• TERAZ jeste­śmy trzy! Zmia­ny w Babie od pol­skie­go
  Od mar­ca 2021 r. Baba od pol­skie­go to już nie tyl­ko kore­pe­ty­cje ze mną. Teraz jesteśmy trzy!  Dłu­go szu­ka­łam osób, które będą mia­ły odpo­wied­nie wykształ­ce­nie , podob­ne do moje­go podejście do edu­ka­cji, naucza­nie będzie ich pasją...
 • Powtó­rze­nie przed matu­rą
  Naj­waż­niej­sze zagad­nie­nia do powtó­rze­nia przed matu­rą (prób­ną?) z języ­ka polskiego
 • Roz­praw­ka pro­ble­mo­wa – sche­mat (matu­ra pod­sta­wo­wa)
  Jesz­cze raz – skró­co­ny schemat
 • Arty­sta – Sła­wo­mir Mro­żek
  AUTOR: Sła­wo­mir Mro­żek TYTUŁ: Arty­sta Jak rozu­mieć tytuł? Jaka jest rola arty­sty, kto jest dobrym arty­stą? Ten, któ­ry uda­je, czy ten, któ­ry poka­zuj praw­dę? RODZAJ: epi­ka GATUNEK: opo­wia­da­nie DATA...
 • Moż­na pani­ko­wać! Kry­zys kli­ma­tycz­ny
  Bar­dzo często myślę o glo­bal­nym ocie­ple­niu. Śni mi się, że leżę na śniegu, bez­kre­snym i czy­stym; na tra­wie, która pach­nie rosą, sły­chać owa­dy; wokół mnie zawsze wyle­gu­ją się lisy i wiewiórki, nasłu­chu­ję ptasich...
 • Ate­na z sową?
  Dzi­siej­sze popo­łu­dnie spędziłam na sesji 📷, podzie­lę się nie­dłu­go z Wami jej efek­ta­mi, bo sama ska­czę z radości od kil­ku godzin i nie prze­sta­nę, dopóki nie zoba­czę zdjęć. Pamiętacie postać Elmir­ki? To ta dziew­czyn­ka, która potrafiła...
 • kore­pe­ty­cje?!
  Korepetycje❓Zapisy na ten rok szkol­ny zamknę­łam w sierp­niu i od wrze­śnia odrzu­cam pro­po­zy­cje, wię­cej godzin już nie dała­bym rady prze­pra­co­wać i myśleć logicz­nie😞. Jed­nak idzie nowe❗️🙂 Nie­ba­wem będę mia­ła ogło­sze­nie, któ­rym mam nadzie­ję sprawie...
 • Śmierć puł­kow­ni­ka – Adam Mic­kie­wicz
  AUTOR: Adam Mic­kie­wicz TYTUŁ: Śmierć puł­kow­ni­ka RODZAJ: liry­ka z ele­men­ta­mi i epi­ki GATUNEK: syn­kre­tycz­ny – poemat opi­so­wy DATA WYDANIA: 1836 CZAS AKCJI: 1831 – powsta­nie listo­pa­do­we MIEJSCE AKCJI: cha­tA w puszczy,...
 • Redu­ta Ordo­na – Adam Mic­kie­wicz
  AUTOR: Adam Mic­kie­wicz TYTUŁ: Redu­ta Ordo­na. Opo­wia­da­nie adiu­tan­ta RODZAJ: liry­ka GATUNEK:poemat opi­so­wy (ma cechy epi­ki – opo­wiad­nie i liry­ki – środ­ki arty­stycz­ne­go wyra­zu i for­ma) DATA WYDANIA:1833 CZAS AKCJI:1830 MIEJSCE...
 • Nowy, bar­dzo pre­cy­zyj­ny, pro­sty plan na roz­praw­kę
  Jesz­cze raz, bar­dziej szcze­gó­ło­wo, bo oka­za­ło się, że mam uczniów na kore­pe­ty­cjach, dla któ­rych poprzed­ni plan jest nadal nie­ja­sny. Teraz jest bar­dzo pre­cy­zyj­nie i klarownie. 
 • BABA OD POLSKIEGO LAUREATKĄ KONKURSÓW ORŁÓW EDUKACJI ZA LATA 2020 I 2021
  Nie wie­dzia­łam, a wygra­łam! To dzię­ki Waszym gło­som. Dla mnie jest to też nauka, że powin­nam odbie­rać telefony 😉
 • Baba na maj­ku – “Na Rapie” w Radio Wnet
  Ana­li­za i inter­pre­ta­cja tek­stów hipho­po­wych – 25.02.20201 godz. 21.00
 • Piguł­ka wie­dzy: WEBINAR PRZEZNACZONY DLA ZDAJĄCYCH MATURĘ 2021 – Baba od pol­skie­go
  nowy pro­dukt w skle­pie – 140 minut dla matu­rzy­stów – piguł­ka wiedzy!
 • Zemsta — Alek­san­der Fre­dro
  Opra­co­wa­nie “Zemsty” Alek­sa­dra Fredry
 • New­swe­ek – “Rodzi­ce i ucznio­wie się boją. Ze stra­chu bio­rą edu­ka­cję w swo­je ręce”
  Dowie­dzia­łam się, że dziś rano cyto­wa­no mnie przy prze­glą­dzie pra­sy w Dzień Dobry TVN, a to wszyst­ko za spra­wą arty­ku­łu w naj­now­szym nume­rze New­swe­ek Pol­ska. Mówię o zmia­nach w edu­ka­cji, roli kore­pe­ty­cji pod­czas koro­na­cyj­ne­go roku szkolnego...
 • Biblia — powtó­rze­nie wia­do­mo­ści
  Co powtó­rzyć z Biblii? – zestaw pojęć do opra­co­wa­nia przed maturą
 • do 30.04.2021 – IV Ogól­no­pol­ski Kon­kurs Lite­rac­ki im. Bole­sła­wa Pru­sa
  Uczest­ni­cyKon­kurs prze­zna­czo­ny jest dla mło­dzie­ży w wie­ku od 13 do 26 lat. OpisKaż­dy uczest­nik może prze­słać na kon­kurs jed­no opo­wia­da­nie o dowol­nej tema­ty­ce. Obję­tość pra­cy nie może prze­kra­czać 10 stron znor­ma­li­zo­wa­ne­go maszy­no­pi­su.  Opo­wia­da­nia nie mogą być wcze­śniej publikowane...
 • NEUTRATYWY
  O zaim­kach neu­tral­nych płcio­wo – czym są, jakie przyj­mu­ją for­my, jak je sto­so­wać i dlaczego. 
 • XXIV Ogól­no­pol­ski Kon­kurs Poetyc­ki „O ludz­ką twarz czło­wie­ka”
  kon­kurs lietracki
 • PLANER 2021
  PLANER 2021 – egza­min ósmo­kla­si­sty i matura
 • Tyr­mand­ki 2020/2021 – jeden wiersz moral­ne­go nie­po­ko­ju
  kon­kurs lietracki
 • Moja Euro­pa Wol­no­ści” kon­kurs na esej o 1990 i straj­kach
  kon­kurs lietracki
 • I Ogól­no­pol­ski Kon­kurs Lite­rac­ki im. Wan­dy Doba­czew­skiej „Na chwa­łę słoń­ca” – 3 wier­sze lub 3 stro­ny pro­zy
  kon­kurs lietracki
 • Życie codzien­ne w cza­sach koro­na­wi­ru­sa – dru­ga fala – pamięt­nik
  kon­kurs lietracki
 • XIV Kon­kurs Twór­czo­ści Miło­snej „Ja Cię kocham, a Ty pisz” im. Mariu­sza Kar­gu­la – liry­ka
  kon­kurs lietracki
 • XV Kon­kurs Lite­rac­ki o Nagro­dę Fan­Fi­la – liry­ka, epi­ka, trans­la­cja, etiu­da fil­mo­wa
  kon­kurs lietracki
 • XI Ogól­no­pol­ski Kon­kurs Lite­rac­ki „Tutaj jestem” – liry­ka i epi­ka
  kon­kurs lietracki
 • XXIV Ogól­no­pol­ski Kon­kurs Poetyc­ki „O ludz­ką twarz czło­wie­ka”
  kon­kurs lietracki
 • dar­mo­we wspar­cie psy­cho­lo­gicz­ne
  Lista ośrod­ków udzie­la­ją­cych bez­płat­ne­go wspar­cia oso­bom doświad­cza­ją­cym kry­zy­su psy­chicz­ne­go: www​.mapaw​spar​cia​.pl (dzie­ci i dorośli)
 • KONKURSIV Ogól­no­pol­ski Kon­kurs Lite­rac­ki im. Bole­sła­wa Pru­sa
  kon­kurs lietracki
 • imie­słów
  o imie­sło­wach
 • TEDxKIDS
  wystąp na scenie
 • Pod­ca­sty w Empik­Go i kon­kurs z tej oka­zji
  kody do EmpikGo
 • Co robię i gdzie mnie zna­leźć?
  Czy za mną nadążysz? 
 • LIVE przed­eg­za­mi­na­cyj­ny dla osób uczą­cych się w szko­łach pod­sta­wo­wych i ponad­pod­sta­wo­wych
  Szy­ku­je dwa spo­tka­nia przed­eg­za­mi­na­cyj­ne dla osób uczą­cych się w szko­łach pod­sta­wo­wych i ponad­pod­sta­wo­wych (na żyw­ca, ale przed kame­rą). Zapra­szam zain­te­re­so­wa­nych, będę prze­sta­wia­ła autor­skie pro­gra­my pisa­nia tek­stów (testo­wa­ne na ludziach), powiem jak pla­no­wać pra­cę, co...
 • jak napi­sać arty­kuł?
  TEMAT: W two­jej szko­le uka­zu­je się walen­tyn­ko­wy numer gazet­ki szkol­nej Napisz arty­kuł pod tytu­łem: Czy miłość może coś zmie­nić w życiu czło­wie­ka?  Odwo­łaj się do wybra­nej lek­tu­ry obo­wiąz­ko­wej, a tak­że do innych przy­kła­dów z lite­ra­tu­ry i/lub...
 • Bal­la­dy­na – Juliusz Sło­wac­ki
  Opra­co­wa­nie “Bal­la­dy­ny” Juliu­sza Słowackiego
 • Kie­dy sto­so­wać dłuż­szą, a kie­dy krót­szą for­mę zaim­ka?
  Zaim­ki ja, ty, on – mają w nie­któ­rych przy­pad­kach dwie for­my: dłuż­sze i krót­sze mnie, mi tobie, ci cie­bie, cię Jemu, nie­mu, mu Kie­dy uży­wa się dłuż­szych form?Cie­bie nie kocham – na począt­ku zdania...
 • wstę­py w roz­praw­kach
  Na kore­pe­ty­cjach mam uczniów, któ­rzy zgła­sza­ją się z proś­bą o pomoc zwią­za­ną z ich lękiem przed bia­łą kart­ką. Kom­plet­nie nie wie­dzą, jak pisać wstę­py. Para­li­żu­je ich to. Mam nadzie­ję, że ten prze­pis pomo­że opa­no­wać lęki....
 • TEMATY WYPRACOWAŃ
  W tro­sce o uczniów, nauczy­cie­li i sie­bie posta­no­wi­łam udo­stęp­nić bazę tema­tów wypra­co­wań prze­zna­czo­nych dla uczniów szkół pod­sta­wo­wych. Będę ją oczy­wi­ście jesz­cze roz­bu­do­wy­wać. Tema­ty bio­rę z sie­ci, arku­szy egza­mi­na­cyj­nych, zajęć z ucznia­mi i mam nadzie­ję — także...
 • Play­tro­ni­ca Touch Me – odkry­łam nie­chcą­cy świet­ne narzę­dzie do zabaw sen­so­rycz­nych
  Ten post nie jest spon­so­ro­wa­ny (a szko­da) i wyni­ka z czy­ste­go zachwy­tu narzę­dziem, któ­re wyświe­tli­ło mi się w rekla­mach. Play­tro­ni­ca Touch Me prze­wo­dzi napię­cie i gra dźwię­ki, gdy ludzie się doty­ka­ją. Pro­ste i pięk­ne, wyda­je mi...
 • Jestem posta­cią z kre­sków­ki 😀
  I znów to się sta­ło! Kie­dy mam już wszyst­kie­go dosyć i jestem bli­ska roz­sy­pa­nia się jak moje puz­zle z Guer­ni­cą na 1000 ele­men­tów, to wte­dy poja­wia się on: nie­środ­ko­wy palec boży. Mam wśród zna­jo­mych wie­lu zdolnych...
 • Eks­pe­ry­ment: akty­wi­zo­wa­nie uczniów do zabie­ra­nia gło­su na lek­cjach
  Dzie­lę się fil­mem o eks­pe­ry­men­cie, któ­ry daje wszyst­kim prze­strzeń do wypo­wia­da­nia się: https://​www​.youtu​be​.com/​w​a​t​c​h​?​v​=​T​a​c​C​0​S​U​z​A​4​g​&​f​e​a​t​u​r​e​=​e​m​b​_​l​ogo Meto­da patycz­ków prze­kra­cza gra­ni­ce kom­for­tu, wymu­sza głos, ale gdzie jak nie w szko­le mają go ćwi­czyć? Co o tym sądzicie?
 • Kar­ty uczuć i war­to­ści
  W ramach pro­gra­mu Era­smus uka­za­no gra­ficz­nie uczu­cia i war­to­ści. Zosta­wiam Pań­stwu jako mate­riał do pra­cy, może się przy­dać w każ­dym wie­ku: do pra­cy z obco­kra­jow­ca­mi, któ­rzy uczą się języ­ka; do opi­sów obra­zów; do budo­wa­nia nastro­ju itp.  Link...
 • intro­wer­tyk a eks­tra­wer­tyk
  EKSTRAWERTYCY: lubi pozna­wać nowych ludzi, zaga­du­je, uczy się nowych rze­czy, cią­gle gdzieś wycho­dzi, nie może usie­dzieć w miej­scu — nauczy­ciel, muzyk.  Jacek Sopli­ca “Pan Tade­usz” Ada­ma Mic­kie­wi­cza — typo­wy sar­ma­ta, robi, zanim pomy­śli, zastrze­lił Horeszkę;...
 • Sty­le języ­ko­we współ­cze­snej pol­sz­czy­zny
  Styl potocz­ny naj­czę­ściej wystę­pu­je w języ­ku mówio­nym. Uży­wa się go rów­nież w for­mie pisa­nej np. w dzien­ni­kach, listach, SMS-ach. Cechu­je go swo­bod­na, nie­sta­ran­na for­ma wypo­wie­dzi i wystę­po­wa­nie środ­ków eks­pre­syw­nych. Cha­rak­te­ry­zu­ją go krót­kie zdania,...
 • Jeże­li chcesz — możesz mnie wes­przeć
  Możesz objąć moje dzia­ła­nia patro­na­tem: https://​patro​ni​te​.pl/​b​a​b​a​o​d​p​o​l​s​k​i​e​go/
 • Pro­ce­sy fone­tycz­ne: udźwięcz­nie­nie i ubez­dź­więcz­nie­nie
  O tym, czym jest gło­ska, poczy­tasz tutaj: http://​baba​od​pol​skie​go​.pl/​2​0​2​0​/​0​3​/​2​9​/​g​l​o​s​k​a​ – ​i​ – ​l​i​t​e​ra/ O samo­gło­skach poczy­tasz tutaj: http://​baba​od​pol​skie​go​.pl/​2​0​2​0​/​0​3​/​2​9​/​s​a​m​o​g​l​o​s​ki/ O spół­gło­skach i ich podzia­le poczy­tasz tutaj: http://​baba​od​pol​skie​go​.pl/​2​0​2​0​/​0​3​/​3​0​/​s​p​o​l​g​l​o​s​ki/ Jak roz­po­znać pro­ce­sy? uprosz­cze­nie gru­py spół­gło­sko­wej — zni­ka nam gło­ska trud­na do wymówienia...
 • zda­nia zło­żo­ne — ćwi­cze­nia
  TEORIA: http://​baba​od​pol​skie​go​.pl/​2​0​2​0​/​0​3​/​1​8​/​z​d​a​n​i​a​ – ​z​l​o​z​o​né/ Poważ­ny jest czło­wiek, któ­ry nie odno­si się poważ­nie do rze­czy nie­po­waż­nych.  Pamię­taj­my, że Pol­ska pośród naro­dów jest dużą myszą.  Ja się zasta­na­wiam, czy w ogó­le ist­nie­je dobry spo­sób na życie. Cza­sem trze­ba postawić...
 • QUIZ — auto­rzy i tytu­ły lek­tur obo­wiąz­ko­wych [Kaho­ot!]
  Quiz – egza­min ósmo­kla­si­sty – auto­rzy, tytu­ły, gatunki 
 • list
 • Dla­cze­go dosta­je złe oce­ny z wypra­co­wań?
  Dro­dzy, wie­lo­krot­nie w trak­cie spraw­dza­nia wypra­co­wań ude­rza­łam gło­wą w kla­wia­tu­rę (no dobra, pra­wie!). Posta­ram się wypi­sać naj­częst­sze błę­dy (wpis w nie­ustan­nej edy­cji).  Przed wysła­niem pra­cy, nie czy­tasz jej. Naj­le­piej to zro­bić na głos, wte­dy usłyszysz...
 • Miłość Ligii i Wini­cju­sza
  Eta­py miło­ści Ligii i Wini­cju­sza, boha­te­rów “Quo vadis” Hen­ry­ka Sienkiewicza
 • Dzia­dy cz. II — Adam Mic­kie­wicz
  Omó­wie­nie “Dzia­dów cz. II” Ada­ma Mickiewicza
 • Latar­nik – Hen­ryk Sien­kie­wicz
  Opra­co­wa­nie “Latar­ni­ka” Hen­ry­ka Sienkiewicza
 • Syzy­fo­we pra­ce – Ste­fan Żerom­ski
  Opra­co­wa­nie “Syzy­fo­wych prac” Ste­fa­na Żeromskiego
 • per­swa­zja i mani­pu­la­cja
  per­swa­zja – prze­ko­na­nie kogoś do nasze­go zda­nia, z logicz­ną argu­men­ta­cją np. załóż czap­kę, bo nie chcę byś się roz­cho­ro­wa­ła i musia­ła mieć znów lek­cje onli­ne mani­pu­la­cja – prze­ko­na­nie kogoś do nasze­go zda­nia, jest nie­etycz­na, podstęp,...
 • naj­lep­szy film do zesta­wów języ­ko­wych na matu­rze
  Naj­lep­szym fil­mem do zesta­wów języ­ko­wych pod­czas matu­ry ust­nej jest “Dzień świ­ra”. To nie mit! Tak jak “Lal­kę” moż­na podać wszę­dzie, tak i ta czar­na kome­dia o nauczy­cie­lu z ner­wi­cą – może Ci pomóc zdać.  Tytuł: “Dzień świra”...
 • har­mo­no­gram matur 2021
  4 maja – matu­ra pod­sta­wo­wa z języ­ka pol­skie­go 10 maja – matu­ra roz­sze­rzo­na z języ­ka pol­skie­go 7 – 20 maja – matu­ry ust­ne z języ­ka pol­skie­go* *wszy­scy liczy­li na to, że będą odwo­ła­ne, ale jeże­li nie będzie ponow­ne­go zamknię­cia szkół,...
 • ogło­sze­nie
  ogło­sze­nie: dla kogo? co ogła­szasz? dla­cze­go?  jakiej oka­zji? na co?  ustal datę, godzi­nę, miej­sce  po co? dwa argu­men­ty zachę­ca­ją­ce do uczest­nic­twa “war­to przyjść, ponie­waż...” dodat­ko­we infor­ma­cje np. o tym, że trze­ba coś zapła­cić, albo specjalnie...
 • JACEK SOPLICAGODNY REHABILITACJI?
  Prze­mó­wie­nie — mowa obroń­cy i mowa oskar­ży­cie­la Jac­ka Soplicy 
 • czę­ści mowy i czę­ści zda­nia
  CZĘŚCI MOWY CZĘŚCI ZDANIA RZECZOWNIK ->kto? co? licz­ba: mno­gą i poje­dyn­czą*rodza­je: męski, żeń­ski, nija­ki (l.poj)męsko­oso­bo­wy, nie­mę­sko­oso­bo­wy (l.mn)dekli­na­cja: mam – mia­now­nik – kto? co?dom – dopeł­niacz – kogo? cze­go?cały – celownik –...
 • This War Of Mine – gra na liście lek­tur?
  W czerw­cu obie­gła media wia­do­mość, że “This War of Mine” – gra wideo, w któ­rej poka­za­na jest woj­na ocza­mi cywi­la; ma stać się lek­tu­rą doda­ną do kano­nu. Cudow­nie! Jed­nak mamy wrze­sień i podstawy...
 • zaimek zwrot­ny „się”
  cza­sow­ni­ki zwrot­ne w zda­niu:  np. myję się, spy­tał się – zaimek „się” wystę­pu­je po cza­sow­ni­ku wyją­tek: jeże­li wypa­da na koń­cu zda­nia – wte­dy przed cza­sow­ni­kiem odmia­na przez przy­pad­ki: D. sie­bie C. sobie B. sie­bie, się N. sobą...
 • środ­ki języ­ko­we nie­zbęd­ne do egza­mi­nu ósmo­kla­si­sty
  porów­na­nie – X jak Y porów­na­nie home­ryc­kie – w Panu Tade­uszu roz­bu­do­wa­ne porów­na­nie na min. 5 wer­sów i odno­si się do przy­ro­dy np. Achil­les pędził w stro­nę Hek­to­ra niczym orzeł polu­ją­cy na swo­ją ofia­rę….. epi­tet – coś...
 • zapro­sze­nie
  ZAPROSZENIE Tytuł Zapra­szasz: kogo i na co? Ustal datę, godzi­nę, miej­sce Dla­cze­go? po co? z jakiej oka­zji? na co? – przy­czy­na Dwa argu­men­ty zachę­ca­ją­ce do uczest­nic­twa Dodat­ko­we infor­ma­cje np. o tym, że trze­ba coś zapła­cić, albo spe­cjal­nie się ubrać....
 • deus ridens
  deus ridens – bóg prze­śmiew­ca, a czło­wiek to igrzy­sko boże; jest tyl­ko mario­net­ką w rękach Boga.bogów, któ­ry orga­ni­zu­je sobie roz­ryw­kę i bawi się ludz­kim losem; Bóg/bogowie patrzy na ludzi jak na mrów­ki, jest wszechmocny....
 • Chodź ze mną na spa­cer! (lite­rac­ki ślad “Lal­ki”)
  Dro­dzy! Byłam już na wie­lu spa­ce­rach śla­da­mi arcy­po­wie­ści, za jaką uwa­żam “Lal­kę” i spo­koj­nie mogę sama opro­wa­dzić chęt­nych, jed­nak uwa­żam, że lepiej korzy­stać z wie­dzy spe­cja­li­stów, a nie powie­la­czy, zatem we wto­rek 22 wrze­śnia naszą przy­go­dę zorganizuje...
 • roz­praw­ka – prze­pis od baby
  roz­praw­ka – mój autor­ski prze­pis i wzory 
 • nowy rok szkol­ny
  Dro­dzy! Ruszył kolej­ny rok szkol­ny – i to jak ruszył! To nie jest pen­do­li­no, to Maglev. Po mie­sią­cach pra­cy onli­ne z domu, waka­cjach – nagle mam 56 godzin tygo­dnio­wo, w któ­rych muszę mówić, jeź­dzić do pra­cy i wozić ze sobą...
 • data egza­mi­nu ósmo­kla­si­sty
  Aktu­al­nie ósmo­kla­si­ści przy­stą­pią do egza­mi­nów pod koniec maja – tak jak ich poprzed­ni­cy. Covid poka­zał, że moż­na opóź­nić egza­mi­ny o mie­siąc. Ma to swo­je plu­sy i minu­sy. Egza­mi­ny wewnętrz­ne do lice­ów odbę­dą się przed egza­mi­na­mi pań­stwo­wy­mi. język...
 • kon­fe­ren­cja pod­ca­sto­wa
  Słu­chaj­cie, dosta­łam infor­ma­cje od Pyr­ca­ster, że nad­cho­dzi Mię­dzy­na­ro­do­wy Dzień Pod­ca­stów. W tym roku MDP jest on-line, 26.09 w sobo­tę. Przez cały dzień będzie moż­na zoba­czyć i usły­szeć (sic!) wystą­pie­nia asów pol­skie­go pod­ca­stin­gu (tak obie­cu­ją ). Planowane...
 • Moje uczen­ni­ce w VOGUE
  Moje uczen­ni­ce w @vogue.polska! Wrześniowy „Vogue” to numer poświęcony nadziei. Ucznio­wie i uczen­ni­ce mojej szko­ły @islobdnr mówią o swo­ich ini­cja­ty­wach spo­łecz­nych, w tym też o „Cie­ple”. Jestem dum­na! Piękne zdjęcia i wie­le stron tek­stu. To są piękni ludzie....
 • kore­pe­ty­cje 2020/2021
  Sza­now­ni Państwo! Dopie­ro zaczy­na się rok szkol­ny, a ja już muszę powie­dzieć, że zamy­kam zapi­sy na kore­pe­ty­cje. Bar­dzo dziękuję za zaufa­nie, jed­nak tydzień jest za krótki na wyro­bie­nie 3,5 eta­tu nauczy­ciel­skie­go. Prze­cież trze­ba mieć...
 • Będzie na żyw­ca! LIVE dla ósmo­kla­si­stów i ich rodzi­ców
  Dzień dobry! A teraz coś dla Insta­gra­mo­wi­czów. Na kana­le @mat.em.study – tutaj: https://​www​.insta​gram​.com/​m​a​t​.​e​m​.​s​t​u​dy/ będzie LIVE dla przy­szło­rocz­nych ósmo­kla­si­stów i ich rodzi­ców. Zapra­szam 12.09.2020 o godz. 17.00. Odpo­wiem na wszyst­kie pyta­nia doty­czą­ce egza­mi­nu z języ­ka pol­skie­go. Już...
 • przy­kład roz­praw­ki
  W pole­ce­niu roz­praw­ki znaj­du­je się teza, któ­ra sta­no­wi poin­tę wier­sza Cze­sła­wa Miło­sza pt. “Zaklę­cia ojca”; mia­no­wi­cie: “Mali są ludzie, wiel­kie są ich dzie­ła”.  Poni­żej przed­sta­wiam Wam przy­kład wypra­co­wa­nia, któ­re powstało...
 • Wyni­ki matur
  W pierw­szym roku pra­cy zawo­do­wej usły­sza­łam od star­sze­go polo­ni­sty sło­wa, któ­re szcze­gól­nie gło­śno brzmią w taki dzień jak dziś – ogło­sze­nia wyni­ków matur: „Jeże­li zda­dzą – to nasza zasłu­ga;jeże­li nie zda­dzą – ich wina.Jed­nak...
 • Pas star­to­wy: w ponie­dzia­łek matu­ra
  ???? Po pierw­sze: nie pani­kuj­cie. Jeste­ście świet­nie przy­go­to­wa­ni, a jedy­nie spo­kój Was oca­li (i uważ­ne czy­ta­nie pole­ceń).???? Po dru­gie: jeże­li chce­cie poćwi­czyć – pole­cam Wam jutro przej­rzeć zesta­wy i tyl­ko pomy­śleć nad tezą i dobo­rem tek­stów kul­tu­ry.???? Po trze­cie: włączcie...
 • życio­rys – instruk­cja pisa­nia
  w lewym gór­nym rogu: imię i nazwi­sko, pod nim adres tele­fon, mail – czcion­ka Times New Roman 10, inter­li­nia 1 w pra­wym gór­nym rogu miej­sco­wość i data, Times New Roman, inter­li­nia 1 zrób trzy entery...
 • pod­sta­wo­we typy lite­rac­kie boha­te­rów roman­tycz­nych
  Boha­ter wer­te­row­ski — tra­gicz­na postać, któ­ra jest obda­rzo­na wiel­kim talen­tem i wraż­li­wo­ścią, czu­je się on nie­zro­zu­mia­ły, chce być sam, ale nie chce być samot­ny; kocha, ale pla­to­nicz­nie; ide­ali­zu­je ludzi; jest wraż­li­wy na pięk­no natu­ry. Typ...
 • TVP Kul­tu­ra – 2020. Czas nie­zna­ny
  Wystą­pi­łam w TVP Kul­tu­ra w seria­lu doku­men­tal­nym: “2020. Czas nieznany
 • zbrod­nia
  LITERATURA „Dzia­dy cz. II” Adam Mic­kie­wicz – zły Pan bła­ga o to, by tra­fić do pie­kła, bo ma już dość cier­pień w czyść­cu, ponie­waż jego ofia­ry prze­mie­ni­ły się w pta­ki: kruk to zbi­ty na śmierć mężczyzna,...
 • duma/ pycha
  LITERATURA  “Zemsta” Alek­san­der Fre­dro – Pap­kin uwa­ża się za naj­mą­drzej­sze­go, naj­bar­dziej oby­te­go w świe­cie i świet­ne­go wojow­ni­ka, a jest jedy­nie tchó­rzem; jest zubo­ża­łym szlach­ci­cem, któ­re­go utrzy­mu­je Cze­śnik, liczy na mał­żeń­stwo z Kla­rą; jest zakłamany...
 • dom/ dwo­rek
  LITERATURA “Na dom w Czar­no­le­sie” Jan Kocha­now­ski – pod­miot lirycz­ny pro­si Boga, by mógł zawsze tu miesz­kać, bo to jego ojczy­zna, pięk­ny dom wśród natu­ry, przy­ja­ciół, życz­li­wo­ści; niczym raj – motyw arkadyjski. ...
 • pięk­no
  LITERATURA “Lal­ka” Bole­sław Prus – fał­szy­we, powierz­chow­ne pięk­no Iza­be­li Łęc­kiej, któ­ra wewnątrz jest zepsu­ta jak cała ary­sto­kra­cja; stroi się, ale nie zmie­ni to jej świa­to­po­glą­du;  “Sone­ty krym­skie” Adam Mic­kie­wicz – zachwyt...
 • rodzi­na
  LITERATURA  “Zemsta” Alek­san­der Fre­dro – rodzin Rap­tu­sie­wi­cza to sio­strze­ni­ca Kla­ra, rodzi­na Milcz­ka to syn Wacław – obie żyją w spo­rze sąsiedz­kim o mur gra­nicz­ny;  „Opo­wieść wigi­lij­na” Char­les Dic­kens – Fred, sio­strze­niec Ebenezera...
 • sybe­ria
  LITERATURA  „Dzia­dy cz. III” Adam Mic­kie­wicz – wywóz­ka w kibit­kach, mesja­sze, boha­te­ro­wie „Lal­ka” Bole­sław Prus – Wokul­ski zesła­ny na Sybe­rię, przy­jaź­nie, sza­cu­nek w spo­łe­czeń­stwie, ale też czer­wo­ne dło­nie, któ­ry­mi gar­dzi­ła Łęc­ka „Zbrod­nia i kara” Fiodor...
 • kłót­nia
  LITERATURA  „Pan Tade­usz” Adam Mic­kie­wicz – Sopli­co­wie i Horesz­ko­wie kłó­cą się o zamek; Teli­me­na z Tade­uszem o spra­wy związ­ko­we (ona chce z nim wyru­szyć, a on mówi, że powin­ni się kochać z osob­na); Ase­sor i Rejent spór...
 • labi­rynt
  LITERATURA  „Skle­py cyna­mo­no­we” Bru­no Schulz  – Dro­ho­bycz jako mia­­sto-labi­­rynt dzie­ciń­stwa głów­ne­go boha­te­ra, któ­ry w opo­wia­da­niu szu­ka skle­pów, któ­re są jego marze­niem, nazy­wa je cyna­mo­no­wy­mi – to dzię­ki dzie­cię­cej wyobraź­ni kojarzy...
 • lustro
  LITERATURA  „Kora­li­na” Neil Gaiman – Motyw znie­kształ­co­nych “odbić” praw­dzi­wych rze­czy, dwie wer­sje jed­ne­go lustra ujaw­nia­ją praw­dę i są wyko­rzy­sty­wa­ne do kłamstw. „O tym, co Ali­cja zoba­czy­ła po dru­giej stro­nie lustra” Lewis Carroll...
 • życie jako teatr
  LITERATURA  „Mak­bet” Wil­liam Szek­spir – Mak­bet na wieść o śmier­ci żony mówi: “Życie jest tyl­ko prze­chod­nim pół­cie­niem, Nędz­nym akto­rem, któ­ry swą rolę Przez parę godzin wygraw­szy na sce­nie, W nicość prze­pa­da powie­ścią idioty,...
 • sen
  LITERATURA  „Dzia­dy cz. III” Adam Mic­kie­wicz – sen więź­nia o woli wybrań­ca; mała impro­wi­za­cja o tym, że Rosja jako kruk prze­sła­nia widok na Pol­skę; Wiel­ka Impro­wi­za­cja uka­zu­je wewnętrz­ne potrze­by i pychę; widze­nie księ­dza Piotra...
 • pie­nią­dze
  LITERATURA “Ską­piec” Molier – Har­pa­gon – ojciec uza­leż­nia finan­so­wo swo­ją rodzi­nę; „Moral­ność pani Dul­skiej”  Gabrie­la Zapol­ska – Dul­ska prze­sad­nie oszczę­dza, wydzie­la mężo­wi pie­nią­dze na cyga­ra; pro­po­nu­ją zapła­ce­nie poko­jów­ce za zniknięcie...
 • nałóg
  LITERATURA:  „Nad Nie­mnem” Eli­za Orzesz­ko­wa – Teo­fil jest mor­fi­ni­stą;  „Moral­ność pani Dul­skiej” Gabrie­la Zapol­ska– mąż palą­cy cyga­ra, żona mu je wydzie­la, Zbysz­ko – nad­uży­wa alko­ho­lu, cho­dzi codzien­nie do barów, korzysta...
 • kostium/maska
  LITERATURA:  „Fer­dy­dur­ke” Witold Gom­bro­wicz – gęby, (narzu­ca­nie for­my)      FILM  “Maska”reż. Chuck Rus­sell – każ­dy ma gębę i codzien­nie kogoś uda­je, dosto­so­wu­je się do innych ludzi, ale ta maska z fil­mu, któ­rą zakłada...
 • inność/ odmien­ność
  LITERATURA “Buszu­ją­cy w zbo­żu”- J. D. Sali­n­ger- Hol­den Caul­field głów­ny boha­ter nie akcep­tu­je hie­rar­chii w ame­ry­kań­skiej szko­le. Z powo­du inno­ści opusz­cza szko­łę oraz dom. W tym przy­pad­ku inność nie doty­ka sfe­ry uczuć “Giaur” G.G. Byron- główny...
 • magia/czary
  LITERATURA:     FILM:  “Chil­ling Adven­tu­res of Sabri­na” – serial Net­flix o przy­go­dach mło­dej wiedź­my, będą­cej cór­ką Sza­ta­na „Spi­ri­ted away” stu­dio ghi­bli – wypra­wa mło­dej dziew­czyn­ki w magicz­ny świat, gdzie musi...
 • prze­mia­na
  LITERATURA „Pan Tade­usz” Adam Mic­kie­wicz – Jacek Sopli­ca prze­mie­nia się w Księ­dza Roba­ka, był typo­wym szlach­ci­cem, awan­tur­ni­kiem, duszą towa­rzy­stwa, pija­kiem; prze­mie­nia się w mni­cha, bo chce odpo­ku­to­wać za życia swo­je grzechy:...
 • klę­ska życio­wa
  LITERATURA “Inny świat” Gustaw Her­ling Gru­dziń­ski – ludzie są sobie win­ni, postę­pu­ją nie­mo­ral­nie, ale woj­na nie uspra­wie­dli­wia takie­go zacho­wa­nia; upa­dek moral­no­ści, nie ma już odwro­tu; “Pro­szę pań­stwa do gazu” Tade­usz Borowski –...
 • poże­gna­nie
  LITERATURA “Ludzie bez­dom­ni” Ste­fan Żerom­ski – poże­gna­nie Toma­sza Judy­ma z Joan­ną Pod­bo­row­ską – jego uko­cha­ną, odby­wa się przy roz­dar­tej sośnie, któ­ra ma uosa­biać dyle­mat Toma­sza; wybie­ra on pra­cę lekarza...