów­ny boha­ter nie akcep­tu­je hie­rar­chii w ame­ry­kań­skiej szko­le. Z powo­du inno­ści opusz­cza szko­łę oraz dom. W tym przy­pad­ku inność nie doty­ka sfe­ry uczuć “Giaur” G.G. Byron- główny...

magia/czary

LITERATURA:     FILM:  “Chil­ling Adven­tu­res of Sabri­na” – serial Net­flix o przy­go­dach mło­dej wiedź­my, będą­cej cór­ką Sza­ta­na „Spi­ri­ted away” stu­dio ghi­bli – wypra­wa mło­dej dziew­czyn­ki w magicz­ny świat, gdzie musi...

przemiana

LITERATURA „Pan Tade­usz” Adam Mic­kie­wicz – Jacek Sopli­ca prze­mie­nia się w Księ­dza Roba­ka, był typo­wym szlach­ci­cem, awan­tur­ni­kiem, duszą towa­rzy­stwa, pija­kiem; prze­mie­nia się w mni­cha, bo chce odpo­ku­to­wać za życia swo­je grze­chy: zabicie...

klęska życiowa

LITERATURA “Inny świat” Gustaw Her­ling Gru­dziń­ski – ludzie są sobie win­ni, postę­pu­ją nie­mo­ral­nie, ale woj­na nie uspra­wie­dli­wia takie­go zacho­wa­nia; upa­dek moral­no­ści, nie ma już odwro­tu; “Pro­szę pań­stwa do gazu” Tade­usz Borow­ski – odczło­wie­cze­nie, niemoralne...

pożegnanie

LITERATURA “Ludzie bez­dom­ni” Ste­fan Żerom­ski – poże­gna­nie Toma­sza Judy­ma z Joan­ną Pod­bo­row­ską – jego uko­cha­ną, odby­wa się przy roz­dar­tej sośnie, któ­ra ma uosa­biać dyle­mat Toma­sza; wybie­ra on pra­cę leka­rza i odrzu­ca prywatne...

apokalipsa

LITERATURA:  „Dro­ga” Cor­mac McCar­thy – ojciec z synem, pró­bu­ją prze­żyć po apo­ka­lip­sie „Z jak Zacha­riasz” dziew­czy­na myśla­ła, że po apo­ka­lip­sie niko­go nie spo­tka, jed­nak po dłuż­szym cza­sie spo­ty­ka pew­ne­go face­ta “Oca­lo­ny” Tade­usz Róże­wicz – umierają...

taniec

LITERATURA:     FILM   „Bat­tle”- film Net­flix, ojciec głów­nej boha­ter­ki, balet­ni­cy, tra­ci cały mają­tek i ta zmu­szo­na do odej­ścia z życia peł­ne­go luk­su­sów roz­po­czy­na życie na przed­mie­ściach, poma­ga jej zmia­na bale­tu na hop-hop     MUZYKA ...

praca

LITERATURA:     FILM      MUZYKA      INNE SZTUKI:     TEATR,  MALARSTWO:  Wła­dy­sław Strze­miń­ski „ Bez­ro­bot­ni”  RZEŹBA

pojedynek

LITERATURA:  “Lal­ka”- Bole­sław Prus- poje­dy­nek Wokul­skie­go i Krze­szow­skie­go w Lesie Bie­lań­skim “Romeo i Julia”- Wil­liam Sha­­ke­­spe­­a­re- poje­dy­nek Romea i Ben­wo­lia     FILM  „Wikin­go­wie” – serial Net­flix, poje­dy­nek dwóch bra­ci, Ragnar zdo­był władze,...

kłótnia

LITERATURA ”Pan Tade­usz” Adam Mic­kie­wicz – spór o zamek, któ­ry zamiast nale­żeć do Horesz­ków, jest w posia­da­niu Sopli­ców, Pod­ko­mo­rzy ma zada­nie roz­wią­zać ten spór, ale osta­tecz­nie Hra­bia z Dobrzyń­ski i Ger­wa­zym orga­ni­zu­je zajazd na Sopli­co­wo i sam...

książki/ lektury bohaterów

LITERATURA „Latar­nik” Hen­ryk Sien­kie­wicz – Ska­wiń­ski dosta­je wraz z pacz­ką z jedze­niem kil­ka ksią­żek i jed­ną z nich jest “Pan Tade­usz” Ada­ma Mic­kie­wi­cza, boha­ter zaczy­tu­je się w epo­pei, wzru­sza się i roz­ma­rza i przez to zasy­pia bez włączenia...

zwycięstwo/ klęska

LITERATURA “Redu­ta Ordo­na” Adam Mic­kie­wicz – o wal­ce z Moska­la­mi, Ordon jest boha­te­rem, któ­ry się poświę­ca, wysa­dza się wraz z redu­tą, by Moska­le przy oka­zji też zgi­nę­li;  „Pan Tade­usz” Adam Mickiewicz –...

choroba

LITERATURA „Mistrz i Mał­go­rza­ta” Micha­ił Buł­ha­kow  – depre­sja Mistrza, któ­ry zała­mał się po tym, jak dzie­ło jego życia, czy­li powieść o Piła­cie zosta­ła skry­ty­ko­wa­na; domnie­ma­ne cho­ro­by psy­chicz­ne  „U4: Jules” Caro­le Trebor,...

filozofia życia

LITERATURA ”Momo” Micha­el Ende – Uka­za­ne są róż­ne filo­zo­fie życia, takie jak nie cze­ka­nie na dotar­cie do celu “Jeden krok, jed­no mach­nię­cie mio­tłą”, życie chwi­lą lub opie­ra­nie egzy­sten­cji na oszczęd­no­ściach.     FILM ...

tajemnica

LITERATURA: „Magnus Cha­se i miecz Lata” tajem­ni­ca doty­czą­ca ojca Magnu­sa i jego pocho­dze­nia oraz tym, że nor­dyc­cy bogo­wie ist­nie­ją tak jak pozo­sta­łe posta­ci z tych mitów      FILM      MUZYKA  INNE SZTUKI: TEATR, MALARSTWO,...

tradycja

LITERATURA „Dzia­dy cz. II” Adam Mic­kie­wicz – obrzęd dzia­dów w noc Zadu­szek, pole­ga na modli­twie za dusze, któ­re prze­by­wa­ją w czyść­cu; daje się im tak­że ziar­na, róż­ne poży­wie­nie; obrzęd pro­wa­dzi Guślarz na tere­nie cmen­ta­rza, w kaplicy,...

zdrada

LITERATURA „Mistrz i Mał­go­rza­ta” Micha­ił Buł­ha­kow – licz­ne dono­sy do władz po to, by wyja­wić ludz­ką chci­wość, albo ode­brać komuś jego miesz­ka­nie komu­nal­ne;  ”Świ­te­zian­ka” Adam Mic­kie­wicz – strze­lec w borze mimo tego, że obie­cał pani...

śmierć

LITERATURA „Mistrz i Mał­go­rza­ta” Micha­ił Buł­ha­kow – Ber­lioz ginie pod tram­wa­jem – w wyni­ku prze­po­wied­ni Wolan­da, w któ­rej Anusz­ka mia­ła wylać olej na tory; Jeszua Ha-Nocri – zosta­je ukrzy­żo­wa­ny; Mistrz i Mał­go­rza­ta – umierają,...

władca

LITERATURA:  „Mak­bet” Wil­liam Szek­spir – zro­bi wszyst­ko, by zdo­być jesz­cze więk­szą wła­dzę; im więk­sze sta­no­wi­sko – tym bar­dziej odcho­dzi od wła­snych zasad;  „Ham­let” Wil­liam Szek­spir – król Ham­let jako mar­twy wład­ca; Klaudiusz...

wróżba/ przepowiednia

LITERATURA „Mistrz i Mał­go­rza­ta” Micha­ił Buł­ha­­kow- Woland prze­po­wia­da Ber­lio­zo­wi, że zosta­nie mu odcię­ta gło­wa„ na doda­tek przez kobie­tę; Ber­lioz igno­ru­je te sło­wa, ale w oko­li­cy torów tram­wa­jo­wych odsu­wa się od szyn – los chciał (fatum), że sta­nął na olej...

cierpienie

LITERATURA „Mistrz i Mał­go­rza­ta” Micha­ił Buł­ha­kow – cier­pią wszy­scy bywal­cy szpi­ta­la psy­chia­trycz­ne­go, bo nikt ich nie słu­chał, cho­ciaż mówi­li praw­dę; cier­pia­ła Mał­go­rza­ta, gdy Mistrz znik­nął; cier­pia­ła Frie­da po tym, jak udu­si­ła swo­je dziecko;...

wina/kara

LITERATURA: „Mistrz i Mał­go­rza­ta” Micha­ił Buł­ha­kow  – Woland jest jak Mefi­sto­fe­les, uświa­da­mia ludziom, że źle postę­pu­ją, jest jak siła karzą­ca za chci­wość, on jest czę­ścią tej siły, któ­ra wiecz­nie zła pra­gnąc, wiecz­nie czyni...

sława

LITERATURA „Mistrz i Mał­go­rza­ta” Micha­ił Buł­ha­kow – Mistrz marzy o sła­wie, nie­ste­ty w moskiew­skim tota­li­ta­ry­zmie naj­waż­niej­sza jest par­tia i legi­ty­ma­cja człon­kow­ska Mas­so­li­tu; powieść Mistrza zosta­je skry­ty­ko­wa­na, bo poru­sza bez­sen­sow­ny temat – po co pisać o Piłacie,...

list

LITERATURA:  ”Oskar i pani Róża” Eric Emma­nu­el Schmitt – Oskar pisze listy do Boga i opi­su­je w ich swo­je dni, a każ­dy dzień to wg nie­go kolej­ne dzie­sięć lat, ponie­waż cho­ru­je na śmier­tel­ną cho­ro­bę i wie, że inaczej...

wspomnienie

LITERATURA „Mistrz i Mał­go­rza­ta” Micha­ił Buł­ha­kow – Mistrz pod­czas poby­tu w szpi­ta­lu psy­chia­trycz­nym opo­wia­da Iva­no­wi o swo­im pierw­szym spo­tka­niu z Mał­go­rza­tą, o tym, że nio­sła żół­te kwia­ty, któ­re go ziry­to­wa­ły, o tym, że była pięk­nie smut­na i że zakochali...

jedzenie

LITERATURA “Przy­go­dy Ali­cji w Kra­inie Cza­rów”  Lewis Car­roll – cia­stecz­ka powięk­sza­ją­ce i napój zmniej­sza­ją­cy umoż­li­wia­ją Ali­cji wej­ście do Kra­iny Cza­rów;  “Wład­ca Pier­ście­ni” J. R.R. Tol­kien – hob­bi­ci są zmu­sze­ni zapo­mnieć o dru­gim śniadaniu...

portret kobiety

LITERATURA “Na oczy kró­lew­ny angiel­skiej” Daniel Nabo­row­ski – wiersz jest przy­kła­dem baro­ko­we­go kon­cep­tu, zbu­do­wa­ny na porów­na­niach, pod­miot lirycz­ny wychwa­la dosko­na­łość oczu kró­lew­ny, któ­rych nie da się okre­ślić żad­ny­mi sło­wa­mi “Mak­bet” William...

karykatura

LITERATURA „Mistrz i Mał­go­rza­ta” Micha­ił Buł­ha­kow – kary­ka­tu­ra spo­łe­czeń­stwa i sys­te­mu, uka­zu­je ludzi ter­ro­ry­zo­wa­nych kul­tem pie­nią­dza, któ­rzy cią­gle dono­szą na innych, by ode­brać im miesz­ka­nia, trze­ba być cią­gle czuj­nym, nie moż­na niko­mu ufać “Fol­wark zwierzęcy”...

przemijanie

LITERATURA “Sto lat samot­no­ści” Gabriel Gar­cia Marqu­ez – prze­mi­ja­nie ludzi, myśli i cza­sów, zmia­ny mię­dzy jed­nym poko­le­niem a dru­gim “Mak­bet” Wil­liam Szek­spir – życie jest tyl­ko prze­chod­nim pół­cie­niem – to słowa...

podróż

LITERATURA „Ody­se­ja” Homer – dzie­się­cio­let­nia tułacz­ka Ody­se­usza spod Troi do Ita­ki, w trak­cie wędrów­ki boha­te­ra spo­ty­ka wie­le przy­gód, a z każ­dej opre­sji wycho­dzi dzię­ki spry­to­wi, przy oka­zji tra­ci wie­lu towa­rzy­szy podró­ży; nie jest...

bunt

LITERATURA  ”Rok 1984” Geo­r­ge Orwell – bunt jed­nost­ki prze­ciw­ko tota­li­tar­ne­mu sys­te­mo­wi;  ”Fol­wark zwie­rzę­cy” Geo­r­ge Orwell – świ­nie bun­tu­ją się prze­ciw­ko ludziom, zaczy­na­ją się rzą­dy zwie­rząt, któ­re nie­ste­ty niedługo...

stereotyp/schemat

LITERATURA „Mistrz i Mał­go­rza­ta” Micha­ił Buł­ha­kow – gru­pa sza­tań­ska wybra­ła Moskwę jako złe miej­sce, gdzie ludzie są prze­kup­ni; Mas­so­lit – dom Gri­bo­je­do­wa – sche­ma­ty biu­ro­kra­cji, na każ­dych drzwiach znaj­du­je się ogłoszenie,...

autorytet

LITERATURA ”Pan Tade­usz” Adam Mic­kie­wicz – Napo­le­on jest wzo­rem dla patrio­tów, liczą na jego pomoc w wal­ce z carem; Pod­ko­mo­rzy, któ­ry przy­jeż­dża do Sopli­co­wa, by roz­wią­zać spór o zamek, jest naj­star­szym wśród szlach­ty, wszyscy...

codzienność

LITERATURA “Lal­ka” Bole­sław Prus – codzien­ność Rzec­kie­go wypeł­nio­na jest ruty­ną, wsta­je o 6, zakła­da gar­ni­tur, przy­pi­na spin­ki do man­kie­tów; głasz­cze psa Ira, idzie do skle­pu, by codzien­nie nakrę­cać lal­ki na wysta­wie;  “Latar­nik” Henryk...

artysta

LITERATURA „Mistrz i Mał­go­rza­ta” Micha­ił Buł­ha­kow – Mistrz jest alter ego Buł­ha­ko­wa i nowym wcie­le­niem Fau­sta, cier­pi z powo­du kry­ty­ki swo­je­go dzie­ła, potrze­bu­je kobie­­ty-muzy, by pisać;  „Evvi­va l’arte” Kazi­mierz Prze­­r­wa-Tet­ma­­jer – artysta...