Tag: językPage 2 of 2

funkcja ekspresywna

FUNKCJA EKSPRESYWNA – tekst przede wszyst­kim prze­ka­zu­je emo­cje nadaw­cy, wra­że­nie nadaw­cy wobec opo­wia­da­nej histo­rii lub wobec odbior­cy; autor infor­mu­je o swo­ich emo­cjach, nastro­ju lub poglą­dach Juliusz Sło­wac­ki, Testa­ment Mój:...

spółgłoski

????Spół­gło­ski to gło­ski, przy któ­rych wyma­wia­niu sły­chać dodat­ko­wy dźwięk, są nie­sa­mo­dziel­ne i nie mogą two­rzyć syla­by (wyjąt­ki: Brr! Pst!) b (sły­chać be); j (jot); r (er) – narzą­dy mowy w jamie ust­nej zbli­ża­ją się do siebie...

samogłoski

Gło­ski dzie­lą się na samo­gło­ski i spół­gło­ski Samo­gło­ski — wszyst­kie są dźwięcz­ne, przy ich wyma­wia­niu sły­chać tyl­ko gło­skę, a narzą­dy mowy w jamie ust­nej są roz­war­te; samo­gło­ska może sama two­rzyć syla­bę Samo­gło­ski ust­ne — a, e, o,...

głoska i litera

Gło­ska – poje­dyn­czy dźwięk mowy, naj­mniej­sza mówio­na i sły­sza­na część wypo­wie­dzi. 1 gło­ska = 1 lite­ra: z‑u‑p‑a 1 gło­ska = 2 lite­ry: dz-w‑o­‑n 1 gło­ska = 3 lite­ry: dzi-u‑r‑a Lite­ra – gra­ficz­ny znak gło­ski, w wyrazie...

zdania złożone — teoria

ZDANIA ZŁOŻONE WSPÓŁRZĘDNIE — zbu­do­wa­ne z samo­dziel­nych wypo­wie­dzeń, każ­de ze zdań ma swój cza­sow­nik, a są one połą­czo­ne ze sobą za pomo­cą spój­ni­ków:   ŁĄCZNE — uzu­peł­nia­ją się: — —  — -…i, oraz, a, ani, jak, rów­nież… — — — — – Miko­łaj zagra w koszy­ków­kę i pojeź­dzi na kierownicy...

zdania wielokrotnie złożone — ćwiczenia

TEORIA: http://​baba​od​pol​skie​go​.pl/​2​0​2​0​/​0​3​/​1​8​/​z​d​a​n​i​a​ – ​z​l​o​z​o​né/ ZDANIA ZŁOŻONE: https://babaodpolskiego.pl/2020/11/05/zdania-zlozone-cwiczenia‑2/ Świa­do­mość tego, że życie jest krót­kie, nie może odwieść nas od korzy­sta­nia z jego uro­ków ani pocie­szyć nas w kło­po­tach, jakich nam ono przy­spa­rza.  Lubię fil­my, ale wolę czy­tać powie­ści Jane...

aforyzm

Afo­ryzm = zło­ta myśl = sen­ten­cja = mak­sy­ma – zazwy­czaj jed­no zda­nie, któ­re zawie­ra ogól­ną praw­dę, myśl filo­zo­ficz­ną, psy­cho­lo­gicz­ną, moral­ną. Czę­sto pocho­dzą od zna­nych auto­rów (zło­ta myśl), suge­ru­ją nieomylność...

idiomy

Idio­my — to kon­struk­cje języ­ko­we, któ­re czy­ta się meta­fo­rycz­nie, nie moż­na odczy­ty­wać dosłow­nie słów skła­do­wych; są pod­ka­te­go­rią fra­ze­olo­gi­zmów (fra­ze­olo­gi­zmy sta­łe), sta­no­wią dużą trud­ność w nauce języ­ka obce­go, np.: ręka rękę myje, flaki...

skrót

SKRÓT – frag­ment wyra­zu; sto­so­wa­ny, by zaosz­czę­dzić miej­sce. PISOWNIA BEZ KROPKI, gdy skrót: zawie­ra ostat­nią lite­rę wyra­zu (głów­nie sło­wa w mia­now­ni­ku), np. dok­tor – dr jed­nost­ki miar i wag, np. cen­ty­metr – cm poję­cia mate­ma­tycz­ne, np. sinus...

skrótowiec

SKRÓTOWIEC – powsta­je z pierw­szych liter, któ­re two­rzą nazwę np. AK (Armia Kra­jo­wa) Mamy kil­ka rodza­jów skró­tow­ców: GŁOSKOWCE – czy­tasz cały skró­to­wiec jak­by był nazwą, np. PAN (czyt. pan) – Pań­stwo­wa Aka­de­mia Nauk...

funkcje tekstów językowych

Funk­cja infor­ma­tyw­na – infor­mu­je, czy­li prze­ka­zu­je infor­ma­cje – i to na nich sku­pia się uwa­ga odbior­cy. Oto cha­rak­te­ry­stycz­ne cechy tek­stu o tej funk­cji:  brak słow­nic­twa nace­cho­wa­ne­go emo­cjo­nal­nie i oce­nia­ją­ce­go, brak środ­ków arty­stycz­nych, rze­czo­wość, precyzyjność,...

złożenie / zrost / zestawienie

ZŁOŻENIE A + o/i/y +Z = wyraz pod­sta­wo­wy + for­man­ty (wrost­ki: O, I, Y) + wyraz pod­sta­wo­wy = zło­że­nie musisz zro­bić para­fra­zę: pisarz, któ­ry pisze powie­ści = powie­ściopisarz pocho­dzi z cudzej...

narracja

NARRATOR wystę­pu­je w EPICE. NARRATOR PIERWSZOOSOBOWY (pamięt­ni­kar­ski) cza­sow­ni­ki w pierw­szej oso­bie; może być uczest­ni­kiem wyda­rzeń ma ogra­ni­czo­ną wie­dzę o świe­cie przed­sta­wio­nym czę­sto subiek­tyw­ny TYPY NARRACJI: aukto­rial­na (patrzy na świat z dystan­sem), per­so­nal­na (tak jak widzi...

Asteriksy i Obeliksy, czyli formanty języka polskiego

Zarów­no stu­den­ci filo­lo­gii pol­skiej, jak i ósmo­kla­si­ści, muszą nauczyć się odróż­niać typy for­man­tów i zrost­ków. Śpie­szę z pomo­cą! FORMANTY AFIKSALNE Zro­stek = for­mant = afiks – to okre­śle­nie tego same­go i ozna­cza coś...

rozstrzygnięcie plebiscytu młodzieżowe słowo roku 2017

Odja­nie­paw­lić pozna­łam nie przez smart­fi­cę, ale dzię­ki moim uczniom, któ­rzy usta­wi­li mi kie­dyś JP2 na tape­cie. Oczy­wi­ście moją reak­cją było wte­dy jed­no wiel­kie iks­de, ale nie rozu­mia­łam jesz­cze tego zja­wi­ska. Dziś ogło­szo­no wyni­ki ple­bi­scy­tu na młodzieżowe...